167/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1980 do 28.02.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 20. decembra 1979,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za prvou vetou pripojujú tieto slová: „a v organizáciách výrobnej hospodárskej jednotky Rudné bane a magnezitové závody“.
2.
V § 7 ods. 6 sa za slová: „Organizácie riadené Federálnym ministerstvom palív a energetiky“ vkladajú slová: „a organizácie výrobnej hospodárskej jednotky Rudné bane a magnezitové závody“.
3.
V prílohe č. 1 časť a) vrátane nadpisu znie:
„a)
Učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách výrobnej hospodárskej jednotky Rudné bane a magnezitové závody
1.
banské učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava (odborný výcvik) v podzemí
učebné odbory novokoncipované10)
01-11-4 baník mechanizátor
03-15-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia
04-42-4 banský elektromontér
04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia učebné odbory podľa doterajších predpisov11)
21-61-2 baník v uhoľných baniach
21-62-2 baník v rudných baniach
21-63-2 baník mechanizovaných pracovísk
21-65-2 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov
21-66-2 strojník dopravných zariadení
21-67-2 banský zámočník
21-68-2 banský elektromontér
2.
ďalšie učebné odbory v odvetví baníctva a energetiky
učebné odbory novokoncipované10)
01-12-4 mechanik banských strojov a veľkostrojov
03-13-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia v odvetví energetiky a v lomových prevádzkach
04-61-2 elektromechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia v odvetví energetiky a v lomových prevádzkach
04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia
učebné odbory podľa doterajších predpisov11)
21-69-2 vŕtač (v odvetví palív, plynárenstva, rudného a nerudného baníctva a uránovom priemysle)
24-09-2 potrubár (v odvetví plynárenstva)
24-24-2 prevádzkový zámočník (v odvetví energetiky, rudného a nerudného baníctva a v lomových prevádzkach)
26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení
26-82-2 prevádzkový elektromontér
26-83-2 elektromechanik“.
4.
V prílohe č. 1 v časti c) sa vypúšťajú tieto učebné odbory:
„03-15-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia
04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia
21-62-2 baník pre rudné bane
21-63-2 baník mechanizovaných pracovísk
21-65-2 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov
21-67-2 banský zámočník“.
5.
Poznámka č. 11 pod čiarou sa vypúšťa a poznámka č. 12 sa označuje ako poznámka č. 11.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Námestníčka

ministra školstva SSR:

PhDr. Vlačihová CSc. v. r.

Minister

práce a sociálnych vecí SSR:

Krocsány v. r.
10)
Novokoncipované učebné odbory sú určené vyhláškou MŠ SSR č. 90/1978 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov. Uvádzajú sa len tie učebné odbory, ktoré sa zavádzajú do 1. 9. 1980. O zvýhodnených učebných odboroch zavádzaných od 1. 9. 1981 sa rozhodne v súlade s plánmi kvalifikovaných pracovníkov na obdobie 7. päťročného plánu.
11)
Učebné odbory určené vyhláškou MŠ SSR č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášky č. 88/1971 Zb., vyhlášky č. 82/1972 Zb. a vyhlášky č. 90/1978 Zb.