Predpis bol zrušený predpisom 317/1992 Zb.

83/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1978 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 5. júla 1978
o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani:
§ 1
Obytné domy s bytmi v osobnom vlastníctve1) sa oslobodzujú od domovej dane.
§ 2
V § 1 ods. 1 vyhlášky č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky č. 143/1976 Zb. sa vypúšťajú slová „alebo obytné domy s bytmi v osobnom vlastníctve“.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Colotka v. r.
1)
Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.