75/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky
z 28. júna 1978,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 zákona Českej národnej rady č. 33/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) po dohode s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky:
PRVÝ ODDIEL
DIVADELNÍ UMELCI
(K § 3 ods. 1 divadelného zákona)
§ 1
Okruh divadelných umelcov
Divadelnými umelcami sú herci, speváci, tanečníci, bábko-herci, mímovia, hudobníci, dirigenti, zbormajstri, choreografi, baletní majstri, korepetítori, dramaturgovia, režiséri a javiskoví výtvarníci.
§ 2
Odborná spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou divadelného umelca sa rozumie splnenie určených predpokladov odborného vzdelania, prípadne odbornej praxe a požiadaviek na umelecký talent, prípadne na ďalšie schopnosti alebo vlastnosti.
(2)
Konkrétne predpoklady odbornej spôsobilosti ustanovené príslušnými mzdovými predpismi pre výkon divadelnej činnosti v pracovnom pomere s divadlom alebo s agentúrou primerane platia aj pre osoby, ktoré vykonávajú divadelnú činnosť za odmenu na základe zmluvy podľa predpisov o autorskom práve.1)
§ 3
Osvedčovanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborné vzdelanie získané na vysokej škole sa osvedčuje diplomom, na konzervatóriu alebo inej strednej škole vysvedčením o úspešne vykonanej maturitnej skúške a vo vojenskom učilišti vysvedčením o jeho úspešnom absolvovaní. O uznávaní odborného vzdelania získaného v zahraničí platia osobitné predpisy.2)
(2)
Odborná prax sa osvedčuje dokladmi o výkone divadelnej činnosti, prípadne príbuzných umeleckých činností v pracovnom pomere i mimo pracovného pomeru.
(3)
Umelecký talent a ďalšie požadované schopnosli alebo vlastnosti sa osvedčujú pri verejnom konkurze (§ 4 a nasl.).
DRUHÝ ODDIEL
PRIJÍMANIE DIVADELNÝCH UMELCOV DO PRACOVNÉHO POMERU
(K § 3 ods. 2 divadelného zákona)
Prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s divadlom
§ 4
Divadelní umelci sa prijímajú do pracovného pomeru na základe verejného konkurzu. Od obsadenia miesta na základe verejného konkurzu môže riaditeľ divadla upustiť, ak sa oň uchádza divadelný umelec, ktorého mimoriadna odborná spôsobilosť je známa.
§ 5
Verejný konkurz na miesta divadelných umelcov v divadle vypisuje riaditeľ. Pri vypísaní konkurzu sa uvedú určené predpoklady a ďalšie požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať.
§ 6
Verejný konkurz sa koná pred konkurznou komisiou (ďalej len „komisia“), ktorej predsedá riaditeľ divadla alebo ním poverený vedúci umeleckého, súboru. Komisiu tvoria najmenej dvaja ďalší členovia príslušného umeleckého súboru vymenovaní riaditeľom divadla po dohode so závodným výborom odborovej organizácie. Riaditeľ môže vymenovať za členov komisie aj vedúcich alebo členov ďalších umeleckých súborov divadla, členov svojich poradných orgánov alebo aj iných odborníkov.
§ 7
(1)
Komisia posúdi predpoklady jednotlivých uchádzačov a splnenie ďalších požiadaviek uvedených pri vypísaní konkurzu, prípadne úroveň ich umeleckého výkonu predvedeného pred komisiou.
(2)
Po zhodnotení výsledku verejného konkurzu komisia určí hlasovaním poradie uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia do pracovného pomeru; pri rovnosti hlasov je rozhodujúce stanovisko predsedu komisie.
§ 8
(1)
Závery komisie sú pre riaditeľa odporúčaním.
(2)
Komisia môže riaditeľovi odporučiť, aby do pracovného pomeru výnimočne prijal uchádzača, ktorý nespĺňa predpoklady odborného vzdelania alebo odbornej praxe, ale pri verejnom konkurze preukázal mimoriadny umelecký talent.
§ 9
Prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s agentúrou
Pre prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s agentúrou platia primerane ustanovenia § 4 až 8.
TRETÍ ODDIEL
AGENTÚRNA ČINNOSŤ
(K § 3, 8 a 9 divadelného zákona)
§ 10
Agentúry
Agentúry cieľavedome sprístupňujú divadelné umenie širokému okruhu obyvateľstva v tuzemsku i v zahraničí.
§ 11
Krajské agentúry
Krajské agentúry plnia svoje úlohy v odbore divadelnej činnosti tým, že
a)
evidujú divadelných umelcov pre účinkovanie v predstaveniach mimo prevádzky divadiel a dojednávajú s nimi zmluvy o tomto účinkovaní,
b)
na základe vlastných dramaturgických plánov a za účasti divadelných umelcov, ktorých majú vo svojej evidencii, vytvárajú dramaturgicky ucelené programy z divadelných diel, prípadne zabezpečujú inscenácie týchto diel a ponúkajú ich usporiadateľským organizáciám,
c)
sústreďujú požiadavky kultúrnych a kultúrno-výchovných organizácií týkajúce sa predstavení alebo účinkovania divadelných umelcov na nich,
d)
usporadúvajú predstavenia a
e)
plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z ustanovení tejto vyhlášky.
§ 12
Ústredná agentúra
Ústredná agentúra
a)
propaguje české divadelníctvo v zahraničí, uskutočňuje podľa plánu kultúrnych stykov so zahraničím výmenu umeleckých hodnôt na úseku divadelníctva; je výhradne oprávnená obstarávať v odbore divadelnej činnosti všetok zahraničný styk, pokiaľ podlieha povinnému sprostredkovaniu;
b)
je oprávnená vytvárať vlastné dramaturgicky ucelené programy za účasti divadelných umelcov, tieto programy verejne uvádzať a ponúkať ich prostredníctvom krajských agentúr usporiadateľským organizáciám.
§ 13
Účinkovanie divadelných umelcov v predstaveniach mimo prevádzku divadla
(1)
Hospodárskoprávne vzťahy vznikajúce medzi usporiadateľmi predstavení a agentúrami v súvislosti s účinkovaním divadelných umelcov v predstaveniach mimo prevádzky divadiel sa spravujú všeobecnými predpismi.3)
(2)
Vzťahy medzi agentúrami a divadelnými umelcami sa spravujú predpismi o autorskom práve,1) pokiaľ divadelný umelec nie je s agentúrou v pracovnom pomere.
(3)
Agentúra je povinná dbať na to, aby zmluvy, ktoré dojednáva s usporiadateľmi a s divadelnými umelcami, obsahovali údaje o mieste a čase predstavenia, o divadelnom diele, ktoré sa má na ňom predviesť, o účasti divadelných, umelcov na jeho predvedení a o povinnostiach usporiadateľa. Zmluvy spravidla obsahujú aj ustanovenia o dôsledkoch nedodržania, dojednaných záväzkov a dispozície pre prípad neuskutočnenia predstavenia.
(4)
Krajská agentúra je výhradne oprávnená zmluvne zabezpečovať a dodávať usporiadateľom
z obvodu svojej pôsobnosti na predstavenia programy a divadelné diela naštudované divadelnými umelcami ponúknuté inými agentúrami, pokiaľ krajský národný výbor, ktorý agentúru riadi, neurčí inak.
(5)
Krajská agentúra odmietne žiadosť usporiadateľa o dojednanie zmluvy o účinkovaní divadelného umelca mimo prevádzku divadiel alebo o dodaní programu alebo divadelného diela iba vtedy, ak nemôže prevziať zodpovednosť za ideovú a umeleckú úroveň predstavenia.
§ 14
Sprostredkovanie zahraničného styku
(1)
Sprostredkovaním zahraničného styku sa rozumie súčinnosť ústrednej agentúry pri dojednávaní podmienok zmluvy o účinkovaní medzi zahraničným záujemcom a divadelným umelcom alebo divadlom alebo medzi zahraničným divadelným umelcom alebo divadelným súborom a tuzemským záujemcom.
(2)
Ustanovenie § 13 ods. 5 platí primerane aj pre ústrednú agentúru.
ŠTVRTÝ ODDIEL
OCHOTNÍCKE SÚBORY
(K § 10 až 14 divadelného zákona)
§ 15
Oznámenia o zriadení, prevzatí a zrušení ochotníckeho súboru
(1)
Zriadenie ochotníckeho súboru oznámi socialistická organizácia, ktorá súbor zriadila (ďalej len „zriaďovateľ“), písomne. V oznámení uvedie presné označenie zriaďovateľa, dátum zriadenia súboru, názov, umelecké zameranie a miesto (obvod) pôsobenia súboru, meno a odborné vzdelanie jeho vedúceho, prípadne umeleckých vedúcich; v oznámení o prevzatí súboru, ktorého zriaďovateľ zanikol, treba uviesť aj presné označenie tohto zriaďovateľa.
(2)
Zrušenie súboru oznámi zriaďovateľ tiež písomne. V oznámení uvedie názov súboru, dôvod a dátum jeho zrušenia.
(3)
Pri súbore zriadenom, prevzatom alebo zrušenom odborovou organizáciou plní oznamovaciu povinnosť podľa § 10 ods. 2 a § 14 divadelného zákona okresná odborová rada príslušná podľa stáleho pôsobiska súboru.
§ 16
Registrácia ochotníckeho súboru
(1)
Registráciu vykoná okresný národný výbor príslušný podľa predpokladaného stáleho pôsobiska súboru na základe oznámenia o zriadení súboru;
o registrácii upovedomí zriaďovateľa súboru, prípadne okresnú odborovú radu do 30 dní od doručenia oznámenia.
(2)
Ustanoveniami divadelného zákona a tejto vyhlášky o registrácii nie sú dotknuté ustanovenia o povoľovaní predstavení súborov.
§ 17
Povinnosti zriaďovateľa ochotníckeho súboru
Povinnosťou zriaďovateľa je trvalé zabezpečovať súboru podmienky jeho pôsobenia v súlade s poslaním divadelnej činnosti podľa zákona. Pritom je zriaďovateľ najmä povinný:
a)
vytvárať organizačné, materiálne a technické predpoklady činnosti súboru,
b)
vydať organizačný poriadok súboru,
c)
vymenovať vedúceho súboru, ktorý mu zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň činnosti súboru, prípadne - podľa charakteru a zloženia súboru - ďalších členov vedenia súboru alebo ich schvaľovať v týchto funkciách na základe návrhu vedúceho súboru; odvolať vedúceho súboru, prípadne ďalších členov vedenia súboru,
d)
starať sa v spolupráci s príslušnými kultúrno-výchovnými a inými kultúrnymi organizáciami, najmä s divadlami o sústavný ideový a umelecký rast súboru a o to, aby umelecké zameranie a výber divadelných diel zodpovedal cieľom vytýčeným pri zriadení súboru,
e)
prerokúvať a schvaľovať plány činnosti a rozpočty súboru,
f)
napomáhať spoločenské uplatnenie súboru,
g)
kontrolovať a pravidelne hodnotiť činnosť súboru.
§ 18
Činnosť v ochotníckom súbore
(1)
Členstvo v súbore je dobrovoľné a bezplatné; činnosť v súbore nezakladá nárok na odmieňanie a neposudzuje sa, s výnimkami uvedenými v odseku 2, ako pracovná činnosť.
(2)
Funkciu vedúceho súboru, prípadne ďalších umeleckých vedúcich možno vykonávať aj v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;4) obdobne môže zriaďovateľ zveriť úlohy spojené so starostlivosťou o ideový a umelecký rast súboru divadelným umelcom a iným odborníkom.
(5)
Účinkovanie divadelného umelca na predstavení súboru, pokiaľ sa uskutočňuje za odmenu, sa musí zmluvne dojednať s príslušnou krajskou agentúrou.
§ 19
Odborná starostlivosť o ochotnícke súbory
(1)
Okresné národné výbory zabezpečujú spravidla prostredníctvom okresných kultúrnych, stredísk evidenciu súborov, sledovanie ich činnosti a ich kultúrnopolitické a spoločenské využívanie.
(2)
Metodicko-poradenskú, vzdelávaciu a konzultačnú starostlivosť o súbory vykonávajú najmä Ústav pre kultúrno-výchovnú činnosť v Prahe a krajské a okresné kultúrne strediská.
PIATY ODDIEL
POVOĽOVANIE A USPORADÚVANIE PREDSTAVENIA
(K § 15 až 23 divadelného zákona)
Žiadosť o povolenie
§ 20
(1)
Žiadosť o povolenie predstavenia, ktorého usporiadateľom nie je divadlo alebo ktoré sa nekoná v rámci schválenej kultúrnej akcie, podáva usporiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré zároveň slúži ako žiadosť o privolenie príslušnej ochrannej organizácie autorskej na použitie divadelného diela.
(2)
Žiadosť sa podáva samostatne pre každé predstavenie.
§ 21
(1)
V žiadosti sa uvedie presné označenie usporiadateľa a účinkujúcich, čas a miesto predstavenia, meno autora a názov divadelného diela, ktoré sa má na predstavení predviesť, a výška vstupného. Miestny (mestský) národný výbor príslušný na rozhodnutie o povolení predstavenia môže požadovať oznámenie aj ďalších údajov, ktoré sa týkajú predstavenia.
(2)
K žiadosti o povolenie predstavenia mimo prevádzky divadiel sa pripojí text divadelného diela, ktoré sa má na predstavení predviesť, pokiaľ nejde o predstavenie, ktoré usporaduje agentúra alebo ktoré sa koná na základe zmluvy s agentúrou. Miestny (mestský) národný výbor môže od požiadavky predloženia textu upustiť, ak ide o všeobecne známe divadelné dielo.
(3)
Ak majú na predstavení mimo prevádzky divadiel účinkovať divadelní umelci za odmenu, je usporiadateľ povinný predložiť miestnemu (mestskému) národnému výboru doklad o tom, že ich účinkovanie bolo dojednané s príslušnou agentúrou.
§ 22
Predstavenia usporadúvané divadlom
V oznámení o usporiadaní predstavenia v oblasti svojho pôsobenia (§ 21 ods. 2 divadelného zákona) a v žiadosti o povolenie usporiadať predstavenie mimo oblasti svojho pôsobenia (§ 21 ods. 3 divadelného zákona)5) uvedie divadlo miesto a dátum predstavenia, meno autora a názov divadelného diela, ktoré hodlá na predstavení predviesť. Do oznámenia i žiadosti možno zahrnúť aj viac predstavení v určitom časovom rozpätí.
§ 23
Predstavenia v rámci schválenej kultúrnej akcie
(1)
V oznámení o predstaveniach, ktoré sa majú konať v rámci schválenej kultúrnej akcie (§ 23 ods. 2 divadelného zákona) uvedie usporiadateľ názov akcie a označenie orgánu štátnej správy, ktorý ju schválil, miesta a dátumy predstavení, mená autorov a názvy divadelných diel, ktoré sa majú na týchto predstaveniach predviesť. Ak sa majú predstavenia konať na území viacerých okresov, oznámi usporiadateľ tieto údaje všetkým dotknutým okresným národným výborom.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 urobí usporiadateľ písomne najmenej osem dní pred začatím kultúrnej akcie.
Povinnosti usporiadateľa
§ 24
Usporiadateľ nesmie propagovať predstavenie pred jeho povolením. Údaje uvedené v propagačných materiáloch musia byť v súlade s údajmi uvedenými v povolení.
§ 25
(1)
Usporiadateľ oznámi do 14 dní po predstavení ochrannej organizácii autorskej údaje pre výpočet a určenie prevádzkového autorského honoráru (dátum a miesto predstavenia, meno autora, názov predvedeného divadelného diela, počet návštevníkov a celkovú tržbu na vstupnom). V tej istej lehote oznámi ochrannej organizácii autorskej tieto údaje aj usporiadateľ schválenej kultúrnej akcie za predstavenia konané v rámci tejto akcie.
(2)
Divadlo oznámi údaje podľa odseku 1 za predstavenia ním usporiadané, ako aj za predstavenia, pri ktorých zmluvne prevzalo povinnosti usporiadateľa voči ochrannej organizácii autorskej s jej predchádzajúcim súhlasom, úhrnné za obdobie dohodnuté s ochrannou organizáciou autorskou.
(3)
Ak usporiadateľ upustí od usporiadania povoleného predstavenia alebo ak so súhlasom národného výboru, ktorý predstavenie povolil, dodatočne zmení miesto konania predstavenia, bezodkladne o tom upovedomí ochrannú organizáciu autorskú.
ŠIESTY ODDIEL
DOZOR NA PREDSTAVENIACH
(K § 24 až 27 divadelného zákona)
§ 26
Poverenec na zabezpečenie dozoru
Poverenie okresného alebo miestneho (mestského) národného výboru na zabezpečenie dozoru6) môže znieť aj na viac predstavení, prípadne na všetky predstavenia usporiadané v obvode pôsobnosti povereného národného výboru v určitom časovom rozpätí.
Výkon dozoru
§ 27
Orgán štátnej správy príslušný na dozor alebo poverený jeho zabezpečením (ďalej len ,,dozorný orgán„) vykonáva dozor na predstavení spravidla prostredníctvom svojich odborných pracovníkov; národný výbor môže splnomocniť aj členov svojej príslušnej komisie. Splnomocnenie na výkon dozoru musí mať písomnú formu.
§ 28
Osoba splnomocnená na výkon dozoru podáva o výkone svojej funkcie orgánu štátnej správy, ktorý ju na výkon dozoru splnomocnil, písomnú správu do troch dní po predstavení; ak zakázala predstavenie alebo ho prerušila a zakázala v ňom pokračovať, je povinná podať písomnú správa bezodkladne.
§ 29
Doručenie rozhodnutia
Rozhodnutie o zákaze predstavenia alebo o prerušení predstavenia a zákaze v ňom pokračovať vyslovené ústnym vyhlásením osoby splnomocnenej na výkon dozoru je dozorný orgán povinný vydať usporiadateľovi v písomnej forme do troch dní.
(2)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 1 sa súčasne zašle
a)
orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi alebo ktorý schválil kultúrnu akciu, v rámci ktorej sa konalo predstavenie, ak šlo o predstavenie, na ktorom sa dozor vykonával na základe poverenia týmto orgánom,
b)
príslušnej krajskej agentúre, ak šlo o predstavenie mimo prevádzky divadiel, na ktorom účinkovali divadelní umelci za odmenu,
c)
zriaďovateľovi ochotníckeho súboru, ak šlo o predstavenie tohto súboru.
SIEDMY ODDIEL
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
(K § 33 divadelného zákona)
§ 30
Obsah inšpekčnej činnosti
(1)
Divadelnú činnosť sledujú a kontrolujú Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky (ďalej len “ministerstvo kultúry''), krajské národné výbory a okresné národné výbory v rozsahu svojej pôsobnosti a úloh ustanovených divadelným zákonom prostredníctvom osôb poverených inšpekčnou činnosťou (ďalej len „inšpektori“).
(2)
Inšpektori sa pri svojej činnosti zameriavajú na zisťovanie,
a)
ako plnia divadlá a iné štátne socialistické organizácie na úseku divadelníctva svoje kultúrnopolitické úlohy,
b)
či sa divadelné diela študujú a pripravujú na verejné scénické predvádzanie v súlade so schváleným dramaturgickým plánom a so závermi ním sledovanými,
c)
ako sa rozvíja činnosť ochotníckych súborov,
d)
či divadelní umelci pôsobiaci mimo pracovného pomeru s divadlom alebo agentúrou vykonávajú svoju činnosť v súlade s ustanoveniami divadelného zákona,
e)
či sa predstavenia pripravujú a propagujú v súlade s udelením povolením,
f)
či sa dodržiavajú podmienky určené pre účinkovanie divadelných umelcov mimo prevádzky, divadiel a povinnosti usporiadateľov voči ochrannej organizácii autorskej,
g)
či sa divadelná činnosť rozvíja v rámci zahraničných stykov národných výborov v súlade so záujmami a potrebami socialistickej spoločnosti,
h)
ako sa dodržiavajú metodické pokyny ministerstva kultúry a ostatných príslušných orgánov na úseku divadelníctva.
§ 31
Oprávnenia inšpektorov
(l)
Inšpektori sú oprávnení
a)
vyžadovať na nahliadnutie všetky doklady, záznamy a iné písomnosti dôležité z hľadiska účelu inšpekcie,
b)
udieľať odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a navrhovať orgánu štátnej správy, ktorý ich inšpekciou poveril, príslušné opatrenia,
c)
upozorniť dozorný orgán na skutočnosti, ktoré vyžadujú opatrenia v medziach jeho právomoci.
(2)
Inšpektori nie sú oprávnení udieľať príkazy ani robiť opatrenia na náklady organizácií a osôb zúčastnených na sledovanej divadelnej činnosti.
ÔSMY ODDIEL
DIVADELNÁ ČINNOSŤ ŠKÔL UMELECKÉHO SMERU
(K § 35 divadelného zákona)
§ 32
Predstavenia škôl umeleckého smeru
(1)
Predstavenie, ktoré vysoká alebo stredná umelecká škola dramatického smeru, konzervatórium alebo ľudová škola umenia (ďalej len ,,škola„) neusporaduje v súlade so svojím učebným plánom alebo osnovami alebo ktoré usporaduje škola mimo svojich priestorov, ako aj predstavenie, ktoré usporaduje iná organizácia a na ktorom účinkujú žiaci, študenti a pedagógovia školy, sa môže konať len na základe povolenia miestneho (mestského) národného výboru príslušného podľa miesta predstavenia; tomuto národnému výboru prislúcha aj dozor na predstavení.
(2)
Ostatné predstavenia, ktoré škola usporiada, sa posudzujú ako predstavenia usporiadané divadlom.
§ 33
Divadelná činnosť v styku so zahraničím
Účinkovanie škôl (ich súborov, žiakov, študentov a pedagógov) v zahraničí a účinkovanie obdobných zahraničných škôl (ich súborov, žiakov, študentov a pedagógov) v Českej socialistickej republike vyžaduje súhlas Ministerstva kultúry a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky.
DEVIATY ODDIEL
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(K § 37 divadelného zákona)
§ 34
Registráciu ochotníckych súborov zriadených organizáciami oprávnenými na zriadenie súboru podľa divadelného zákona vykonajú príslušné okresné národné výbory k 1. júlu 1978 a zašlú o tom najneskoršie do štyroch mesiacov po nadobudnutí účinnosti divadelného zákona ich zriaďovateľom písomné oznámenie.
§ 35
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Minister:

Doc. dr. Klusák CSc. v. r.
1)
§ 27 a § 39 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
2)
Inštrukcia por. č. 21/1957 Zb. inštr. o nostrifikácii cudzozemských vysvedčení o maturitnej skúške (skúške dospelosti) - reg. v odseku 2 písm. b) vyhl. č. 129/1937 Zb. ( porov. čiastku 9/1966 Zb. NV pol. H 11).
Vyhláška č. 72/1959 Ú. l. o nostrifikácii štúdií vykonaných na zahraničných vysokých školách a vedeckých (umeleckých) ústavoch.
Vyhláška č. 83/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík v znení vyhl. č. 147/1976 Zb.
Vyhláška č. 146/1976 Zb. o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov.
3)
§ 354 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).
4)
§ 232 a nasl. Zákonníka práce.
5)
Okresný národný výbor postupuje pri povolení podlá § 18 ods. 2 divadelného zákona.
6)
§ 24 ods. 2 a 3 divadelného zákona.