Chronologický register predpisov ročníka 1979

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
2/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou a č. 49 so sídlom v Úbreži
3/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu
4/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení
5/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
6/1979 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení
7/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení
8/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov) a do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8) a č. 157 (Praha 10)
9/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 a 97
10/1979 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd brdy, Jablunkov a okolie, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žambrek - Králíky
11/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach
12/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh
13/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
14/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava
15/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
16/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku
17/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o právnych úkonoch odovzdávaním dát
18/1979 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
19/1979 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
20/1979 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úrdu ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
21/1979 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
22/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zrušení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 133/1973 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
23/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
24/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
25/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
26/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
27/1979 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú, v českom vydaní
28/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska
29/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
30/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
31/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou štátu Kuvajt
32/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave
33/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny
34/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)
35/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve
36/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980
37/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
38/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky
39/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
40/1979 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
41/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom
42/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou
43/1979 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
44/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 69 (Praha 5)
45/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
46/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
47/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska
48/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
49/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
50/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa
51/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
52/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
53/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123
54/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
55/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pro poistenie osôb
56/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb
57/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
58/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku
59/1979 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách)
60/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania
61/1979 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť
62/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce
63/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
64/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky
65/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci
66/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Českého cenového úradu ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovane služieb
67/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom
68/1979 Zb. Zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
69/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 (Jáchymovsko)
70/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky
71/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy
72/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania
73/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť
74/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
75/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
76/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov
77/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné
78/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 129/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
79/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
80/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy
81/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
82/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
83/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 24
84/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1980
85/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského
86/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva
87/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
88/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
89/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialitickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky
90/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socilistickej republiky o školách v prírode
91/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov
92/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
93/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
94/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakov gymnázií, odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
95/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
96/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl pre pracujúcich
97/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127
98/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky
99/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o sústave osobitných určených odborov
100/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o sústave osobitných učebných odborov
101/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
102/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú nomenklatúry študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách, na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a sústava učebných odborov na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich
103/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
104/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov
105/1979 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
106/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti
107/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel
108/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
109/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 130/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
110/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť HORNÁ ORAVA
111/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť BIELE KARPATY
112/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
113/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani
114/1979 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia
115/1979 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
116/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní
117/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
118/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977
119/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali
120/1979 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií
121/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline
122/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve
123/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o mestskej hromadnej doprave
124/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY
125/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách v prírode
126/1979 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
127/1979 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
128/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10
129/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu
130/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
131/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci
132/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
133/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
134/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky
135/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky
136/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj
137/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve o dovolenke a hmotnej zodpovednosti členov jednotných roľníckych družstiev
138/1979 Zb. Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301
139/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963
140/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu
141/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
142/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
143/1979 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
144/1979 Zb. Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizeračných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci
145/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
146/1979 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
147/1979 Zb. Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu
148/1979 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1980
149/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
150/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
151/1979 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1980 a o rozpočtovom určení výnosu niektorých odplát vo vodnom hospodárstve
152/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980
153/1979 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov
154/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov
155/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
156/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
157/1979 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24
158/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
159/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
160/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva
161/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 161/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Českou štátnou poisťovňou
162/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
163/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.
164/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
165/1979 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
166/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej reubliky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 93/1979 Zb. o odmieňaní hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
167/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch