18/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu
z 22. januára 1979,
ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Český úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Český banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Českej národnej rady č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovujú:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) a pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť patriacu do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy.2)
(2)
Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 2
Vyhradené tlakové zariadenia
(1)
Vyhradenými tlakovými zariadeniami podľa § 4 písm. d) až g) zákon (ďalej len „zariadenia“) sú:
a)
parné a kvapalinové kotly (ďalej len „kotly“), ktorých konštrukčný pretlak presahuje 0,07 MPa a teplota pracovnej látky prevyšuje bod varu pri tomto pretlaku,
b)
stabilné tlakové nádoby (ďalej len „tlakové nádoby“), ktorých najvyšší pracovný pretlak presahuje 0,07 MPa a ktoré obsahujú plyny, pary alebo žieravé, jedovaté a výbušné kvapaliny akejkoľvek teploty alebo akékoľvek kvapaliny s teplotou prevyšujúcou bod ich varu pri pretlaku 0,07 MPa,
c)
kovové tlakové nádoby na dopravu plynov (ďalej len „nádoby na plyny“), ktorých kritická teplota je nižšia ako + 50 oC, alebo plynov, pri ktorých pri teplote + 50 oC je absolútny tlak (tenzia) pár vyšší ako 0,3 MPa.
(2)
Kotly sa delia do štyroch tried:
a)
1. trieda - parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h,
b)
2. trieda - parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h (včítane) alebo horúcovodné kotly s tepelným výkonom nad 35 MW,
c)
3. trieda - parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h (včítane) alebo horúcovodné kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW (včítane),
d)
4. trieda - parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h (včítane) alebo horúcovodné kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW (včítane) a všetky ostatné kvapalinové kotly.
(3)
Tlakové nádoby sa členia do skupín podľa najvyššieho pracovného pretlaku (p) v MPa a súčinu najvyššieho pracovného pretlaku a objemu (v) v litroch (ďalej len „bezpečnostný súčin“) takto:
a)
skupinu A tvoria tlakové nádoby s najvyšším pracovným pretlakom presahujúcim 0,2 MPa, ktorých bezpečnostný súčin má hodnotu vyššiu ako 103,
b)
skupinu B tvoria ostatné tlakové nádoby.
(4)
Ak má zariadenie niekoľko tlakových priestorov, posudzuje sa bezpečnostný súčin každého priestoru osobitne a zariadenie sa zaraďuje do skupiny, ktorá zodpovedá najvyššiemu bezpečnostnému súčinu.
(5)
Objem v litroch je celkový priestor určený pre pracovnú látku (prípadne látky), ktorá je v zariadení pod pretlakom. Časť tlakového priestoru, ktorú tvoria vstavané časti, výmurovky, výplne a pod., sa pri výpočte objemu neodpočítava.
§ 3
Zariadeniami podľa tejto vyhlášky nie sú:
a)
kotly pracujúce s rádioaktívnymi látkami alebo kotly umiestnené v prostredí s neutrónovým tokom,
b)
kotly s objemom do 10 litrov (včítane), pri ktorých bezpečnostný súčin z konštrukčného pretlaku v MPa a objemu v litroch neprevyšuje 10,
c)
tlakové nádoby pracujúce s rádioaktívnymi látkami alebo tlakové nádoby umiestené v prostredí s neutrónovým tokom,
d)
tlakové nádoby do 10 litrov (včítane), pri ktorých bezpečnostný súčin neprevyšuje 10,
e)
tlakové nádoby z rúrok aj nekruhových prierezov s najväčším vnútorným rozmerom do 100 mm (včítane) bez zberačov, prípadne so zberačmi, ak zberač z rúrky aj nekruhového prierezu nemá vnútorný rozmer väčší ako 150 mm (včítane),
f)
výhrevné telesá na parné vodné (kvapalinové) vykurovanie,
g)
potrubie, jeho rozšírené časti a tlakové nádoby do neho vstavané (určené napr. na uvoľňovanie tlaku alebo ako zásobníky), ktorých vnútorný priemer (D) nepresahuje trojnásobok vnútorného priemeru (d) najväčšej pripojenej rúrky (D), ako aj všetky rozšírené časti potrubia a tlakové nádoby do neho vstavané, pokiaľ slúžia len na dopravu pracovnej látky (napríklad rozdeľovače, odlučovače, zberače),
h)
tlakové časti strojov a technických zariadení, ktoré nie sú samostatnými tlakovými nádobami (napríklad valce piestových strojov, skrine parných turbín, veterníky piestových kvapalinových čerpadiel, chladiče kompresorov, tlakové puzdrá zapuzdrených rozvodní),
i)
ohrievače vzduchu, prašníky, čističe plynu vysokých pecí,
j)
nafukovacie nekovové zariadenia, pri ktorých vnútorný pretlak stlačeného plynu zabezpečuje ich tvar a tuhosť (napr. pneumatiky, pneumatické nosníky, plaváky),
k)
nádoby na plyny s tlakovým objemom do 0,22 litra (včítane),
l)
nenávratné tlakové nádoby na aerosoly a podobné použitie.
§ 4
Oprávnenie organizácií
(1)
Vyrábať, montovať, opravovať a rekonštruovať zariadenia a vykonávať periodické skúšky nádob na plyny smú organizácie len na základe oprávnenia (ďalej len „oprávnená organizácia“).
(2)
Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode ktorého má organizácia sídlo, a to na základe písomnej žiadosti organizácie, doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu.
(3)
Organizácia v žiadosti uvedie:
a)
svoj presný názov a adresu,
b)
názov a adresu závodu (prevádzkárne), pre ktorý žiada oprávnenie, pokiaľ nie je v ídle organizácie,
c)
názov a adresu svojho nadriadeného orgánu,
d)
druh a rozsah žiadaného oprávnenia,
e)
zabezpečenie výkonu činnosti, na ktorú požaduje oprávnenie, po stránke technického vybavenia a odbornej kvalifikácie pracovníkov.
(4)
Ak orgán dozoru zistí nedodržiavanie podmienok alebo porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri činnosti podľa oprávnenia, obmedzí rozsah oprávnenie alebo ho organizácii odoberie.
§ 5
Individuálne vyskúšanie
(1)
Každý dohotovený kotol a tlakovú nádobu musí výrobca podrobiť stavebnej a prvej tlakovej skúške. Tieto skúšky zabezpečuje a vykonáva výrobca, ak písomne nesplnomocnil ich vykonaním organizáciu, ktorá je oprávnená na montáž kotla alebo tlakovej nádoby. Ku každému kotlu alebo tlakovej nádobe musí výrobca vyhotoviť sprievodnú dokumentáciu včítane pasportu (revíznej knihy) v rozsahu ustanovenom technickými normami.
(2)
Po úspešnej stavebnej a prvej tlakovej skúške revízny technik výrobcu, prípadne organizácia, ktorá vykonáva montáž, označí nity továrenského štítku okrúhlym razidlom priemeru 10 mm so značkou alebo skráteným názvom svojej organizácie. Odtlačkom tohto razidla označí i príslušné miesto pasportu (revíznej knihy).
(3)
Výrobcovia, prípadne organizácie, ktoré vykonávajú montáž, sú povinní písomne oznámiť orgánu dozoru aspoň 15 dní vopred čas a miesto vykonávaných skúšok kotlov a konštrukčným pretlakom presahujúcim 1,6 MPa a tlakových nádob skupiny A s najvyšším pracovným pretlakom presahujúcim 2,5 MPa.
(4)
Každú vyrobenú nádobu na plyny musí výrobca podrobiť prvej skúške.
(5)
Po úspešnej prvej skúške označí skúšobný orgán nádobu na plyny razidlom3) a dátumom skúšky.
§ 6
Skúšky po opravách a rekonštrukciách
(1)
Po oprave alebo rekonštrukcii kotla alebo tlakovej nádoby je oprávnená organizácia povinná vykonať stavebnú a tlakovú skúšku predpísaným pretlakom. Hodnota pretlaku je uvedená v sprievodnej dokumentácii zariadenia.
(2)
O skúške vyhotoví oprávnená organizácia protokol, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia spolu s technickou dokumentáciou opravy alebo rekonštrukcie.
(3)
Oprávnená organizácia je povinná písomne oznámiť 15 dní vopred orgánu dozoru, v obvode pôsobnosti ktorého sa zariadenie nachádza, dátum vykonávania skúšok kotlov a konštrukčných pretlakom presahujúcim 1,6 MPa a tlakových nádob skupiny A s najvyšším pracovným pretlakom presahujúcim 2,5 MPa.
§ 7
Revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob v prevádzke
(1)
Revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob v prevádzke smie vykonávať len revízny technik (§ 8). Spôsob, termíny a prípady vykonania revízií a skúšok tesnosti ustanovujú technické normy.
(2)
Tlakovú skúšku vykonáva revízny technik spravidla vodou, prípadne olejom alebo inou nežieravou, nejedovatou a nevýbušnou kvapalinou. Výsledok skúšky zapíše do revízneho záznamu. Hodnota skúšobného pretlaku je uvedená v sprievodnej dokumentácii zariadenia.
(3)
Ak v dôsledku nového nastavenia poistného ventilu došlo k zmene nastavených hodnôt, revízny technik opraví príslušné údaje v pasporte (revíznej knihe) zariadenia.
(4)
Tlaková skúška sa musí vykonávať,
a)
ak to určí orgán dozoru,
b)
najneskoršie do 9 rokov od vykonávania predchádzajúcej tlakovej skúšky skúšobným pretlakom, ak v sprievodnej dokumentácii nie je určená kratšia lehota.
(5)
Okrem prípadov uvedených v odseku 4 musí tlaková skúška pri stabilných kotloch vykonať vždy po ich premiestnení pred opätovným začatím prevádzky a pri všetkých kotloch vždy po prevádzkovej prestávke dlhšej ako 2 roky.
(6)
V jednotlivých technicky zdôvodnených prípadoch môže orgán dozoru predĺžiť lehoty tlakových skúšok, prípadne navrhnúť miesto tlakovej skúšky iný spôsob skúšania.
(7)
Organizácia, ktorá má v prevádzke kotol (ďalej len „prevádzateľ“), je povinná písomne oznámiť orgánu dozoru aspoň 30 dní vopred dátum tlakovej skúšky.
§ 8
Revízny technik a skúšobný orgán
(1)
Revíznym technikom je pracovník poverený organizáciou revíziami a skúškami kotlov a tlakových nádob, ktorý má pre túto činnosť osvedčenie vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky. Pracovníka na skúšku prihlasuje organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere.
(2)
Uchádzač o osvedčení revízneho technika musí mať dokončené úplné stredné odborné strojníckej vzdelanie a najmenej päťročnú prax v odbore tlakových zariadení. Pre uchádzača o osvedčenie revízneho technika kotlov 4. triedy stačí výučný list v strojníckom odbore a najmenej sedemročná odborná prax v odbore tlakových zariadení.
(3)
Skúšobným orgánom je pracovník poverený oprávnou organizáciou vykonávať prvé a periodické skúšky nádob na plyny.
(4)
Skúšobný orgán vykonávajúci prvé skúšky musí mať dokončené úplné stredné odborné strojnícke vzdelanie, najmenej päťročnú odbornú prax v odbore tlakových zariadení a osvedčenie vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky. Uchádzača prihlasuje na skúšku organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere.
(5)
Skúšobný orgán vykonávajúci periodické skúšky musí mať aspoň výučný list v strojníckom odbore a najmenej päťročnú odbornú prax v odboru tlakových zariadení.
(6)
Ak má pracovník vyššie odborné strojnícke vzdelanie, než je predpísané v odsekoch 2 a 4, stačí dvojročná odborná prax. Ak má uchádzač iné odborné vzdelanie, rozhodne o potrebnej dĺžke praxe orgán dozoru.
(7)
Revízny technik a skúšobný orgán vykonávajúci prvé skúšky sú povinní uvádzať v záznamoch o úkonoch, ktoré vykonali, evidenčné číslo svojho osvedčenia.
Kontrolné prehliadky a skúšky
§ 9
(1)
Na ciele štátneho odborného dozoru je prevádzateľ povinný pripraviť kotly a tlakové nádoby na kontrolnú prehliadku alebo skúšku na dohodnutý deň a za podmienok určených orgánom dozoru.
(2)
Technické úkony nevyhnutné pri riadnom výkone prehliadky alebo skúšky riadi a vykonáva revízny technik alebo iný odborne spôsobilý pracovník, ktorého určil prevádzateľ.
§ 10
(1)
Stavebné a prvé tlakové skúšky vyrobených, zmontovaných, opravených alebo rekonštruovaných kotlov a tlakových nádob smie vykonávať len revízny technik oprávnenej organizácie (§ 8).
(2)
Prvé skúšky a periodické skúšky nádob na plyny smie vykonávať len skúšobný orgán oprávnenej organizácie (§ 8).
§ 11
Kuriči kotlov
(1)
Prevádzka kotla je dovolená len vtedy, ak je jeho obsluhou poverený odborne spôsobilý pracovník (ďalej len „kurič“), ktorému bol po úspešne vykonanej základnej skúške vydaný kuričský preukaz príslušnými inšpektorátom bezpečnosti práce (ďalej len „inšpektorát“). Základná skúška oprávňuje na samostatnú obsluhu kotlov 4. triedy.
(2)
Na samostatnú obsluhu kotlov 1. a 3. triedy alebo kotlov na iné ako v kuričskom preukaze uvedené palivo treba zložiť príslušnú doplnkovú skúšku.
(3)
Ak kurič závažným spôsobom poruší svoje povinnosti, môže mu inšpektorát odobrať kuričský preukaz.
(4)
Ak kurič neobsluhuje kotol päť rokov, stráca jeho kuričský preukaz platnosť.
(5)
Opätovné získanie preukazu je podmienené vykonaním novej základnej skúšky.
(6)
Kuričský preukaz nie je potrebný na obsluhu kotlov 4. triedy
a)
plnoautomatizovaných s menovitým množstvom vyrábanej pary do 0,5 t/h,
b)
plnoautomatizovaných kvapalinových s tepelným výkonom do 0,35 MW,
c)
s konštrukčným pretlakom do 0,3 MPa a s objemom do 100 litrov,
d)
prietočných s objemom do 100 litrov.
Kuriči týchto kotlov musia byť poučení o ich obsluhe a zacvičení v nej, o čom musí prevádzateľ spísať zápisnicu.
§ 12
Základné skúšky
(1)
Základné kuričské skúšky (skúšky odbornej spôsobilosti kuriča) sa vykonávajú na inšpektorátoch.
(2)
Prihlášky na základné skúšky podávajú uchádzači na predpísanom formulári prostredníctvom prevádzateľa na inšpektoráte, v obvode ktorého sa kotol nachádza.
(3)
Na základnú skúšku môžu byť pripustení uchádzači
a)
starší ako 18 rokov,
b)
telesne i duševnej spôsobilí vykonávať prácu kuriča,4)
c)
ktorí podľa potvrdenia prevádzateľa kotla majú šesťmesačný odborný zácvik v obsluhe kotla aspoň 4. triedy pod dohľadom kuriča s platným kuričským preukazom,
d)
ktorí sa preukážu potvrdením o absolvovaní odborného kurzu prevádzky a obsluhy kotlov v dĺžke aspoň 20 vyučovacích hodín včítane vykonanej skúšky,
e)
ktorí preukážu kvalifikáciu požadovaní osobitným predpisov v prípade, že majú obsluhovať kotly s plynovým kúrením.5)
(4)
Úľavu z predpísaného zácviku podľa odseku 3 písm. c) môže na žiadosť prevádzateľa v mimoriadnych prípadoch povoliť inšpektorát.
(5)
Inšpektorát upovedomí prevádzateľa o dni a mieste konania skúšky najmenej 15 dní vopred. Prevádzateľ o tom upovedomí príslušného uchádzača a zabezpečí jeho účasť.
(6)
Po úspešne vykonanej základnej skúške inšpektorát vydá uchádzačovi kuričský preukaz.
§ 13
Doplnkové skúšky
(1)
Uchádzači o doplnkové skúšky musia absolvovať šesťmesačný odborný zácvik v obsluhe kotla príslušnej triedy pod dohľadom kuriča s platným kuričským preukazom a odborný kurz, a to v dĺžke 30 hodín pre kotly 3. triedy, 50 hodín pre kotly 2. triedy a 100 hodín pre kotly 1. triedy. V prípade doplnkovej skúšky na obsluhu kotlov najbližšej vyššej trendy alebo kotlov na iné palivá v rámci tej istej triedy kotla rozhoduje o dĺžke odborného zácviku a nevyhnutnosti odborného kurzu prevádzateľ na základe vyjadrenia revízneho technika, ale odborný zácvik musí trvať najmenej dva mesiace.
(2)
Doplnkové skúšky sa vykonávajú pred skúšobnou komisiou vymenovanou a zvolanou prevádzateľom, ktorý je povinný písomne oznámiť inšpektorátu termín a miesto konania skúšok najneskôr 15 dní pred ich začatím.
(3)
Skúšobná komisia sa skladá z predsedu, ktorým musí byť splnomocnený zástupca prevádzateľ, a najmenej z dvoch členov, z ktorých jeden musí byť revíznym technikom kotlov aspoň príslušnej triedy a jeden zástupcom príslušného závodného výboru Revolučného odborového hnutia.
(4)
Kurič predloží skúšobnej komisii pred začatím skúšky doklad o tom, že spĺňa určené požiadavky. Komisia napíše o priebehu skúšky zápisnicu, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia komisie.
(5)
Predseda skúšobnej komisie zapíše do kuričského preukazu úspešné zloženíe doplnkovej skúšky.
(6)
Zoznamy skúšaných a zápisnice o výsledku skúšok uschováva organizácia, ktorá skúšobnú komisiu vymenovala.
(7)
Na jednotný spôsob vykonávanie doplnkových skúšok dozerá inšpektorát.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 14
(1)
Prevádzateľ zariadenia je povinný do jedného roka odo dňa účinnosti tejto vyhlášky písomne oznámiť orgánu dozoru do evidencie počty zariadení v prevádzke rozdielnych podľa § 2 ods. 2 a 3 a spôsob zabezpečenia ich revízií a skúšok.
(2)
Organizácie vykonávajúce činnosť uvedenú v § 4 doteraz bez oprávnení sú povinné požiadať o ne do šiestich mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.
(3)
Osvedčenia vydané orgánom dozoru revíznym technikom a skúšobným orgánom na vykonávanie prvých skúšok nádob na plyny pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.
(4)
Kuričské preukazy vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti, ak zodpovedajú novému triedeniu kotlov. V ostatných prípadoch musí kurič zložiť predpísanú skúšku najneskôr do jedného roka odo dňa, keď vyhláška nadobudne účinnosť.
§ 15
Zrušujú sa:
1.
nariadenie č. 212/1910 r. z., ktorým sa živnosť výroby sódovej vody viaže na koncesiu,
2.
nariadenie č. 435/1941 Zb. o prístrojoch používaných pri živnostenskom výčape a stáčaní piva,
3.
nariadenie č. 334/1945 Ú. l., ktorým sa mení nar. č. 176/1944 Zb., ktorým sa vydávajú prepisy pre materiál a stavbu parných kotlov.
4.
vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení, v znení vyhlášky č. 121/1961 Zb.,
5.
ustanovenie § 1 písm. a) vyhlášky č. 151/1969 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia.
§ 16
Táto vyhlášky nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.
Predseda Českého úradu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona.
2)
§ 37 zákona č. 41/1957 Z. o využití nerastného bohatstva (banský zákon),
§ 3 zákona č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy.
3)
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynu. Technické pravidlá.
4)
Smernice Ministerstva zdravotníctva a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu č. 49/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR o zmenách v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu a metodické opatrenie č. 19/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR o posudzovaní dočasnej neschopnosti na prácu.
5)
Vyhláška č. 21/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.