94/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky
z 30. augusta 1978
o organizácii školského roka na základných a stredných školách
Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:
§ 1
Základné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje organizáciu školského roka na základných deväťročných školách, na základných školách, na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a na stredných školách (ďalej len ,,školy„).
§ 2
Obdobie školského vyučovania
(1)
Obdobie školského vyučovania sa člení na prvý a druhý polrok. S výnimkami ďalej uvedenými sa v prvom polroku školského roka začína vyučovanie 1. septembrom a končí sa 31. januárom nasledujúceho kalendárneho roka; v 2. polroku sa vyučovanie začína 1. februárom a končí sa 30. júnom. Obdobie školského vyučovania je prerušené obdobím školských prázdnin (§ 3).
(2)
V poslednom ročníku škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie sa obdobie školského vyučovania v 2. polroku končí dňom záverečnej porady maturitnej komisie v riadnom skúšobnom období, v poslednom ročníku stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učňovských škôl 15. júnom. Ak záverečná porada maturitnej komisie pripadne na pondelok, končí sa obdobie školského vyučovania predchádzajúcim piatkom.
(3)
V študijných odboroch na odborných školách a stredných odborných školách a v štúdiu na stredných odborných učilištiach, v ktorých žiaci vykonávajú prevádzkovú prax čiastočne cez hlavné prázdniny, sa vyučovanie končí dňom nástupu na prevádzkovú prax.
(4)
V treťom ročníku stredných zdravotníckych škôl a v prvom ročníku dvojročného štúdia pre absolventov gymnázií na stredných zdravotníckych školách sa vyučovanie končí v piatok pred nástupom na povinnú štvortýždňovú prevádzkovú prax. Táto prax sa začína prvým pondelkom po 30. máji.
(5)
Ak začiatok vyučovania pripadne v prvom polroku na piatok, vyučovanie sa začína až najbližšie nasledujúcim pondelkom, ak koniec vyučovania v druhom polroku podľa odsekov 1, a 2 prípadne na pondelok, končí sa vyučovanie už predchádzajúcim piatkom.
(6)
V poslednom vyučovacom dni každého polroka sa odovzdáva žiakom vysvedčenie. O maturitnom vysvedčení a vysvedčení o záverečnej učňovskej skúške platí osobitný predpis.1)
§ 3
Obdobie školských prázdnin
(1)
Zimné prázdniny trvajú od 23. decembra do 2. januára včítane. Ak 23. december prípadne na utorok, začínajú sa zimné prázdniny už predchádzajúcim pondelkom; v roku, keď 3. január pripadne na piatok, končia sa až týmto dňom.
(2)
Jarné prázdniny trvajú týždeň a začínajú sa predposledným pondelkom mesiaca marca. Okresný národný výbor po dohode s krajským národným výborom môže posunúť termín jarných prázdnin na základných školách, na základných deväťročných školách a na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť až o 2 týždne pred alebo za termín ustanovený v prvej vete, a to jednotne pre školy, ktoré odborne vedie. Krajský národný výbor môže obdobne posunúť termín jarných prázdnin na školách, ktoré odborne vedie. V miestach ohrozených v mimoriadne zvýšenej miere priemyselnými exhaláciami sa termín jarných prázdnin môže posunúť až o 4 týždne pred alebo za termín ustanovený v prvej vete.
(3)
Hlavné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začatia vyučovania v novom školskom roku. Na školách, ktorých učebné plány určujú pre žiakov povinnú prázdninovú
prax, sa hlavné prázdniny skracujú o čas tejto praxe.
(4)
Zamestnávanie učňov počas školských prázdnin sa spravuje osobitnými predpismi.2)
§ 4
Oprava vyučovacieho času
(1)
Na školách uvedených v § 1 sa vyučuje v päťdňovom vyučovacom týždni.3)
(2)
Na návrh riaditeľa školy a po vyjadrení Združenia rodičov a priateľov školy môže národný výbor, ktorý školu odborne vedie, určiť, že na príslušnej škole sa vyučuje v jedenásťdňovom vyučovacom cykle4) alebo v šesťdňovom vyučovacom týždni.
§ 5
Záverečné ustanovenie
Zrušujú sa smernice Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 4002/71-213 z 3. januára 1971 o organizácii školského roka na školách I. a II. cyklu a na odborných učilištiach (uverejnené vo Vestníku MŠ a MK ČSR 1971 na str. 1, oznámené v čiastke 46/1970 Zb.).
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1978.
Minister:

Vondruška v. r.
1)
Smernice Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky pre maturitné skúšky na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie z 5. 4. 1971 č. 10 862/71-213, uverejnené vo Vestníku MŠ a MK 1971 na str. 42, oznámené v čiastke 9/1971 Zb.; vyhláška č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb., 143/1969 Zb. a č. 14/1976 Zb.
2)
§ 10 vyhlášky Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 87/1970 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 68/1971 Zb., č. 54/1972 Zb. a č. 70/1978 Zb.
3)
Pri presunoch pracovného času podľa § 94 Zákonníka práce môže byť vyučovacím dňom aj sobota.
4)
Pri jedenásťdňovom vyučovacom cykle sa vyučuje striedavo v päťdňovom a v šesťdňovom vyučovacom týždni.