121/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. októbra 1979
o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov Vysokej školy dopravnej v Žiline sa mení a znie: Žilinská univerzita v Žiline.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.