113/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1980 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
ZÁKON
z 25. októbra 1979,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 74/1977 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).
2.
§ 5 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
pozemky patriace k rodinným domčekom, ako aj záhrady členov jednotných roľníckych družstiev, ktoré súvisia s pozemkom, na ktorom je obytná budova alebo sú v zastavenej časti obce3a), ak ich súhrnná výmera okrem zastavanej plochy je najviac 800 m2;
3.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).
4.
§ 8 písm. b) znie:
b) štátne majetky, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov, štátne hospodárske organizácie výskumnej a vývojovej základne poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a ďalšie štátne hospodárske organizácie odvetvia poľnohospodárstva a výživy určené Federálnym ministerstvom financií po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky;“.
5.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová:
„pridelených do fondu výstavby“.
6.
§ 12 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
prirážky k úplate za vypúšťanie vôd.“.
7.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena b).
8.
§ 14 včítane nadpisu znie:
㤠14
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane, s výnimkou podľa odseku 4, zo základu dane je
pri rentabilite % %
do 5 0
nad 5 do 15 0 + 2,- à
nad 15 do 20 20,- + 1,9 à
nad 20 do 25 29,5 + 1,5 à
nad 25 do 30 37,- + 1,2 à
nad 30 do 35 43,- + 0,9 à
nad 35 do 40 47,5 + 0,7 à
nad 40 do 48 51,- + 0,5 à
nad 48 55,-.
(2)
Rentabilita sa vypočítava s presnosťou na stotiny ako pomer bilančného zisku zníženého o zaplatenú daň z pozemkov a zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 12 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o pripočítateľnú položku podľa § 12 ods. 1 písm. a) a zvýšeným o hodnotu nakúpených zvierat.
(3)
Činiteľ „a“ sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného pásma dane s presnosťou na stotiny.
(4)
Sadzba dane organizácií poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu, strojových a traktorových staníc, opravární poľnohospodárskych strojov, generálnych riaditeľstiev, združení štátnych hospodárskych organizácií a daňovníkov v likvidácii je 50 % zo základu dane; po skončení likvidácie 50 % z prípadného likvidačného zvyšku.„.
9.
§ 15 a 16 včítane nadpisu sa vypúšťajú.
10.
Tretia časť sa vypúšťa.
11.
§ 27 včítane nadpisu znie:
㤠27
Daňovníci
Príspevok na sociálne zabezpečenie (ďalej len „príspevok“) odvádzajú organizácie poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov, generálne riaditeľstvá a združenia štátnych hospodárskych organizácií, pokiaľ aspoň polovica podriadených, prípadne združených organizácií má povinnosť odvádzať príspevok podľa tohto zákona. Federálne ministerstvo financií môže po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky určiť, ktoré ďalšie organizácie určené v § 8 za daňovníkov dane zo zisku odvádzajú príspevok.“.
12.
§ 28 ods. 1 znie:
„(1)
Základom príspevku je objem mzdových prostriedkov zúčtovaný v bežnom roku na výplatu, znížený o odmeny uvedené v odseku 3.“.
13.
V § 28 sa vypúšťa odsek 2.
14.
§ 29 včítane nadpisu znie:
㤠29
Sadzba príspevku
Sadzba príspevku je 10 % zo základu.“.
15.
§ 31 písm. b) znie:
„b)
pracovníci a členovia socialistických poľnohospodárskych organizácií, štátnych organizácií, ktoré plnia vedeckovýskumné úlohy a úlohy výučby pre odvetvia poľnohospodárstva, vojenských lesov a majetkov, štátnych organizácií lesného a vodného hospodárstva, školských letných podnikov vysokých škôl a štátnych hospodárstiev lesníckych škôl a učilíšť z príjmov z poľnohospodárskej výroby na pozemkoch, ktoré im tieto organizácie prenechali na dočasné užívanie; oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby;“.
16.
V § 40 ods. 2, v § 41 ods. 4 a v § 48 ods. 4 sa vypúšťajú slová:
„daň z prekročenia miezd a odmien“.
17.
V § 45 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová: „včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť".
18.
§ 46 sa vypúšťa.
19.
V § 55 sa vypúšťa odsek 1.
20.
§ 56 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
rozhodnúť o spôsobe zdanenia v sporných prípadoch a pri novovzniknutých organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a ďalej pri štátnych hospodárskych organizáciách v odvetví poľnohospodárstva a výživy, pri ktorých došlo k výraznej zmene ekonomických podmienok, rozhodnúť, o tom, či budú platiť daň zo zisku podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 4;“.
21.
V § 57 sa vypúšťa v citácii § 15, § 16, § 19, § 22, § 23, § 26.
22.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Daňovníci uvedení v § 45 ods. 1, ktorí vykázali za rok 1979 rentabilitu podľa § 14 ods. 1 nižšiu ako 5,01 %, neplatia v roku 1980 preddavky na daň zo zisku a prípadnú daň vyrovnajú v lehote na podanie priznania.“.
23.
§ 61 ods. 5 znie:
„(5)
Štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, ktoré nemajú povinnosť platiť príspevok na sociálne zabezpečenie, jednotné roľnícke družstvá, spoločné poľnohospodárske podniky a melioračné družstvá sa oslobodzujú od platenia poistného nemocenského poistenia.16)“.
Čl. II
Prílohy č. 1 a č. 2 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani sa nahrádzajú novými prílohami č. 1 a č. 2 uvedenými v prílohe tohto zákona.
Čl. III
(1)
Daň z pozemkov a daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby podľa tohto zákona sa vyrubí prvý raz za rok 1980 podľa stavu k 1. januáru 1980. Príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby sa zdania podľa výšky dosiahnutej v roku 1979.
(2)
Daň zo zisku a príspevok podľa tohto zákona sa vyrubí raz za kalendárny rok 1980.
(3)
Zrušujú sa:
čl. 4 ods. 2, čl. 6 bod 19 a 20, čl. 10 ods. 2, čl. 11, čl. 12, čl. 13 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani.
(4)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 113/1979 Zb.
Sadzobník dane z pozemkov
Trieda Sadzba dane na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v Kčs Prírodné stanovištia17)
1 1500 ČMt 14, ČM 15
2 1300 ČMt 9, ČM 1
3 1100 ČMt 15
4 1000 ČMt 1, ČM 2, HM 1
5 900 ČM 12
6 800 ČMt 2, ČM 2
7 750 ČMt 8, ČM 3
8 700 ČMt 3, ČMt 6, ČM 13
9 650 ČMt 4, ČMt 16, HMt 1
10 600 ČMt 12, ČM 4, ČM 5, HM 3
11 550 HM 5
12 500 ČM 6, ČM 7, ČM 14, ČMt 10, ČMt 17
13 400 ČMt 13, ČM 9, ČM 10, HM 4
14 350 ČM 8, HM 6, HM 8, HM 14
15 300 ČMt 7, HMt 7
16 250 ČMt 5, ČMt 11, HMt 2, HM 15, P 1
17 150 ČMt 23, ČM 11, HM 7, HM 10, P 2, P 3, P 9
18 100 HM 13, P 19
19 50 HM 9, HM 11
20 - ČMt 18 až 22, HMt 3 až f, 8 až 13,
HM 12, 16 až 24, P 4 až 8, 10 až 18, 20 až 31, V 1 až 16
H 1 až 17
Príloha č. 2 zákona č. 113/1979 Zb.
Priemerné normy výnosnosti na 1 ha poľnohospodárskej pôdy
Skupina Prírodné stanovištia18) Priemerná norma výnosnosti v Kčs
I. ČMt 1, 2, 9, 14, 15
ČM 1, 2, 12, 15
HM 1, 2
5000
II. ČMt 3 až 8, 10 až 13, 16, 17, 23
ČM 3 až 11, 13, 14
HMt 1, 2, 7
HM 3 až 11, 13, 14, 15
P 1 až 3, 9, 19
4000
III. ČMt 18 až 22
HMt 3 až 6, 8 až 13
HM 12, 16 až 24
P 4 až 8, 10 až 14, 16, 17, 18, 20 až 27
V 1 až 4, 7, 8, 10 až 13
H 1, 7 až 10
3000
IV. P 15, 28 až 31
V 5, 6, 9, 14 až 16
H 2 až 6, 11 až 17
2200
3a)
§ 36 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
16)
§ 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.
17)
Jednotlivé prírodné stanovištia sú zaradené do týchto skupín:
I. černozemné veľmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23)
II. černozemné oblasti (ČM 1 až 15)
III. hnedozemné teplé oblasti (HMt 1 až 13)
IV. hnedozemné oblasti (HM 1 až 24)
V. hnedých pôd pahorkatín (P 1 až 31)
VI. hnedých pôd vrchovín (V 1 až 16)
VII. hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí (H 1 až 17)
Čísla v jednotlivých skupinách vyjadrujú rozdielne klimatické a terénne podmienky.
18)
Označenie prírodných stanovíšť sa uvádza v prílohe č. 1.