9/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
z 10. januára 1977
o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:
§ 1
Zrušujú sa
1.
vyhláška č. 129/1958 Ú. v. o súkromných ordináciách lekárov a dentistov,
2.
vyhláška č. 209/1958 Ú. v. o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách.
§ 2
Dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky zanikajú doteraz ponechané oprávnenia na obstarávanie niektorých úloh liečebno-preventívnej starostlivosti v súkromných ordináciách lekárov a dentistov, ktoré boli vydané podľa § 2 vyhlášky č. 129/1958 Ú. v. o súkromných ordináciách lekárov a dentistov.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.
Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.