122/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1980 do 31.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 18. októbra 1979,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve (ďalej len „zákon“):
PRVÁ ČASŤ
CESTNÁ DOPRAVA
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Výklad niektorých pojmov
(1)
Pravidelná doprava je doprava opakujúca sa medzi rovnakými miestami a v určených časoch.
(2)
Hromadná doprava osôb (hromadná osobná doprava) je doprava osôb cestným vozidlom určeným na dopravu viacerých než 9 sediacich osôb včítane vodiča (ďalej len „autobusová doprava“).
(3)
Linka pravidelnej dopravy je súhrn prepravných spojení, ktorými sa zabezpečuje pravidelná prepravná obsluha určitých miest.
(4)
Diaľková linka je linka, ktorá je určená na uspokojovanie prepravných potrieb na veľké vzdialenosti; od ostatných liniek sa odlišuje spravidla väčšou vzdialenosťou medzi obsluhovanými miestami.
(5)
Autobusová stanica je neverejná účelová pozemná komunikácia,1) upravená na premávku autobusov a vybavená príslušnými objektmi na riadenie premávky, na odbavovanie cestujúcich a starostlivosť o nich.
§ 2
Označovanie vozidiel (k § 5 zákona)
(1)
Označenie cestných vozidiel musí byť vyhotovené na pravouhlej tabuľke alebo nezmazateľne zakreslené na vozidle. Nápis na tabuľke alebo vozidle musí byť zreteľne viditeľný a farebným odtieňom kontrastný od náteru vozidla; vyhotoví sa, s výnimkou znaku, podľa osobitného predpisu2) písmom veľkosti najmenej 30 mm.
(2)
Tabuľka musí byť pripevnená, prípadne označenie zakreslené na oboch dverách búdky vodiča alebo v prednej polovici oboch bočných strán karosérie, na osobných automobiloch na oboch predných dverách. Označenie cestných vozidiel na nemotorovú dopravu sa vyhotoví na pravej strane vozidla.
(3)
Názvom (menom) alebo všeobecne známou skratkou alebo znakom, ako aj sídlom (trvalým pobytom) prevádzateľa dopravy sa musia označiť, a to spôsobom uvedeným v odsekoch 1 a 2, aj osobné automobily štátnych organizácií, ľudových družstiev, družstevných podnikov a podnikov a hospodárskych zariadení spoločenských organizácií používané na dopravu pre vlastné potreby. Nemusia sa označiť osobné automobily zákonodarných a výkonných orgánov štátnej moci, orgánov štátnej správy, súdov a prokuratúry.
§ 3
Záznam o prevádzke cestného motorového vozidla (k § 6 zákona)
(1)
Tlačivo záznamu o prevádzke cestného motorového vozidla musí sa vodičovi vydať pred výjazdom vozidla. Záznam musí obsahovať najmä názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) prevádzateľa dopravy, údaje o vozidle a o osádke vozidla, prepravné a prevádzkové dispozície, priebeh prepravy a prevádzky vozidla v smene a potvrdenie záznamov prevádzateľa dopravy v predpísaných rubrikách podľa odseku 3.
(2)
Vodič vozidla je povinný priebežne robiť záznamy na tlačive a zabezpečiť potvrdenie záznamov podľa odseku 3. Vyplnené tlačivo vodič odovzdá prevádzateľovi dopravy ihneď po skončení pracovnej smeny, alebo ak prepravný výkon trvá dlhšie ako jednu pracovnú smenu, ihneď po skončení prepravného výkonu; ak to nie je výnimočne možné, odovzdá tlačivo nasledujúci pracovný deň.
(3)
Odosielateľ a príjemca zásielky a osoba určená objednávateľom nepravidelnej autobusovej dopravy potvrdzujú správnosť záznamov prevádzateľa dopravy v predpísaných rubrikách tlačiva.
(4)
O tlačivách záznamu o prevádzke vozidla vedú organizácie a občania uvedení v § 6 ods. 1 zákona evidenciu.
§ 4
Doprava osôb cestnými vozidlami určenými na nákladnú dopravu [k § 8 a § 26 ods. 1 písm. n) zákona]
(1)
Doprava osôb nie je dovolená v ložnom priestore sklápacieho automobilu, v ložnom priestore sklápacieho prívesu, ktorý nemá vyklápaciu korbu pevne zaistenú svorníkmi, ani v ložnom priestore jednonápravového nákladného prívesu.
(2)
Pri doprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu musí byť vozidlo opatrené sedadlami s operadlom pripevneným k vozidlu; steny vozidla musia byť dostatočne vysoké, aby osoby za jazdy nevypadli.
(3)
Povolenie na dopravu viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu možno udeliť len tak, aby od preskúšania technickej spôsobilosti vozidla do skončenia platnosti povolenia neuplynul čas dlhší ako šesť mesiacov. Povolenie musí mať vodič pri preprave pri sebe. Povolenie sa nevyžaduje na dopravu osôb na účely civilnej obrany a pri plnení úloh Zväzu pre spoluprácu s armádou; na dopravu možno však použiť len vozidlo, od preskúšania technickej spôsobilosti ktorého neuplynul čas dlhší ako šesť mesiacov.
(4)
Pri doprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu poľnohospodárskeho a lesného traktoru smie sa k traktoru pripojiť len jeden príves, ktorý musí byť vybavený zariadením na prevádzkové brzdenie priebežného typu.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 neplatia pre dopravu osôb pri živelnej pohrome.
(6)
Osobitný predpis3) ustanovuje, aké ďalšie podmienky sa musia splniť pri preprave osôb v ložnom priestore cestného vozidla určeného na nákladnú dopravu, najmä pokiaľ sa týka najvyššieho prípustného počtu prepravovaných osôb, ich správania počas prepravy, najvyššej prípustnej rýchlosti jazdy a osobitnej kvalifikácie vodiča vozidla.
Doprava nebezpečných vecí (k § 9 zákona)
§ 5
(1)
Nebezpečné veci (§ 9 zákona) sa zaraďujú do tried:
1a - Výbušné látky a predmety.
1b - Predmety plnené výbušnými látkami.
1c - Zapaľovacie a ohňostrojné telesá a podobné predmety.
2 - Stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny.
3 - Horľavé kvapaliny.
4.1 - Horľavé tuhé látky.
4.2 - Samozápalné látky.
4.3 - Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny.
5.1 - Látky pôsobiace vznietivo.
5.2 - Organické peroxidy.
6.1 - Jedovaté látky.
6.2 - Látky vzbudzujúce odpor alebo látky spôsobilé vyvolať nákazu.
7 - Rádioaktívne látky.
8 - Žieravé látky.
(2)
V cestnej doprave nebezpečných vecí sa musia dodržať podmienky ustanovené v § 6 až 10 tejto vyhlášky, podmienky ustanovené osobitnými predpismi4) a obdobne aj podmienky ustanovené pre ich dopravu po železnici.5)
§ 6
(1)
Pri preprave nebezpečných vecí musí mať vodič vozidla so sebou
a)
sprievodnú listinu pre každú zásielku nebezpečných vecí,
b)
písomné pokyny pre prípad nehody, ak ide o prepravy uvedené v § 7 ods. 1,
c)
povolenie na dopravu nebezpečných vecí uvedených v prílohe tejto vyhlášky (§ 8).
(2)
Doklady predpísané v odseku 1 musí vodič na požiadanie predložiť na nazretie oprávneným orgánom.
§ 7
(1)
Odosielateľ je povinný zariadiť, aby prevádzateľovi dopravy boli pred začatím prepravy nebezpečných vecí odovzdané písomné pokyny pre prípad nehody alebo udalosti, ku ktorým by mohlo dôjsť počas prepravy (ďalej len „pokyny“), ak
a)
ide o dopravu výbušných látok a predmetov triedy 1a alebo rádioaktívnych látok triedy 7;
b)
čistá hmotnosť prepravovaných nebezpečných vecí tried 1b, 1c a nebezpečných vecí triedy 6.2, ak ide o infikované veci alebo veci, z ktorých hrozí nebezpečenstvo nákazy, je viac ako 50 kg, čistá hmotnosť ostatných prepravovaných nebezpečných vecí viac ako 3000 kg; pokyny bez ohľadu na čistú hmotnosť sa však nemusia odovzdať na dopravu bezpečnostných zápaliek triedy 1c;
c)
ide o dopravu nebezpečných vecí v cisternách alebo o dopravu nevyčistených vyprázdnených cisterien; alebo
d)
doprava podlieha povoleniu podľa § 8.
(2)
Pre každé vozidlo alebo jazdnú súpravu sa musia odovzdať dve vyhotovenia pokynov.
(3)
Prevádzateľ dopravy je povinný zabezpečiť, aby sa osádka vozidla s pokynmi oboznámila a aby bola schopná odborne ich použiť.
(4)
Pokyny stručne udávajú
a)
označenie prepravovaných nebezpečných vecí, druh nebezpečenstva, ktoré pri ich preprave hrozí, a opatrenia potrebné nato, aby sa mu predišlo,
b)
pohotové prostriedky a pokyny na poskytnutie pomoci osobám, ktoré sa dostanú do priameho styku s prepravovanými vecami alebo unikajúcimi látkami,
c)
pohotové prostriedky a pokyny pre prípad požiaru, najmä prostriedky a skupiny prostriedkov, ktoré možno alebo nemožno použiť na uhasenie požiaru,
d)
pohotové prostriedky a pokyny pre prípad poškodenia obalu alebo prepravovaných nebezpečných vecí, najmä pre prípad ich roztrúsenia alebo rozliatia,
e)
pohotové prostriedky pre prípad ohrozenia čistoty a nezávadnosti vôd v dôsledku uvoľnenia alebo unikania prepravovaných nebezpečných vecí,
f)
povinné osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými musí byť osádka vozidla vybavená.
(5)
Ak sa v cisterne rozdelenej priehradkami na niekoľko oddelení prepravujú rôzne nebezpečné veci, prípadne aj veci, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné veci, musí sa v pokynoch uviesť, akú nebezpečnú vec každé oddelenie cisterny obsahuje.
§ 8
(1)
Povolenie orgánu štátnej správy (§ 9 ods. 3 zákona) sa vyžaduje pre cestnú dopravu nebezpečných vecí uvedených v prílohe tejto vyhlášky, ak prepravované množstvo dosahuje hmotnosti tam určené; ak sa v jednom vozidle alebo v jednej jazdnej súprave prepravujú dve alebo viaceré rôzne nebezpečné veci uvedené v prílohe tejto vyhlášky, vyžaduje sa povolenie, ak celkové množstvo týchto nebezpečných vecí dosahuje hmotnosť určenú pre jednu z nich.
(2)
Splnenie podmienok pre dopravu nebezpečných vecí (§ 9 zákona) osvedčí žiadateľ potvrdením príslušného odborného orgánu, odborného ústavu alebo znalca.
(3)
Povolenie sa nevyžaduje pre dopravu nebezpečných vecí uvedených v prílohe tejto vyhlášky v kusových zásielkach do najbližšieho miesta prekládky na iný druh dopravy a od tohto miesta.
(4)
Odosielateľ nesmie prevádzateľovi dopravy odovzdať na prepravu nebezpečné veci, na dopravu ktorých nebolo udelené povolenie predpísané podľa odseku 1 alebo ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre ich prepravu.
§ 9
(1)
Nákladné automobily a jazdné súpravy vozidiel určených na nákladnú dopravu sa musia opatriť dvoma pravouhlými oranžovými odrazovými výstražnými tabuľkami základne 400 mm a výšky najmenej 300 mm, s čiernym okrajom širokým najmenej 15 mm, ak
a)
ide o dopravu výbušných látok a predmetov triedy 1 a,
b)
čistá hmotnosť prepravovaných nebezpečných vecí
1.
tried 1b, 1c a nebezpečných vecí triedy 6.2, ak ide o infikované veci alebo o veci, z ktorých hrozí nebezpečenstvo nákazy, je viac ako 50 kg; tejto povinnosti nepodliehajú bez ohľadu na čistú hmotnosť bezpečnostné zápalky triedy 1c,
2.
tried 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 a 8 je viac ako 3000 kg,
c)
ide o dopravu nebezpečných vecí - s výnimkou rádioaktívnych látok triedy 7 - v cisternách alebo o dopravu nevyčistených vyprázdnených cisterien alebo
d)
doprava podlieha povoleniu podľa § 8 ods. 1.
(2)
Výstražné tabuľky sa musia upevniť na vozidle vpredu a vzadu kolmo na pozdĺžnu os vozidla; musia byť zreteľne viditeľné. Na jazdných súpravách sa musí druhá tabuľka upevniť na zadnej strane posledného vozidla súpravy.
(3)
Výstražné tabuľky sa musia opatriť na zadnej strane vodotesným neuzamknutým púzdrom na uloženie pokynov uvedených v § 7. Výstražné tabuľky a púzdra na uloženie pokynov musia byť zhotovené z ťažko horľavého materiálu.
(4)
Výstražné tabuľky musia byť zakryté alebo z vozidla sňaté, ak nie sú naložené nebezpečné veci; to platí pre cisterny v prípade, že boli po skončení prepravy nebezpečných vecí vyčistené. Výstražné tabuľky sa môžu zakryť alebo z vozidla sňať, ak čistá hmotnosť naložených nebezpečných vecí - s výnimkou nebezpečných vecí naložených v cisterne - sa zníži pod hranice ustanovené v odseku 1 písm. b).
(5)
Vybavenie vozidla výstražnými tabuľkami, púzdrami na uloženie pokynov na zadnej strane výstražných tabuliek a výstražnými štítkami musí zabezpečiť prevádzateľ dopravy. Za upevnenie, zakrytie, prípadne odstránenie výstražných tabuliek a štítkov zodpovedá vodič vozidla (jazdnej súpravy).
(6)
Na nákladných automobiloch a na jazdných súpravách vozidiel určených na nákladnú dopravu, ktorými sa prepravujú rádioaktívne látky triedy 7, musí byť na vonkajšej strane oboch bočných stien a na vonkajšej strane zadnej steny upevnený výstražný štítok. Výstražný štítok sa musí sňať, ak sa neprepravujú žiadne rádioaktívne látky.
(7)
Predpisy o označovaní vozidiel s nákladom nebezpečných vecí v cestnej premávke6) zostávajú nedotknuté.
§ 10
(1)
Ak dôjde k uvoľneniu alebo unikaniu nebezpečnej veci alebo ak vznikne nebezpečenstvo jej uvoľnenia alebo unikania, je vodič vozidla (jazdnej súpravy), alebo ak nie je schopný sám to urobiť, jeho spolujazdec povinný bezodkladne to oznámiť príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti. Na túto povinnosť, ako aj na to, že doprava podlieha ustanoveniam § 7, 8 alebo 9, musí odosielateľ vopred upozorniť prevádzateľa dopravy.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí pre dopravu nebezpečných vecí triedy 6.2, ak ide o infikované veci alebo ak hrozí z nich nebezpečenstvo nákazy.
§ 11
Ak zasielateľ obstaráva dopravu vo vlastnom mene na účet inej osoby alebo organizácie (príkazcu), má zasielateľ povinnosti odosielateľa; za balenie a označenie nebezpečných vecí prepravovaných ako kusová zásielka však zodpovedá príkazca. Príkazca má voči zasielateľovi rovnaké povinnosti ako odosielateľ voči prevádzateľovi dopravy.
Doprava živých zvierat (k § 10 zákona)
§ 12
(1)
Na dopravu živých zvierat možno použiť len nákladný automobil alebo návesovú jazdnú súpravu alebo najmenej dvojnápravový príves s nesklápacou karosériou alebo súpravu poľnohospodárskeho a lesného traktora s prívesom so sklápacou karosériou, ktorej korba je zaistená svorníkmi; na dopravu jednotlivého zvieraťa možno použiť aj jednonápravový príves. Podľa potreby musí byť vozidlo vybavené dostatočne pevnými a vysokými bočnicami a čelami.
(2)
Živé zvieratá možno prepravovať v osobitných schranách alebo voľne. Schrany musia byť dostatočne priestorné, vzdušné, pevné a bezpečne uzavreté, aby zvieratá nemohli uniknúť; podlaha a steny musia byť utesnené tak, aby sa zamedzilo znečistenie vozidla, prípadne spolunaložených vecí a pozemnej komunikácie. Schranami so zvieratmi sa nesmie hádzať ani ich preklápať. Schrany na dopravu dravých, divých alebo inak nebezpečných zvierat musia byť konštruované tak, aby sa v najväčšej miere vylúčilo nebezpečenstvo škôd na zdraví osôb, ďalších prepravovaných zvierat a na veciach; také schrany sa musia označiť výstražným nápisom „dravec“ alebo „nebezpečné zviera“.
(3)
Ak sa zvieratá prepravujú bez schrán, musia sa prepravovať na vozidlách, ktorých ložný priestor je rozdelený osobitnými priehradkami na jednotlivé boxy tak, aby sa zaistilo rovnomerné rozloženie nákladu a zabránilo sa samovoľnému premiestňovaniu prepravovaných zvierat a aby zvieratá rôznych druhov boli navzájom oddelené. Nebezpečné zviera sa musí prepravovať v osobitnom oddelenom boxe. Do ložného priestoru vozidla sa smie naložiť len taký počet zvierat, ktorí nespôsobí ich natlačenie vo vozidle. Priložiť sa smie len náklad, ktorý priamo súvisí s prepravou zvierat, napríklad primeraná zásoba krmiva, postroje zvierat, náradie na ich opatrovanie a pod.
§ 13
(1)
Odosielateľ zodpovedá za to, že zvieratá prešli predpísanou veterinárnou prehliadkou a že sú dodržané podmienky ustanovené pre prepravu predpismi o veterinárnej starostlivosti , ďalej zodpovedá za to, že zvieratá prepravované bez schrán sú na vozidle vhodne zaistené a opatrené. Ak sa prepravuje nebezpečné zviera, musí odosielateľ túto skutočnosť poznamenať v prepravnej listine a zabezpečiť sprievod odborne spôsobilým sprievodcom.
(2)
Odosielateľ je povinný zabezpečiť pred začatím prepravy napojenie a nakŕmenie zvierat, a to bez ohľadu na prepravnú vzdialenosť; počas prepravy je povinný zabezpečiť napojenie zvierat (s výnimkou hydiny), ak preprava trvá dlhšie ako 12 hodín, a ich nakŕmenie, ak preprava trvá dlhšie ako 36 hodín.
Oddiel 2
Verejná cestná doprava [k § 57 ods.1 písm. a) zákona]
§ 14
Služobná rovnošata
Prevádzatelia cestnej dopravy sú povinní vybaviť pracovníkov, ktorých okruh určí ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Českej socialistickej republiky7) alebo ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Slovenskej socialistickej republiky8) (ďalej len „ústredný orgán republiky“), na výkon ich práce služobnou rovnošatou.
§ 15
Vozidlá
Vo verejnej nákladnej a autobusovej doprave nesmú socialistické organizácie používať vozidlo, ktorého prevádzateľom je občan. Vo verejnej nehromadnej osobnej cestnej doprave smie socialistická organizácia používať vozidlo, ktorého prevádzateľom je občan, len ak tento prevádzateľ je jej pracovníkom alebo manželom jej pracovníka a ak je vozidlo poistené pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia; organizácia je povinná uzavrieť s prevádzateľom vozidla písomnú zmluvu o dočasnom používaní vozidla.
§ 16
Vodiči motorových vozidiel
(1)
Vodičom motorového vozidla vo verejnej cestnej dopravy smie byť len osoba, ktorá
a)
je v pracovnom alebo členskom pomere s prevádzateľom dopravy,
b)
má príslušné vodičské oprávnenie a je telesne a duševne schopná viesť motorové vozidlá príslušnej skupiny ako vodič z povolania.
(2)
Vodičom motorového vozidla vo verejnej osobnej cestnej doprave smie byť len osoba, ktorá
a)
má aspoň dvojročnú prax vo vedení dvojstopových motorových vozidiel; výnimku z tohto ustanovenia môže v odôvodnených prípadoch povoliť ústredný orgán republiky alebo ním poverený orgán,
b)
nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin, z ktorého vyplýva, že nemá predpoklady byť vodičom vo verejnej osobnej cestnej doprave, ledaže by sa na ňu hľadelo, ako by nebola odsúdená.9)
§ 17
Hlásenie poruchy v doprave
Prevádzateľ verejnej pravidelnej autobusovej dopravy je povinný oznámiť poruchu v doprave trvajúcu dlhšie ako 24 hodín okresnému národnému výboru, v územnom obvode ktorého došlo k poruche.
Cestovné poriadky (k § 18 a 19 zákona)
§ 18
(1)
Prevádzateľ verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy zostavuje a po schválení vyhlasuje cestovné poriadky pre každú linku, ktorá má v prevádzke. Je povinný vyvesiť cestovné poriadky na všetkých zastávkach príslušnej linky , s výnimkou dočasných zastávok mimoriadne zriadených najdlhšie na 7 dní, a v ďalších priestoroch určených na pobyt cestujúcich, prípadne na zlepšenie informovanosti cestujúcich aj na iných vhodných miestach. Na zastávkach liniek s mimoriadnou hustotou spojov môže prevádzateľ dopravy vyvesiť zjednodušené cestovné poriadky.
(2)
Cestovný poriadok autobusovej linky musí byť vyvesený v každom autobuse použitom na linke alebo ho musí mať sprievodca alebo vodič pri sebe a na požiadanie predložiť cestujúcemu na nazretie.
(3)
Zmeny cestovného poriadku verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy musí prevádzateľ dopravy vykonať bezodkladne a čitateľne vo vyvesených cestovných poriadkoch alebo osobitnými výveskami na všetkých zastávkach a miestach, kde bol cestovný poriadok vyvesený. Predvídané zmeny sa musia vyhlásiť vopred.
(4)
Prevádzateľ verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy je povinný dbať o správnosť a úplnosť údajov obsiahnutých vo vyvesených cestovných poriadkoch a v osobitných výveskách. Vyvesené cestovné poriadky a osobitné vývesky, ktoré stratili platnosť, sú poškodené alebo nečitateľné, je prevádzateľ dopravy povinný bezodkladne odstrániť prípadne vymeniť.
§ 19
(1)
Cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách; musia obsahovať najmä
a)
názov a sídlo prevádzateľa dopravy,
b)
názov linky,
c)
deň, od ktorého cestovný poriadok platí, a deň skončenia jeho platnosti,
d)
názvy všetkých zastávok s údajom ich vzdialenosti v kilometroch od východiskovej zastávky,
e)
časy odchodov spojov z každej zastávky, pri konečných zastávkach časy príchodov,
f)
údaje o tom, v ktorých dňoch, prípadne v ktorom časovom období určitý spoj premáva, prípadne nepremáva, alebo že na určitej zastávke nezastavuje,
g)
údaje o osobitných podmienkach, za ktorých môže cestujúci použiť určitý spoj verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, napríklad o možnosti alebo povinnosti obstarať si vopred na určitý spoj k platnému cestovnému lístku ešte miestenku.
(2)
Ak je na včasnej a plynulej preprave určitých kategórií cestujúcich (napríklad pracujúcich do zamestnania a zo zamestnania, žiakov do škôl a zo škôl) mimoriadny verejný záujem, môže sa v cestovnom poriadku verejnej pravidelnej autobusovej dopravy určiť prednostné prijatie týchto cestujúcich na prepravu určitým spojom pred ostatnými cestujúcimi alebo vylúčenie určitých kategórií z prijatia na prepravu určitým spojom.
(3)
Prevádzateľ verejnej pravidelnej autobusovej dopravy je povinný vydať aj knižný cestovný poriadok. Knižný cestovný poriadok musí byť usporiadaný tak, aby cestujúcim umožňoval ľahké a spoľahlivé vyhľadávanie vhodného spojenia.
§ 20
(1)
V cestovných poriadkoch verejnej pravidelnej autobusovej dopravy musí sa, pokiaľ je to možné, zabezpečiť nadväzovanie jednotlivých liniek a spojov tak vlastných, ako aj iných prevádzateľov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, ako aj na železničnú dopravu. Pri spojoch, pri ktorých je určené čakanie na iný spoj alebo vlak, sa to vyznačí v cestovnom poriadku; pokiaľ sa v poznámke pod cestovným poriadkom neuvádza inak, je čas, po ktorý spoj čaká na iný spoj alebo vlak, 15 minút, a ak ide o posledný spoj autobusovej linky, ktorý má prípoj od vlaku, 1 hodinu.
(2)
Pri zostavovaní návrhov cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy a ich zmien sa vychádza z požiadaviek na zriaďovanie nových liniek a nových spojov, na zmeny jestvujúcich liniek a zmeny jednotlivých spojov, ktoré organizácie, orgány Revolučného odborového hnutia a občania uplatnili na miestnych, mestských a okresných národných výboroch alebo priamo u prevádzateľa dopravy. Národné výbory požiadavky uplatnené u nich preveria a posúdia z hľadiska spoločenskej účelnosti a naliehavosti. Požiadavky sa sústredia na okresnom národnom výbore, ktorý ich prerokuje s prevádzateľom dopravy; pritom prihliadne aj na vyjadrenie okresnej odborovej rady.
(3)
Na základe výsledkov prerokovania uplatnených požiadaviek a v súlade s plánom rozvoja verejnej autobusovej dopravy spracujú prevádzatelia dopravy návrhy cestovných poriadkov na príslušné obdobie a ich zmien a predložia ich krajskému národnému výboru; návrhy cestovných poriadkov diaľkových a medzinárodných liniek a ich zmien postúpi krajský národný výbor so svojím stanoviskom ústrednému orgánu republiky.
(4)
Pri schvaľovaní cestovného poriadku môže orgán štátnej správy ustanoviť podrobnejšie podmienky prevádzky jednotlivých liniek.
Taxislužba (k § 22 zákona)
§ 21
(1)
Vozidlá taxislužby musia byť vybavené strešnými svietidlami s čiernym nápisom „Taxi“, ktoré musia byť v prevádzkovom čase rozsvietené, ak je vozidlo voľné. Pre osvetlenie nápisu platia aj predpisy o osvetlení smerových tabuliek na vozidlách určených na hromadnú dopravu osôb.10)
(2)
Vozidlá taxislužby musia byť vybavené úradne overeným, riadne registrujúcim, zaplombovaným taxametrom, ktorého umiestnenie umožňuje cestujúcim(prepravcovi) ľahkú kontrolu vykazovaných údajov, a jedným alebo viacerými hasiacimi prístrojmi schváleného typu s mrazuvzdornou celkovou náplňou najmenej 2 kg. Na viditeľnom mieste vo vnútri vozidla musí byť umiestnená tabuľka cien cestovného, prípadne prepravného.
(3)
V osobnej taxislužbe sa smú používať len uzavreté najmenej štvormiestne vozidlá s najmenej 3 vstupnými dvermi k miestam vodiča a cestujúcich a s vyhradeným celistvým (nečleneným) priestorom pre batožiny objemu najmenej 0,350 m3.
(4)
V nákladnej taxislužbe možno používať cestné vozidlá určené na nákladnú dopravu užitočnej hmotnosti neprevyšujúcej 3 tony.
(5)
Stanovište taxislužby sa musí označiť nápisom „Taxi“ s uvedením, či ide o osobnú alebo nákladnú taxislužbu, a pokiaľ nejde o nepretržitú prevádzku, s vyznačením prevádzkového času.
§ 22
Vodiči taxislužby musia byť vybavení potvrdenkami o zaplatení cestovného (prepravného). Potvrdenka musí obsahovať názov a sídlo prevádzateľa, štátnu poznávaciu značku vozidla, dátum, východiskové a cieľové miesto prepravy a zaplatenú sumu; ak sa preprava neúčtuje taxametrom, musí potvrdenka obsahovať ešte počet kilometrov prejdených v záujme cestujúceho (prepravcu) a čas státia. Riadne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú potvrdenku je vodič povinný vydať na požiadanie cestujúcemu (prepravcovi); na viditeľnom mieste vo vozidle musí byť upozornenie na túto povinnosť.
§ 23
Ústredný orgán republiky alebo ním poverený orgán môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovenia o vybavení vozidla taxametrom (§ 21 ods. 2), o vybavení vozidla podľa ustanovenia § 21 ods. 3 a o najvyššej prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla nákladnej taxislužby (§ 21 ods. 4), najviac však do 4 ton užitočnej hmotnosti. Doklad o povolení výnimky z ustanovení o vybavení vozidla taxametrom musí mať vodič pri sebe.
Oddiel 3
Neverejná cestná doprava pre cudzie potreby [k § 57 ods. 1 písm. a) zákona]
§ 24
(1)
Ustanovenia § 15 a § 16 ods. 1 písm. b) platia aj pre neverejnú cestnú dopravu pre cudzie potreby.
(2)
Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. a) platí pre neverejnú cestnú dopravu pre cudzie potreby, ktorá je predmetom hospodárskej činnosti organizácie.
Nepravidelná autobusová doprava vykonávaná orgánmi Revolučného odborového hnutia [k § 26 ods. 1 písm. c) a § 37 ods. 2 písm. d) zákona]
§ 25
(1)
Závodné výbory základných organizácií, podnikové výbory a vyššie orgány Revolučného odborového hnutia (ďalej len „orgány ROH“) smú bez povolenia vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu autobusmi, ktoré sú v ich správe, a ďalej autobusmi, ktoré sú v správe (vlastníctve) organizácie, pri ktorej je orgán ROH ustanovený, a ktoré boli zaobstarané prevažne z prostriedkov podnikového fondu pracujúcich, pobádacieho fondu alebo fondu kultúrnych alebo kultúrnych potrieb, ak ide o dopravu
a)
vlastných členov, ich príbuzných v priamom rade, súrodencov a manželov, ako aj iných osôb, pokiaľ tieto osoby sú príslušníkmi ich domácnosti, na politickovýchovné, rekreačné, kultúrne a telovýchovné účely, na účasť na pohrebe spolupracovníka a na plnenie záväzkov z patronátnych zmlúv,
b)
členov ROH na školenie organizované orgánmi ROH, členov (delegátov) na závodné alebo podnikové členské schôdzky (konferencie) a delegátov na konferencie a zjazdy organizované vyššími orgánmi ROH,
c)
členov [ich príbuzných uvedených v ustanovení písmena a) a príslušníkov ich domácnosti] tých základných organizácií ROH, ktoré spoločne využívajú združené podnikové rekreačné zariadenie,
d)
účastníkov detskej rekreácie organizovanej orgánmi ROH.
(2)
Kultúrne zariadenia ROH smú vykonávať bez povolenia nepravidelnú autobusovú dopravu členov súborov, záujmových krúžkov a členov [ich príbuzných uvedených v ustanovení písmena a) a príslušníkov ich domácnosti] tých organizácií, ktoré štatút kultúrneho zariadenia ROH podpísali ako združené organizácie a plnia voči nemu svoje finančné záväzky, na účely uvedené v odseku 1 písm. a), pokiaľ na túto dopravu použijú autobusy, ktoré sú v ich správe, alebo autobusy, ktorými je na uvedené účely oprávnený vykonávať bez povolenia nepravidelnú autobusovú dopravu zodpovedný riadiaci orgán ROH. Kultúrne zariadenie ROH je oprávnené bez povolenia podľa predchádzajúcej vety používať najviac dva autobusy, ktoré musia byť registrované na okresnom národnom výbore príslušnom podľa sídla kultúrneho zariadenia ROH.
(3)
Orgány ROH a kultúrne zariadenia ROH smú bez povolenia vykonávať autobusovú dopravu podľa odsekov 1 a 2 aj do zahraničia.
§ 26
(1)
Za prepravu podľa § 25 účtuje orgán ROH, prípadne kultúrne zariadenie ROH prepravovaným osobám (objednávateľovi prepravy) náhradu11) skladajúcu sa z podielu na celkových vecných nákladoch autobusu podľa skutočne prejdených kilometrov a z osobných nákladov za celkový čas prepravy.
(2)
Do vecných nákladov sa započítavajú náklady na opravy a údržbu vozidla, na prevádzkové látky, na pneumatiky, na zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla a na poistenie vozidla pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia. Osobné náklady tvorí mzda vodiča včítane poistného nemocenského poistenia a náhrada jeho cestovných výdavkov.
(3)
Všetky služby poskytnuté organizáciou (napr. opravy a údržba vozidla) uhrádza orgán ROH (kultúrne zariadenie ROH) ako prevádzateľ dopravy podľa cenových predpisov.
§ 27
Ceny za prepravy, ktoré nepatria pod ustanovenia § 25, sa spravujú predpismi o cenách za výkony v nepravidelnej autobusovej doprave.12)
§ 28
(1)
Orgán ROH, kultúrne zariadenie ROH, prípadne organizácia, ktorá má autobus vo svojej správe (vlastníctve), sú povinné pri každej preprave vykonanej podľa § 25 uviesť v zázname o prevádzke vozidla účel prepravy (§ 25 ods. 1).
(2)
Okrem záznamu o prevádzke vozidla a okrem zoznamu osôb v medzinárodnej cestnej doprave musí mať vodič pri preprave podľa § 25 pri sebe
a)
vyhlásenie organizácie, v ktorej je orgán ROH, prípadne zodpovedný riadiaci orgán ROH ustanovený, že autobus bol zaobstaraný prevažne z prostriedkov podnikového fondu pracujúcich, pobádacieho fondu alebo fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, ak sa preprava vykonáva týmto autobusom,
b)
potvrdenie okresného národného výboru, že autobus je podľa § 25 ods. 2 druhej vety u neho registrovaný, ak prepravu vykonáva kultúrne zariadenie ROH.
Oddiel 4
Povoľovacie konanie [k § 57 ods. 1 písm. b) zákona]
§ 29
(1)
Žiadosť o povolenie na vykonávanie cestnej dopravy sa musí podať písomne a musí obsahovať
a)
názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,
b)
účel a druh dopravy,
c)
počet prepravných výkonov alebo čas, na ktorý sa povolenie žiada,
d)
presné vymedzenie územného obvodu, v ktorom sa má doprava vykonávať, prípadne východiskové a cieľové miesto dopravy,
e)
počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať, údaje o najvyššej obsaditeľnosti vozidiel určených na osobnú dopravu a údaje o najvyššej celkovej a užitočnej hmotnosti vozidiel určených na nákladnú dopravu,
f)
ak ide o pravidelnú cestnú dopravu opis a dĺžku linky (liniek), na ktorej (ktorých) sa má doprava vykonávať, s prehľadným situačným plánikom, v ktorom je zakreslená trať linky (liniek) so všetkými zastávkami,
g)
údaje, prípadne doklady, ktoré umožnia orgánu štátnej správy posúdiť odbornosť a spôsobilosť žiadateľa a bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov a dopravných a prevádzkových zariadení.
(2)
Žiadosť o povolenie na vykonávanie cestnej dopravy pre cudzie potreby, ktorá je predmetom hospodárskej činnosti žiadateľa, musí ďalej obsahovať
a)
doklad o tom, že táto hospodárska činnosť je obsiahnutá v zriaďovacej listine, štatúte, stanovách alebo v inom akte, ktorým mu bola povolená,13)
b)
údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenie ny vykonávanie určitého druhu cestnej dopravy na podklade prvšieho povolania alebo priamo na základe zákona.
(3)
Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o žiadosti môže požadovať ďalšie potrebné údaje a doklady.
§ 30
(1)
Rozhodnutie o povolení na vykonávanie cestnej dopravy musí obsahovať
a)
názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) oprávneného,
b)
presné označenie dopravy, na ktorú sa povolenie udieľa, ako aj miestny a vecný rozsah, prípadne jej ďalšie presnejšie vymedzenie,
c)
počet a druh vozidiel, ktorými sa povoľuje dopravu vykonávať, najvyššiu obsaditeľnosť vozidiel určených na osobnú dopravu a najvyššiu celkovú a užitočnú hmotnosť vozidiel určených na nákladnú dopravu,
d)
počet prepravných výkonov, na ktoré sa povolenie udieľa, ak sa povolenie udieľa na jeden alebo obmedzený počet prepravných výkonov,
e)
čas platnosti povolenia,
f)
prípadne ďalšie podmienky ustanovené podľa § 32 ods. 1 zákona.
(2)
S rozhodnutím o povolenie na vykonávanie cestnej dopravy sa oprávnenému vydá podpísané a pečiatkou povoľujúceho orgánu štátnej správy opatrené osvedčenie, v ktorom sa uvedie názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) oprávneného, druh a rozsah povolenej dopravy a čas platnosti povolenia; toto osvedčenie sa vydá oprávnenému v takom počte vyhotovení, pre aký počet vozidiel bolo povolenie udelené. V každom vyhotovení sa vyznačia údaje o vozidle uvedené v odseku 1 písm. c) vzťahujúce sa na vozidlo, pre ktoré sa toto vyhotovenie vydáva. Osvedčenie musí mať vodič vozidla pri sebe.
§ 31
(1)
Ak udelené povolenie stratilo platnosť pred uplynutím času platnosti v ňom uvedeného, musia sa všetky vyhotovenia osvedčenia o povolení bezodkladne vrátiť príslušnému orgánu štátnej správy.
(2)
Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o povolení na vykonávanie cestnej dopravy môže prevádzateľa verejnej cestnej dopravy alebo neverejnej cestnej dopravy pre cudzie potreby, ktorá je predmetom hospodárskej činnosti prevádzateľa, na jeho žiadosť zbaviť prechodne alebo trvale povinnosti vykonávať cestnú dopravu, na ktorú má platné povolenie, alebo vykonávať túto dopravu v povolenom rozsahu, ak za daných okolností nemožno od neho požadovať ďalšie vykonávanie dopravy, prípadne jej vykonávanie v povolenom rozsahu, alebo ak to verejný záujem nevyžaduje.
Oddiel 5
Medzinárodná cestná doprava [k § 57 ods. 1 písm. c) zákona]
§ 32
(1)
Československý prevádzateľ cestnej dopravy smie v medzinárodnej cestnej doprave používať len autobusy, vozidlá určené na nákladnú dopravu a vozidlá taxislužby, ktorých technický stav bol podľa zistenia vyhovujúci po technickej prehliadke, od ktorej neuplynul čas, pokiaľ ide o autobusy a vozidlá taxislužby, dlhší ako 6 mesiacov, a pokiaľ ide o ostatné vozidlá na nákladnú dopravu, dlhší ako 1 rok. Pri technickej prehliadke sa tiež posudzuje, či vzhľadový stav vozidla je uspokojivý a či vnútorné vybavenie autobusov spĺňa požiadavky pohodlia cestujúcich a kultúry cestovania z hľadiska časovej náročnosti prepravy.
(2)
V medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave vykonávanej československým prevádzateľom cestnej dopravy musí byť určený vedúci výpravy, a to v doprave pre vlastné potreby prevádzateľom dopravy, v doprave pre cudzie potreby objednávateľom prepravy. Vedúci výpravy alebo vodič musí mať vo vozidle počas prepravy menný zoznam prepravovaných osôb.
§ 33
(1)
Žiadosť o povolenie na medzinárodnú cestnú dopravu sa musí podať písomne a musí obsahovať náležitosti uvedené v § 29.
(2)
Zahraničný žiadateľ o povolenie na medzinárodnú cestnú dopravu je povinný pripojiť k žiadosti doklady o zaistenie záväzkov, ktoré prípadne vzniknú zo zodpovednosti za premávku motorových vozidiel na území Československej socialistickej republiky. Žiadateľ, ktorý má vo svojom štáte oprávnenie, ktoré má povahu oprávnenia na verejnú cestnú dopravu, pripojí k žiadosti doklad o svojom oprávnení; tento doklad nahrádza doklady predpísané v § 29 ods. 1 písm. g).
Oddiel 6
Cestná doprava vykonávaná zahraničnými prevádzateľmi v Československej socialistickej republike
§ 34
Ustanovenia § 33 platia aj pre zahraničných žiadateľov o povolenie na cestnú dopravu medzi dvoma miestami ležiacimi na území Československej socialistickej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
VNÚTROŠTÁTNE ZASIELATEĽSTVO [k § 43 ods. 4 a § 57 ods. 1 písm. b) a d) zákona]
§ 35
(1)
Prevádzateľ vnútroštátneho zasielateľstva obstaráva vnútroštátnu dopravu vecí vo vlastnom mene, v záujme a na účet príkazcu.
(2)
Vo vnútroštátnom zasielateľstve sa ďalej poskytujú zasielateľské výkony spojené s dopravou, najmä
a)
odborné spracovanie najvýhodnejšieho a najhospodárnejšieho spôsobu dodania, obstaranie dopravcu, objednávka dopravných prostriedkov a zariadení,
b)
prepravné balenie, prebierka a podanie zásielky, určenie hmotnosti a počtu kusov zásielky, predpísané označenie zásielok včítane záznamov o osobitných vlastnostiach a povahe prepravovaných vecí,
c)
uzavretie prepravného poistenia,
d)
zabezpečenie nakládky a vykládky,
e)
zabezpečenie prekládky počas prepravy,
f)
skladovanie a polohovanie zásielok,
g)
sprievod zásielok,
h)
sledovanie priebehu prepravy, najmä z hľadiska dodržiavania dodacích lehôt,
i)
platenie všetkých predpokladaných i mimoriadnych výdavkov a poplatkov v súvislosti s prepravou zásielky, inkaso pohľadávok, styk s peňažnými ústavmi,
j)
predbežná kalkulácia prepravného, preskúmanie správnosti vyúčtovania prepravy dopravcom včítane revízie prepravných dokladov,
k)
včasné a riadne vybavenie reklamácií z prepravy včítane uplatnenia nárokov na náhrady za prekročenie dodacích lehôt,
l)
účasť pri spisovaní zápisníc o príčinách a rozsahu prepravných škôd, spoluúčasť pri likvidácii škôd včítane nárokov plynúcich z uzavretého poistenia.
§ 36
(1)
Žiadosť o povolenie na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva sa musí podať písomne a musí obsahovať
a)
názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,
b)
údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenie na vykonávanie vnútroštátneho alebo medzinárodného zasielateľstva na podklade prvšieho povolenia alebo priamo na základe zákona,
c)
údaj o tom, či žiadateľ má povolenie na vykonávanie cestnej dopravy,
d)
čas, na ktorý sa povolenie žiada,
e)
údaje, prípadne doklady, ktoré umožnia orgánu štátnej správy posúdiť odbornosť a spôsobilosť žiadateľa na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva,
f)
ak vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva je predmetom hospodárskej činnosti žiadateľa, doklad o tom, že táto hospodárska činnosť je obsiahnutá v zriaďovacej listine, štatúte, stanovách alebo v inom akte, ktorým mu bola povolená.13)
(2)
K žiadosti sa musí pripojiť návrh zasielateľských podmienok.
(3)
Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o žiadosti môže požadovať ďalšie potrebné údaje a doklady.
§ 37
(1)
Rozhodnutie o povolení na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva musí obsahovať
a)
názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) oprávneného,
b)
vecný, prípadne miestny rozsah udeleného oprávnenia,
c)
čas platnosti povolenia obmedzeného časove podľa § 43 ods. 3 zákona.
(2)
V povolení sa môžu uložiť ďalšie podmienky, napríklad čas začatia činnosti, spôsob jej vykonávania a pod.
§ 38
Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o povolení na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva môže prevádzateľa tejto činnosti na jeho žiadosť zbaviť prechodne alebo trvale povinnosti vykonávať vnútroštátne zasielateľstvo, na ktoré má platné povolenie, alebo ho vykonávať v povolenom rozsahu, ak za daných okolností nemožno od neho požadovať ďalšie vykonávanie tejto činnosti alebo jej vykonávanie v povolenom rozsahu alebo ak to verejný záujem nevyžaduje.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Štátny odborný dozor v cestnej doprave a vo vnútroštátnom zasielateľstve [k § 57 ods. 1 písm.e) zákona]
§ 39
(1)
Pri výkone štátneho odborného dozoru príslušné orgány dozerajú,
a)
či prevádzatelia cestnej dopravy a vnútroštátneho zasielateľstva majú predpísané oprávnenie a či svoju činnosť vykonávajú v medziach tohto oprávnenia, prípadne za podmienok určených v udelenom povolení,
b)
či podnikové predpisy pre výkon práce v cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a zaujímajú k nim stanovisko,
c)
či pracovníci v cestnej doprave a vo vnútroštátnom zasielateľstve sú oboznámení s predpismi pre výkon svojej práce,
d) či pracovníci v cestnej doprave sú zdravotne aj odborne spôsobilí na výkon služby,
e)
ako je usporiadaná premávka cestnej dopravy a ako sa v tejto premávke zaisťuje bezpečnosť osôb a vecí,
f)
či sa dopravné prostriedky a dopravné zariadenia cestnej dopravy riadne udržiavajú, či sa plne, účelne a hospodárne využívajú a či ich stav a stav priestorov slúžiacich na vykonávanie cestnej dopravy vyhovuje požiadavkám bezpečnosti, požiarnej ochrany a hygieny, najmä či sa udržiavajú v náležitom poriadku a čistote,
g)
či sa v pravidelnej verejnej osobnej cestnej doprave dodržiava cestovný poriadok a či sú cestujúci s ním aj s prepravnými podmienkami včas a určeným spôsobom oboznamovaní,
h)
či prevádzatelia cestnej dopravy a vnútroštátneho zasielateľstva dodržiavajú ostatné podmienky a plnia ostatné povinnosti ustanovené zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonávanie a opatreniami orgánov štátnej správy.
(2)
Orgány hlavného štátneho odborného dozoru dozerajú na výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného inými orgánmi.
§ 40
Orgán štátneho odborného dozoru vydá pracovníkom, ktorých poverí výkonom tohto dozoru, doklad o poverení. Tento doklad musí obsahovať názov vydávajúceho orgánu, meno a funkciu povereného pracovníka a rozsah jeho oprávnenia.
§ 41
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku.
§ 42
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Minister:
Ing. Blažek v. r.
Príloha vyhlášky č. 122/1979 Zb.
Zoznam nebezpečných vecí, ktoré možno prepravovať iba na povolenie podľa § 8 ods. 1
Trieda Číslica Pomenovanie vecí Množstvo v kg
2 3 fluór 100
5 brómovodík, fluórovodík, sírovodík, chlór, čpavok, kysličník siričitý 1 000
kysličník dusičitý, T-plyn 500
6 propán, cyklopropán, propylén, bután, izobután, butylén, izobutylén 6 000
butadién 1 000
7 zmesi uhľovodíkov získané zo zemného plynu alebo destiláciou derivátov minerálnych olejov, uhlia, atď., ako aj zmesi plynov patriacich pod číslice 6 a 7 6 000
8a dimetyléter (metyléter), metylvinyléter, metylchlorid, etylchlorid, vinylchlorid, vinylbromid, monometylamín (metylamín), dimetylamín, trimetylamín, etylamín (monoetylamín), metylmerkaptán 1 000
metylbromid, karbonylchlorid (fosfén), etylénoxid 500
8b monochlórdifluóretán, monochlórtrifluóretylén, 1,1-difluóretán 1 000
9 zmesi kysličníka uhličitého s najviac 17 % hmotnosti, etylénoxid, etán, etylén 1 000
10 chlórovodík, 1,1 difluóretylén, vinylfluorid
12 kvapalný metán, kvapalný etán, kvapalné zmesi metánu a etánu, aj s obsahom propánu alebo butánu, kvapalný etylén 1 000
14a, b čpavok rozpustený vo vode s viac ako 35 % a najviac 50 % čpavku
3 1a sírouhlík, akroleín 1 000
5.1 1 stabilizované vodné roztoky peroxidu vodíka s viac ako 60 % peroxidu vodíka, stabilizovaný peroxid vodíka 1 000
3 kyselina chloristá vo vodných roztokoch s viac ako 50 %, najviac však 72,5 % čistej kyseliny (HClO4)
5.2 46a acetylcyklohexánsulfonylperoxid s obsahem vody najmenej 30 % 5
47a diizopropylperoxdikarbonát, technicky čistý 10
49a terciárny butylperpivalát, technicky čistý
6.1 1a kyselina kyanovodíková obsahujúca najviac 3 % vody 100
1b vodné roztoky kyanovodíka s obsahom najviac 20 % čistého kyanovodíka (HCN) 1 000
2a akrylonitril
2b acetonitril (metylkyanid), nitril kyseliny izomaslovej
4a allylchlorid
11a acetónkyanhydrín
12a epichlórhydrín
12b etylénchlórhydrín
13a allylalkohol
13b dimetylsulfát 500
14 alkyly olova 1 000
31b roztoky kyanidov kovov
81a organické zlúčeniny síry
8 1a kyselina sírová s viac ako 85 % čistej kyseliny (H2SO4) 10 000
2a, b kyselina dusičná obsahujúca viac ako 55 % čistej kyseliny (HNO3) 1 000
6a kyselina fluórovodíková s obsahom viac ako 60 %, ale najviac 85 % čistej kyseliny (HF)
6b kyselina fluórovodíková s najviac 60 % čistej kyseliny (HF)
7 kyselina fluórobóritá (vodné roztoky s najviac 78 % čistej kyseliny)
9 anhydrid kyseliny sírovej, stabilizovaný
14 bróm
34 hydrazín vo vodných roztokoch s najviac 72 % N2H4
- - tekuté kovy 100
1)
§ 23 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2)
ČSN 01 0451 „Technické písmo".
4)
Napr. § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 59/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením. § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením. § 8 vyhlášky Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva č. 62/1965 Zb. o výbušninách, úprava Ústredného banského úradu č. 65/1965, ktorou sa vydáva bezpečnostný predpis o výbušninách, registrovaná v čiastke 31/1965 Zb., vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 6/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
5)
Príloha 1 Železničného prepravného poriadku.
6)
§ 36 vyhlášky č. 100/1975 Zb.
7)
Zákon Českej národnej rady č. 58/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky.
9)
§ 24 ods. 2, § 45 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4, § 70 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. (úplné znenie č. 113/1973 Zb.).
10)
§ 47 ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 90/1975 Zb. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
11)
Náhrada za túto činnosť nepodlieha dôchodkovej dani (zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie - úplné znenie č. 73/1977 Zb.).
12)
Tarifa nepravidelnej autobusovej prepravy (Prepravný a tarifný vestník č. 24/1973).
13)
§ 18a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie č. 37/1971 Zb.).