87/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 28. augusta 1978
o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka a určuje deň ich konania na sobotu 25. novembra 1978.
Šalgovič v. r.