120/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1980

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
zo 14. augusta 1979
o priestorovej identifikácii informácií
Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií a Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 130 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovujú:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Touto vyhláškou sa upravuje spôsob priestorovej identifikácie sociálno-ekonomických informácií1) v informačných sústavách včítane automatizovaných informačných systémov.
(2)
Územno-technické informácie sú údaje na určovanie a posudzovanie stavu, využitia a zmien v území.2)
(3)
Priestorová identifikácia informácií podľa odseku 1 sa uskutočňuje podľa častí územia (ďalej „priestorové jednotky“), na ktorých vznikli sledované sociálno-ekonomické alebo územno-technické javy.
Priestorové jednotky
§ 2
Priestorovými jednotkami na účely tejto vyhlášky sú:
a)
územno-technické jednotky (stále štatistické obvody),
b)
základné sídelné jednotky,
c)
základné územné jednotky.
§ 3
Územno-technickou jednotkou je zásadne katastrálne územie.3) Pokiaľ sa výnimočne katastrálne územie delí hranicami základnej územnej jednotky (§ 5), pozerá sa na takto vzniknuté časti katastrálneho územia ako na samostatné územno-technické jednotky. Územno-technická jednotka je stálym štatistickým obvodom na priestorovú identifikáciu sociálno-ekonomických a územno-technických javov v plošných štruktúrach územia.
§ 4
(1)
Základná sídelná jednotka je skladobnou časťou sídelného útvaru;4) je určená na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď sídelná lokalita, alebo urbanistický obvod.5)
(2)
Sídelnú lokalitu tvorí samostatné zoskupenie objektov na bývanie6) včítane územia upraveného na potreby sídelného útvaru a prípadných výrobných, technických a občianskych zariadení. Od seba navzájom sú sídelné lokality oddelené nezastavanými plochami alebo hranicami katastrálnych území.
(3)
Územné obvody vybraných miest7) sa delia na urbanistické obvody spravidla v súlade s funkčnými plochami vymedzenými územnoplánovacou dokumentáciou. Hranice urbanistických obvodov musia prebiehať po prirodzených a v území identifikovateľných prvkoch.
§ 5
Základnou územnou jednotkou sa rozumie taká priestorová jednotka, ktorá sa pre výkon štátnej správy už ďalej nečlení.8) Územný obvod každej základnej územnej jednotky sa môže tvoriť súhrnom niekoľkých územno-technických jednotiek alebo je totožný s jednou územno-technickou jednotkou.
§ 6
Priestorové jednotky sa označujú identifikačnými číslami, ktoré určí Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a opisuje sa názvami9) a ďalšími charakteristikami vyjadrenými spravidla formou kódov. Identifikačné číslo sa počas existencie priestorovej jednotky nemení; príslušnosť týchto jednotiek k okresom a krajom, resp. k jednotkám územného členenia štátu na roveň im postaveným10) sa určuje nezávisle od identifikačných čísel doplnkovými kódmi.11)
§ 7
(1)
Priestorové jednotky, ich identifikačné čísla a základné charakteristiky sú uvedené v jednotnom číselníku priestorových jednotiek,12) ktorý vydáva Federálny štatistický úrad v súčinnosti s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.
(2)
Obsah jednotného číselníka priestorových jednotiek s niektorými ďalšími údajmi je uložený v centrálne vedenom automatizovanom registri priestorových jednotiek. Oprávnenie orgánov a organizácií čerpať údaje tohto registra formou zostáv alebo iných nosičov dát určuje v jednotlivých prípadoch Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj podľa požiadaviek ústredných orgánov.
(3)
Územné vymedzenie a názvy základných sídelných jednotiek (§ 4) sú vyznačené v jednotnom mapovom diele.13)
§ 8
Využívanie priestorovej identifikácie informácií
Všetky organizácie sú povinné používať identifikačné čísla, prípadne aj ostatné údaje podľa § 6 na priestorovú identifikáciu informácií
a)
pri štatistickom zisťovaní v rozsahu a spôsobom určeným Federálnym štatistickým úradom, prípadne ústrednými štatistickými orgánmi republík, a pokiaľ ide o účtovné výkazníctvo, Federálnym ministerstvom financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom,
b)
o územno-technických javoch v sústave vybraných informácií pre výstavbu,14) v podkladoch pre územné plánovanie a pri sledovaní technického a investičného rozvoja v rozsahu a spôsobom určeným Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj,
c)
v oblastných (regionálnych) plánoch15) v rozsahu a spôsobom určeným v jednotných metodických pokynoch vydávaných Štátnou plánovacou komisiou16) alebo v metodických pokynoch pre vypracovanie oblastných plánov vydávaných ústrednými plánovacími orgánmi republík,17)
d)
v podkladoch pre zostavovanie rozpočtov a finančných plánov a pre zostavovanie záverečných účtov v rozsahu a spôsobom určeným príslušnými finančnými orgánmi,18)
e)
v dokladoch týkajúcich sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov (hospodárske zmluvy, objednávky a pod.) v prípadoch určených Federálnym štatistickým úradom v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi,19)
f)
v osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch20) v rozsahu a spôsobom určeným Federálnym štatistickým úradom v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi,
g)
v iných integrovaných informačných sústavách,21) ak oprávnené orgány určia sledované javy priestorovo identifikovať.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Používať v styku medzi organizáciami odchylný spôsob priestorovej identifikácie informácií od zásad ustanovených touto vyhláškou alebo požadovať priestorovú identifikáciu informácií od organizácií podľa iných priestorových jednotiek, než ktoré sú ustanovené v § 2, môže vo výnimočných prípadoch povoliť Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj na návrh príslušného ústredného orgánu. Pokiaľ ide o ústredné orgány republík, podávajú návrhy prostredníctvom ústredných štatistických orgánov republík.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Minister ČSSR

pre technický a investičný rovoj:

Ing. Šupka v. r.

Preseda

Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour CSc. v. r.
1)
§ 1 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.
2)
Územno-technickými informáciami sa rozumejú údaje o plochách v území podľa funkcií (napr. výroby, stavebníctva, poľnohospodárstva, rekreácie, bývania atď.) a údaje o nárokoch na územie; sú napríklad obsiahnuté v registračných listoch územnoplánovacej dokumentácie podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
3)
§ 1 ods. 1 vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
4)
§ 14 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); § 1 ods. 2 vyhlášky č. 84/1976 Zb.
5)
Základné sídelné jednotky obojakého druhu sa vedú v evidencii Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj.
6)
Vyhláška č. 89/1967 Zb. o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov.
7)
Vybrané mestá ako strediská osídlenia oblastného a obvodného významu (uznesenie vlády ČSR č. 283/1971, uznesenie vlády SSR č. 1/1972) a strediská osídlenia miestneho významu, ktoré dosiahli veľkosť 10 000 obyvateľov, evidujú ministerstvá výstavby a techniky republík.
8)
Sú to najmä všetky obce bez ohľadu na to, či majú vlastný národný výbor, ďalej obvody a mestské časti miest Plzne, Brna, Ostravy a Košíc, územné obvody MNV v hl. meste Prahe a v hl. meste SSR Bratislave, na roveň obcí postavené časti územných obvodov národných výborov podľa § 9 zákona o národných výboroch (úplné znenie č. 28/1972 Zb. pre ČSR a č. 27/1972 Zb. pre SSR), ďalej vojenské obvody (zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch), prípadne iné, na účely štátnej správy ďalej nečlenené jednotky, nie však časti obcí.
9)
Pomenovanie územno-technických jednotiek prihliada na názvoslovie operátov evidencie nehnuteľností vymedzených ustanoveniami vyhlášky č. 23/1964 Zb., pre základné územné jednotky je to zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení predpisov ho meniacich a novelizujúcich, ďalej vyhláška č. 97/1961 Zb. o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. (pre ČSR) a vyhlášky č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov (pre SSR). Názvy základných sídelných jednotiek sa preberajú z mapového diela (§ 7 ods. 3) alebo z územnoplánovacej dokumentácie.
10)
§ 2 zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu, § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky.
11)
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9.júna 1078, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR. Publikované v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov pod č. 8 v čiastke 7-8/1978. Registrované v Zbierke zákonov, čiastka 25/1978.
12)
Tlač a distribúciu jednotlivých dielov číselníka zabezpečuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů (SEVT), Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, PSČ 118 16.
13)
„Mapu základných územných jednotiek" vydáva v gescii Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj Český úrad geodetický a kartografický v súčinnosti s Ministerstvom výstavby a techniky ČSR a Slovenským úradom geodézie a kartografie v súčinnosti s Ministerstvom výstavby a techniky SSR.
14)
§ 128 zákona č. 50/1976 Zb.
15)
§ 3 písm. e) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
18)
§ 9 ods. 4 a § 25 ods. 3 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).
19)
Najmä pri zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov podľa vyhlášky č. 78/1977 Zb. o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií.
20)
21)
Rezortné informačné systémy, automatizovaný informačný systém národných výborov a iné účelové informačné systémy.