115/1979 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 3. októbra 1979
o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozdeľuje na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a na Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.
Prof. JUDr. Colotka v. r.