20/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
VYHLÁŠKA
Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu
z 22. januára 1979,
ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Český úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Český banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Českej národnej rady č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovujú:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) a pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť patriacu do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy.2)
(2)
Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 2
Vyhradené elektrické zariadenia
Vyhradenými elektrickými zariadeniami podľa § 4 písm. d) až g) zákona (ďalej len „zariadenia“) sú zariadenia:
a)
na výrobu, premenu, rozvod a odber elektrickej energie,
b)
určené na ochranu pred účinkami atmosferickej alebo statickej elektriny.
§ 3
Oprávnenie organizácií
(1)
Organizácie môžu
a)
vykonávať montáž, opravy a údržbu zariadení,
b)
vyrábať rozvádzače nízkeho napätia,
dodávateľským spôsobom len na základe oprávnenia.
(2)
Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo, a to na základe písomnej žiadosti organizácie, doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu.
Organizácia v žiadosti uvedie:
a)
svoj presný názov a adresu,
b)
názov a adresu závodu (prevádzkárne), pre ktorý žiada oprávnenie, pokiaľ nie je v sídle organizácie,
c)
názov a adresu svojho nadriadeného orgánu,
d)
druh a rozsah žiadaného oprávnenia,
e)
zabezpečenie výkonu činnosti, na ktorú požaduje oprávnenie, po stránke technického vybavenia a odbornej kvalifikácie pracovníkov.
(3)
Orgán dozoru zišťuje pri overovaní odbornej spôsobilosti organizácie, či jej technická úroveň a odborná spôsobilosť jej pracovníkov3) poskytujú záruku, že činnosť s ohľadom na rozsah požadovaného oprávnenia bude zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení.
(4)
Orgán dozoru môže určiť na základe výsledku preverovania odbornej spôsobilosti ďalšie podmienky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení. Splnenie týchto podmienok musí organizácia preukázať pred vydaním oprávnenia.
(5)
Ak orgán dozoru zistí, že podmienky nie sú dodržiavané alebo že sú pri činnosti podľa oprávnenia porušované predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, obmedzí rozsah oprávnenia alebo ho organizácii odoberie.
§ 4
Povinnosti organizácií
(1)
Dodávateľská organizácia je povinná pred odovzdaním zariadenia odberateľovi zabezpečiť v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi kontrolu zariadení (revízie, skúšky a pod.) a vypracovať o tom doklady (správy o revíziách, protokoly o skúškach, osvedčenie o akosti a kompletnosti a pod.) a odovzdať ich spolu so zariadením odberateľovi.
(2)
Organizácia, ktorá vykonáva montáž zariadení
a)
na výrobu, premenu a rozvod elektrickej energie
1.
v elektrárňach s menovitým výkonom väčším ako 5 MW,
2.
v spínacích staniciach vysokého, veľmi vysokého a osobitne vysoké napätia,
3.
v transformovniach s menovitým výkonom jednotlivých transformátorov väčším ako 1 MW,
b)
na premenu, rozvod a odber elektrickej energie
1.
s celkovým menovitým výkonom väčším ako 0,3 MW,
2.
inštalovaných v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,4)
3.
v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,
je povinná oznámiť najmenej 15 dní vopred príslušnému orgánu dozoru, v obvode pôsobnosti ktorého boli montážne práce vykonané, ukončenie montáže ako celku.
(3)
Ak sa zariadenie skladá z viacerých častí, ktoré môžu byť samostatne v prevádzke, môže organizácia oznámiť ukončenie montáže takých častí jednotlivo.
(4)
Organizácie, ktoré majú v prevádzke zariadenia (ďalej len „prevádzateľ“), sú povinné zabezpečiť v rámci preventívnej údržby vykonanie predpísaných kontrol zariadení (revízie, skúšky, prehliadky a pod.) so zreteľom na podmienky, za ktorých je zariadenie v prevádzke.
(5)
Záznamy a doklady, ktoré prevádzateľ je povinný vyhotovovať5) o prevádzke, revíziách, zistených závadách, opravách a rekonštrukciách zariadení, musí uschovať, pokiaľ nie je určené inak, do doby odstránenia závad, najmenej však do budúcej revízie alebo kontroly rovnakého rozsahu.
(6)
Východiskové a pravidelné revízie smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci. Požiadavky na ich odbornú spôsobilosť ustanovuje osobitný predpis.3)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
(1)
Organizácia vykonávajúca činnosť uvedenú v § 3 doteraz bez oprávnení je povinná požiadať o ne do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(2)
Oprávnenia vydané organizáciám pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti tri roky odo dňa, keď vyhláška nadobudne účinnosť.
§ 6
Zrušuje sa § 1 pím. c) vyhlášky č. 151/1969 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.
Predseda Českého banského úradu:

Pastorek v. r.

Predseda Českého úradu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.
2)
§ 37 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon),
§ 3 zákona č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy.
3)
Vyhláška č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobnosti v elektrotechnike.
4)
ČSN 34 1010 Všeobecné predpisy na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím.
5)
Napr. ČSN 34 3800 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov.