70/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 26. května 1978,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 37
odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:
Čl. I
Vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášky č. 68/1971 Sb. a vyhlášky č. 54/1972 Sb. se mění a doplňuje takto:
1.
V příloze č. 1 části II (učební obory a podmínky pro výchovu učňů) se na konci připojuje text tohoto znění:
Kód 1) Název Určeno pro hochy H, dívky D Stručný popis učebního oboru Učební obor zaveden od: Délka přípravy v učebním oboru pro mládež, která ukončila vzdělávání na Počet učňů na 1 mistra odborné výchovy Odpovídající učební obory podle dosavadních předpisů
základní devítileté škole gymnáziu číselný znak školní rok, v němž bude naposledy otevřen 1. ročník
celkem celkem (měsíců) z toho délka přípravného období (měsíců)
roků měsíců z toho délka přípravného období (měsíců)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Seřizováni, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-51-2 Horník H Dobývání uhlí, lupků a rud, ražení překopů, chodeb a prorážek. Dopravování těživa a materiálu, báňské udržování důlních děl, stavění individuální výztuže, zajišťování porubů posuvnou výztuží. Obsluhování dobývacích a razících kombajnů, důlních vrtaček a sbíječek. 1. 9. 1981 3 4 34 16 12 12 - 1 2) 21-61-2
21-62-2
21-63-2
21-65-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-6, 01-7 Strojník
Strojnice
s odborným zaměřením pro
  Řízení, obsluhování a seřizování stacionárních a mobilních strojů, poloautomatických a automatických strojních zařízení, výrobních linek pro zpracování surovin, polotovarů, hotových výrobků, popřípadě výrobu energií, ve vztahu k příslušné technologii výroby v odvětví.                  
01-61-2 zemědělskou výrobu H Obsluhování, seřizování a udržování strojů, zařízení a mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 42-74-2 1980/81
01-62-2 výrobu krmiv a úpravu plodin H, D Zpracování a upravování zemědělských produktů a dalších surovin mletím, sušením, granulováním, míšením apod. na krmiva a úsušky. Upravování zemědělských plodin sušením, mořením, obrušováním, tříděním, čištěním apod. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 29-81-2 1980/81
01-63-2 vrtné soupravy H Vrtné práce v geologickém průzkumu, při otevíráni a těžbě ložisek a při speciálních metodách zakládáni staveb. Vykopávání speciálních vrtných a injektážních prací. Práce spojené s přesunem a demontáží vrtných souprav. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 12 - 15 21-69-2 1980/81
01-64-2 výrobu kabelů H, D Stáčecí, odměřovací, pancéřovací práce. Obsluhováni ovíjecích strojů a stříkacích lisů. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 24-73-2 1980/81
01-65-2 hutni tváření kovů H Obsluhování technologických zařízeni používaných při tváření železných i neželezných kovů za tepla i za studena (válcováním, lisováním, tažením). Obsluhování zařízení pro ohřev, dělení, svařování, vyrovnávání, kalibrování, navíjení, broušení, povrchové úpravy, kontrola jakosti, třídění a finální úpravy výrobků. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 10 - 13 22-71-2
22-72-2
22-73-2
22-81-2
22-83-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-66-2 energetická zařízení H, D Obsluhování zařízení všech druhů elektráren, tepláren, kompresorových stanic a zařízení pro úpravu vod. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 6 - 10 - -
01-67-2 lodní dopravu H Zajišťováni technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí včetně jejich oprav při provozu lodí. Práce při ovládání lodi. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 7 - 13 24-28-2 1980/81
01-68-2 duté sklo H Obsluhování automatických a poloautomatických strojů při výrobě dutého skla (obalové sklo, trubky apod.). Povrchová úprava výrobků potiskováním. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 27-77-2 1980/81
01-69-2 ploché sklo H Tažení a lití plochého skla, výroba speciálních skel. Určování jakosti skla, řezání skla. Ohýbání tabulí plochého skla. Výroba litých žáruvzdorných kamenů. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 6 - 10 27-78-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-71-2 výrobu stavebních hmot H, D Zpracovávání a upravování surovin, polotovarů a výrobků. Provádění fyzikálně mechanických a chemických zkoušek surovin a výrobků na zkušebních a měřicích zařízeních. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 10 27-41-2
36-70-2
1980/81
1980/81
01-72-2 dřevařské polotovary H Zpracování dřeva a dřevařských polo tovaru. Zpracování kulatiny na pilařské výrobky, plastifikace dřevin a jejich zpracování na polotovary, upravování polotovarů a výrobků před impregnací. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 10 - 15 33-51-2 1980/81
01-73-2 konstrukční desky H, D Výroba aglomerovaných konstrukčních desek. Zpracováni dřevního odpadu (pilin, třísek) a jiných vláknitých hmot. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 10 - 15 33-54-2
33 66-2
1980/81
1980/81
01-74-2 výrobu papíru H Zpracování výchozího sortimentu papírenských surovin na lepenky a papír všeho druhu. Kontrola jakosti surovin i papíru. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 -12 28-67-2 1980/81
01-75-2 zpracováni papíru H, D Výroba vlnité i hladké slepované lepenky zušlechťováním papíru. Výroba jednoduchých papírenských výrobků, např. sešitů, bloků; jednoduché potiskování výrobků. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 28-91-2 1980/81
01-76-2 cukrovary a škrobárny H, D Zpracování zemědělských produktů na polotovary a hotové výrobky (cukr, škrob, dextrin, glukózu aj.). 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 6 - 10 -
01-77-2 stavební a traťové stroje H Obsluhování, řízení a údržba stavebních a traťových strojů při provádění stavebních prací; údržby a rekonstrukce železničních tratí. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 37-71-2
37-81-2
1980/81
1980/81
01-78-2 hutni druhovýrobu kovů H, D Obsluha a seřizování drátotahů, hrotovavaček, svářeček, plastiček, rychloběžných a košových slaňovacích strojů, obsluha dalších zařízení při této výrobě. Strojní a ruční úprava výrobků. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 22-82-2 1980/81
02, 03 Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-5 Hutník s odborným zaměřením pro                      
02-51-2 výrobu železných kovů H Připravování vsázky a přísad. Sázení do pece a provádění odpichu kovů a strusky. Hutní odlévání kovů. Vyzdívání licích žlabů, připravování licích souprav a pánví. Obsluhování, řízení a udržování hutních agregátů pro výrobu železných a neželezných kovů a feroslitin. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 10 - 13 22-51-2
22-52-2
1980/81
1980/81
02-52-2 výrobu neželezných kovů H 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 10 - 13 22-61-2 1980/81
02-7 Klempíř s odborným zaměřením pro                      
02-71-2 strojírenskou výrobu H Ruční a strojní zpracování jemných plechů dělením, tvarováním a spojováním. Výroba a opravy strojních a jiných součástí z jemných plechů a jejich sestavování do funkčních celků. Používání ručních nástrojů, nářadí a strojních zařízení. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 3) 24-38-2
24-82-2
1977/78
1977/78
02-72-2 stavební výrobu H 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 3) 24-35-2 1977/78
02-73-2 karosérie H 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 24-37-2 1977/78
02-8 Strojní mechanik
Strojní mechanička
s odborným zaměřením pro
  Ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí, strojních celků, nástrojů, nářadí a přípravků podle technické dokumentace v předepsaných tolerancích. Huční opracovávání polotovaru. Úprava dílů tepelným zpracováním.                  
02-81-2 stroje a zařízení H. D Sestavování strojních zařízeni (např. točivých strojů, chladírenských aparatur, obráběcích strojů a).). 1. S. 1981 3 4 36 22 18 8-12 24-22-2 24-64-2 1980/81
1980/81
02-82-2 nástroje a nářadí H, D Zhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků včetně vnitřní a povrchové úpravy. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 24-74-2 1980/81
02-83-2 brýlovou optiku H, D Zhotovování brýlových obrouček všeho druhu z kovových i nekovových materiálů včetně jejich povrchové úpravy. Montáž jednoduchých optických zařízení. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 27-93-2 1980/81
02-84-2 ocelové konstrukce H Zhotovování, provádění montáže a oprav ocelových konstrukcí (účelových staveb, mostů, jeřábů, lanových drah, stožárů apod.). Připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí; sváření, povrchová úprava konstrukcí. Ovládání zdvihacích a dopravních strojů a vázání břemen. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 24-21-2
24-29-2
1980/81
1980/81
02-85-2 výrobu a montáž potrubí H Montování a opravování potrubí a armatur z různých materiálů různými způsoby spojování. Připravování a upravování potrubí pro montáž, ovládání zdvihacích zařízení a montážních přípravků. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 24-09-2 1980/81
02 86-2 výrobu a montáž kotlů H Montování a opravování kotlů, zařízení kotelen a silnostěnných nádob ze středních plechů a trub svařováním a nýtováním. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 24-08-2 1980/81
02-87-2 traťové montáže H Zhotovování, provádění oprav, montáží a seřizování složitých kolejových konstrukcí a jejich částí. Připravování speciálních materiálů a spojovacích součástí, sváření a vynášení potřebných rozměrů při stavbách a opravách kolejí a výhybek. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 8 - 12 - -
03-1, 03-2 Mechanik-opravář
Mechanička-opravářka
s odborným zaměřením pro
  Opravování strojů a zařízení, funkčních celků, silničních a kolejových vozidel a letadel. Provádění demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Provádění základních ručních i strojních operaci při rozpojování, spojováni a opravách strojních částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení.                  
03-11-2 zemědělské a lesnické stroje a zařízení H Provádění technické údržby a oprav strojů a zařízení pro zpracování a hnojení půdy, setí a sázení, ošetřování a ochranu rostlin, samojízdných a jiných sklízečů, traktorů včetně příslušenství, strojů a zařízení pro pěstování a těžbu dřeva. Provádění kovářských prací při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení a prací podkovářských. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 42-71-2
42-72-2
1979/80
1979/80
03-12-2 vážící zařízení H, D Sestavování a opravy vah a vážícího zařízení všech druhů včetně vah a vážícího zařízení automatického nebo elektronického základu. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-31-2 1979/80
03-13-2 stroje a zařízení H, D Obsah přípravy bude specializován podle technologických odvětví. Provádění oprav výrobních, dopravních a jiných strojů a zařízení (obráběcí stroje, tvářecí stroje, tiskařské stroje, stroje a zařízení živočišné výroby, chemické aparatury a zařízení, vaknářská zařízení, oděvní stroje aj.). 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-24-2
24-32-2
24-56-2
24-57-2
34-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
03-14-2 administrativní techniku H, D Seřizování složitých psacích strojů, kalkulačních a účtovacích automatů a dálnopisné techniky. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-62-2 1979/80
03-15-2 důlní stroje a zařízení H Provádění technické údržby a oprav důlních strojů a zařízení pro dobývání, ražení, vyztužování, zakládáni a důlní dopravu. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 21-67-2 1979/80
03-16-2 plynárenská zařízení H Opravování a obsluhování technologických zařízení při dopravě a přípravě surovin pro výrobu plynu, jeho čištění, upravování a uskladňování. Obsluhování a opravování krakovacích stanic pro cyklické nebo kontinuální štěpení plynných nebo kapalných uhlovodíků. Opravy, montáž a seřizování plynových spotřebičů a montáž plynových rozvodů mimo plynových řádů. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
03-17-2 silniční motorová vozidla H, D Provádění oprav hnacích agregátů, převodových zařízení a příslušenství (brzdy, servomechanismy aj.) včetně oprav elektrických zařízení. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 6 - 10 24-51-2 1979/80
03-18-2 zdvíhací zařízení H Montáže a opravy všech druhů výtahů (osobní, nákladní, stolové, oběžné, štaflové apod.) včetně jejich elektrických a univerzální) a automatizace výtahů. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 10 24-20-2 1979/80
03-19-2 kolejová vozidla H Provádění oprav a montáží mechanických částí hnacích agregátů, převodů a příslušenství kolejových vozidel (lokomotiv, motorových vozů a vozů) včetně elektrotechnického zařízení mn a nn. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-27-2
24-52-2
1979/80
1979/80
03-21-2 chladírenské zařízení H, D Montáže, zřizování a opravy chladírenských zařízení všeho druha včetně elektrických částí a automatické regulace. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-25-2 1979/80
03-22-2 letadla H Provádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 7-13 24-53-2 1979/80
03-4 Opravář kovů
s odborným zaměřením pro
  Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, elektrochemické upravování povrchů kovových i nekovových součástí. Obsluhování automatizovaných opravárenských linek.                  
03-41-2 tepelné zpracování H Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů (kalením, žíháním, popouštěním, nitridováním, cementováním a normalizováním). Obsluhování plynových a elektrických pecí a automatizovaných kalicích linek. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-06-2 1979/80
03-42-2 pokovování H Elektrochemické upravování povrchů strojních součástí a spotřebních předmětů mořením, elektrolytickým leštěním, eloxováním, zinkováním, kadmiováním, brynýrováním, niklováním, chromováním aj. Termomechanická úprava povrchů předmětů kovovými povlaky. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-71-2 1979/80
03-5 Rytec kovů
Rytkyně kovů
s odborným zaměřením pro
  Ruční a strojní rytí kovů a jiných materiálů podle technické dokumentace, předloh nebo vlastních návrhů. Zhotovování rytin, forem, - nástrojů a šablon s použitím kopírovacích zařízení, upravených nástrojů a nářadí a běžných obráběcích strojů (vrtačka, bruska apod.).                  
03-51-2 nástroje a znaky H, D Rytí znaků, odznaků, portrétů a nápisů do železných a neželezných kovů, plastických hmot a exotických dřevin, zhotovováni šablon a razících nástrojů. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 6 - 8 24-85-2 1978/79
03-52-2 tiskací a razicí válce H, D Rytí, moletování, leptání a relivování tiskacích a razicích válců, šablon, grafické zpracování tiskových vzorů v průmyslu textilním, polygrafickém, plastikářském, papírenském apod. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 6 - 8 31-68-2 1978/79
03-71-2 Slévač H Ruční a strojní vytváření slévárenských forem a jader, odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil ručně, na odlévacích strojích, pomocí mechanismů. 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 8 - 12 24-01-2
24-02-2
24-07-2
1980/81
1980/81
1980/81
03-72-2 Strojní kovář H Vyrábění strojních součástí strojním kováním nebo tvářením na bucharech a kovářských lisech za tepla volně i v zápustkách včetně obsluhy kovářských pecí, zvedacích a manipulačních zařízení (spřáhla, hřídele, kola aj.). Používání speciálních kovářských nástrojů, přípravků a měřidel. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 24-05-2 1979/80
03-73-2 Modelář H Výroba a opravy modelových zařízení z tradičních i nových materiálů. Ruční a strojní opracování dřeva, kovů a nových hmot. Seřizování, obsluhování a údržba dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů, nástrojů a zařízení v modelárnách. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 8 - 12 24-03-2
24-04-2
32-81-2
1979/80
1979/80
1979/80
Modelářka D
03-74-2 Nástrojař H Zhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků, zhotovování forem, měřidel a šablon včetně jejich oprav. 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 12 24-23-2
24-5-4-2
1977/78
1977/78
Nástrojařka D
03-75-2 Obráběč kovů H Strojní třískové obrábění součástí kovových. nekovových na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Ovládání základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, hoblovka). Provádění seřizování obráběcího stroje, údržby, kontroly a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8-12 24 41 2
24-42-2
24-43-2
24-44-2
24-45-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Obráběčka kovů D
03-76-2 Mechanik optických přístrojů H Zalemování jednoduchých i vícečočkových optických sestav, montáž optiky fotopřístrojů, seřizování dalekohledů (justáž), zvětšovacích přístrojů, střední opravy projekčních přístrojů, generální opravy snímacích kamer (mimo elektrické části). Používání nástrojů pro ruční zpracování kovů, přípravků, pomůcek a měřidel pro montáže přístrojů. 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 8 - 12 24-61-2 1978/79
Mechanička optických přístrojů D
03-77-2 Hodinář H Sestavování a opravování různých druhů časoměrných přístrojů mechanických, elektrických a elektronických. Zhotovování nebo upravování jednoduchých součásti (mimo ozubených kol) mechanickým opracováváním, ručně nebo na speciálních obráběcích strojích. Používání speciálních pomůcek a zařízeni (časový komparátor, měřicí a seřizovací pomůcky). 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 6 - 8 24-63-2 1977/78
Hodinářka D
03-79-2 Lakýrník H Lakýrnické, písmomalířské a dekoratérské práce, míchání a tónování barev na stejný odstín, oprava hotových lakovaných výrobků, provádění nápisů ručně podle předloh a návrhů. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 12 36-85-2 1977/78
Lakýrnice D
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-6
Elektromechanik
Elektromechanička
s odborným zaměřením
  Sestavováni, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu (elektrických strojů a přístrojů, zvedacích a manipulačních zařízení, elektrických částí kolejových vozidel, generátorů, tepláren, lanovek, důlních strojů apod.). Provádění veškerých elektromontážních prací (v objektech bytové, průmyslové, důlní a zemědělské výstavby, při výstavbě veřejného osvětlení, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, napájecí a spínací stanice apod.); sestavování, seřizování, údržba a zkoušení měřicích, registračních, regulačních a automatizačních přístrojů, jejich cejchování, zkoušení a uvádění do provozu (podle příslušného odborného zaměření).                  
04-61-2 pro stroje a zařízení H, D 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 12 26-83-2 1977/78
04-62-2 důlní stroje a zařízení H 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 12 21-68-2 1977/78
04-63-2 rozvodná zařízení H, D 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 10 26-81-2
26-82-2
82-96-2
1977/78
1977/78
1977/78
04-64-2 měřicí a regulační přístroje H, D 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 12 26-92-2 1977/78
04-7 Spojový mechanik
Spojová mechanička
S odborným zaměřením pro
  Stavba a montáž, zkoušení, údržba, opravy a technický provoz všech telekomunikačních zařízení (automatických a manuálních telefonních ústředen různých systémů, dálnopisných a signálních zařízení, telefonních účastnických přístrojů a zařízení, rozhlasu po drátě apod.) včetně sdělovacích vedení a vnitřních rozvodů (sdělovacích kabelových a nadzemních vedení, vnitřních montáží apod.). Seřizování a nastavování elektromechanických prvků za pomoci nástrojů, měřidel a přípravků (podle příslušného odborného zaměření).                  
04-71-2 sdělovací sítě H 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 10 26-85-2
26-88-2
1977/78
1977/78
04-72-2 spojovací zařízení H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 26-89-2 1977/78
04-81-2 Mechanik elektronických
zařízení
Mechanička elektronických
zařízeni
H, D Výroba, montáž a základní opravy spotřebních i průmyslových elektronických přístrojů a zařízení všeho druhu. Zjišťování a odstraňování běžných mechanických a elektrických závad, zkoušení, opravy a vyvažování elektronických zařízení všeho druhu podle technických podkladů. 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 4 - 6 26-86-2 1978/79
04-85-2 Manipulant poštovního provozu a přepravy
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
H, D Zajišťování poštovního provozu, provozu PNS, peněžní a pokladní služby, telefonního a telegrafního provozu. Třídění a zpracování zásilek pro poštovní přepravu (zásilky listovní i balíkové.), zpracování zásilek za přepravy poštovními kursy (vlaková, automobilová a letadlová pošta), zhotovování závěrů a výměna závěrů. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 10 - 12 37-91-2 1977/78
04-86-2 Železničář
Železničářka
H, D Práce v železničním provozu ČSD nebo podnikové dopravě. Práce průvodčího nebo vlakvedoucího, vedoucího posunu, tranzitéra, dozorce výhybek, signalisty, hradlaře a hláskaře. Komerční práce ve vlaku. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 37-61-2
37-62-2
1979/80
1979/80
05 Technická chemie silikátů
05-3 Keramik
Keramička
s odborným zaměřením pro
  Výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu točením, litím, lisováním, formováním, tažením, dekorováním, glazováním, retušováním, obráběním, broušením, kalibrováním, stříkáním, razítkováním, tmelením, tříděním, vypalováním. Připravování keramických hmot. Seřizování teplot podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachticových pecích. Obsluhováni a běžná údržba speciálních strojů, lisů, poloautomatů a automatů, výrobních linek a ostatních zařízení.                  
05-31-2 porcelán a keramiku H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 27-51-2
27-54-2
27-55-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-32-2 stavební keramiku H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 10 27-42-2
27-43-2
27-46-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-33-2 elektrokeramiku H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 10 27-45-2 1977/78
05-34-2 brousící prostředky H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 10 27-44-2 1977/78
05-35-2 umělecké řemeslné práce H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 4 - 6 82-61-2 1977/78
05-4 Malíř skla a keramiky
Malířka skla a keramiky
s odborným zaměřením pro
  Zušlechťovaní skleněných a keramických výrobků malbou a jinými druhy dekorací s uplatňováním různých dekoračních technik a materiálů. Provádění malby skla a keramiky různými druhy barev, emailů, smaltů a emulzemi drahých kovů, vytváření páskových dekorů, květinových, krajinářských, zvířecích a jiných motivů. Dekorace výrobků obtisky, sítotiskem a jinými druhy tisku, vyškrabováním, matováním, leptáním. Obsluha, seřizování a běžná údržba potiskovacích strojů, kopírovacích a jiných zařízení pro dekoraci skla a keramiky. Ukládání výrobků do vypalovacích pecí, seřizování teplot podle technologických požadavků.                  
05-41-2 malbu skla H, D 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 8 - 12 27-86-2 1978/79
05-42-2 malbu a dekoraci keramiky H, D 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 8 - 12 27-58-2 1978/79
05-5 Sklář
Sklářka
s odborným zaměřením pro
  Tvarování různých druhů výrobků ze skloviny nebo skleněných polotovarů foukáním, lisováním, natavováním, zatavováním, svařováním. Nabírání skloviny, přetvarování, tvarování foukáním ve formách i bez forem, ručním nebo strojním lisováním, individuální dotvarování výrobků. Tavení skloviny, temperování a chlazení výrobků. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů a sklofoukačských strojů. Používání sklářského nářadí a pomůcek, např. sklářských píšťal, palic, forem, sklářských kahanů apod. Řízení provozu tavících, chladicích a temperovacích pecí.                  
05-51-2 duté sklo H Ruční výroba kalíšků, odlivek, lahví, džbánů, váz, osvětlovacích těles a podobných výrobků z různých druhů skla. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 6 - 10 27-71-2
82-62-2
1977/78
1977/78
05-52-2 lisované sklo H Výroba skleněných užitkových a ozdobných předmětů lisováním (sklenic, misek, talířů, váz, popelníků apod.). 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 10 27-76-2 1977/78
05-53-2 technické sklo H, D Zhotovování laboratorního skla a přístrojů zpracováním skleněných polotovarů (rour, tyčí, kapilár). Výroba zkumavek, baněk, odměrného laboratorního skla, chladičů, neonových systémů, teploměrů; zatavování elektronek apod. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 12 27-72-2 1977/78
05-6 Brusič skla
Brusička skla
s odborným zaměřením pro
  Obrušování skleněných výrobků, vybrušování a leštění plochých řezů, zavrtávání polotovarů a výrobků. Zušlechťování skla vybrušováním včetně mechanického nebo chemického leštění řezů; zušlechťování skla rytím. Opracovávání skel pro optické přístroje frézováním, broušením, lapováním, facetováním a rytím. Obsluhování strojů pro ruční broušen: a strojů pro poloautomatické broušení.                  
05-61-2 obrušování a zabrušování H, D Obrušování vrchů a dýnek skleněných výrobků, vybrušování plochých řezů (hranování) u odlivek, lustrových ověsů, bižuterních výrobků apod., broušení televizních obrazovek, zhotovováni zábrusů, broušení a leštění hran plochého skla. 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 12 27-83-2 1977/78
05-62-2 vybrušování H, D Zdobení skleněných předmětů (pohárů, váz, mís, popelníků apod.) bohatým výbrusem. Příprava lešticí lázně z kyseliny fluorovodíkové a sírové. 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 8 - 12 27-84-2 1977/78
05-63-2 rytí H, D Rytí a vybrušování různých dekoračních motivů ve skle, např. loveckých, krajinářských, květinových a jiných poloplastických dekorů. 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 6 - 10 27-85-2 1977/78
05-7 Výrobce bižutérie
a ozdobných předmětů
Výrobkyně bižutérie
a ozdobných předmětů
s odborným zaměřením pro
  Tvarování skleněných výrobků mačkáním, zpracování různých druhů a barev tyčového skla a skleněných trubic na kahanu. Tvarování jednotlivých součástí a sestavování ozdobných předmětů z plastů. Připravování barvicích roztoků, zušlechťování ozdobných předmětů malířskou technikou. Zhotovování a tvarování jednotlivých konstrukčních dílů z plechů, drátů a výlisků, sestavování dílů do různých vzorů bižuterních výrobků a spájení výrobků včetně povrchové úpravy. Výroba zapínadel z plastů na speciálních automatických strojích. Zpracování perletí na knoflíky a ozdobné předměty, provádění povrchové úpravy broušením, soustružením, leštěním a zdobením. Výroba kovové a skleněné bižutérie, skleněných okrasných předmětů, umělých květin, vánočních ozdob a různých druhů zapínadel. Obsluhování a běžná údržba strojů a zařízení používaných při výrobě bižutérie, ozdobných předmětů a zapínadel (ruční a poloautomatické mačkací stroje, plynové nebo benzínové kahany, vícevřetenové poloautomaty a automaty, pásové brusky, soustruhy, vrtačky, lisy apod.).                  
05-71-2 skleněnou bižutérii H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 27-75-2
27-87-2
1978/79
1978/79
5-72-2 Kovovou bižutérii H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 6 - 10 24-83-2
24-84-2
1978/79
1978/79
85-73-2 ozdobné předměty H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 10 - 15 31-91-2 1978/79
05-74-2 výrobu zapínadel H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 27-98-2 1978/79
05-81-2 Brusič technického a šperkového kamene H Štípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Používání dělicích, řezacích, vrtacích, kalibrovacích, brousicích a leštících nástrojů a strojů. Obsluhování, seřizování a udržování strojního zařízení (pro tlaky, roviny, úhly, dorazy aj.). 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8-12 27-94-2 1979/80
Brusička technického a šperkového kamene D
05-82-2 Přístrojový optik  H Ruční a strojní opracování skel (čoček) a optických dílů pro optické přístroje. Kontrola přesnosti opracování, povrchoví úprava optických skel; spojování dílů tmelením. 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 8 - 12 27-91-2
27-93-2
1978/79
1978/79
Přístrojová optička D
06 Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-4 Provozní chemik
Provozní chemička
s odborným zaměřením pro
  Ruční nebo mechanizované ovládání a řízení chemicko-technologických operací probíhajících v kapalné, tuhé a plynné fázi. Běžné provozní a základní laboratorní rozbory a zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Zpracovávání základních anorganických a organických surovin a materiálů na výrobky v procesu řízení chemických reakcí. Používání chemických činidel k úpravám, čištění, zušlechťování nebo přeměnám jiných látek. Používání a ovládání základních typů zařízení pro přejímkovou, skladovou a provozní manipulací. Obsluhování reakčních nádob při chemických operacích rovnotlakých i přetlakových za různých tepelných režimů, při práci se surovinami v plynné, kapalné a tuhé fázi. Práce s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji.                  
06-41-2 průmyslovou chemii H. D Příprava je specializována podle jednotlivých výrob (např. pro výrobu základních anorganických a organických sloučenin, pro výrobu vláken, zpracování paliv a ropy, pro výrobu nátěrových hmot, fotografických materiálů aj.). 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 28-81-2
28-62-2
28-63-2
28-64-2
28-65-2
28-70-2
28-71-2
28-86-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
08-42-2 úpravu vody H, D Oprava povrchových a podzemních vod pro pitné a užitkové účely a čištění odpadních vod. Využívání mechanických, chemických a biochemických procesů a chemických činidel při úpravě vody a čištění odpadních vod. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
06-43-2 výrobu koksu a zpracování vedlejších produktů H Výroba koksu a chemických produktů při koksování. Obsluha a seřizování koksárenských baterií a zařízení pro zpracování chemických produktů. 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 8 - 12 21-64-2 1988/81
06-44-2 úpravu užitkových nerostů H Řízení technologických procesů upravování uhlí, rud a užitkových nerostů. Ovládání a seřizování úpravárenských linek, mlecích souprav, sušicích a pálicích agregátů. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
06-45-2 silikátová vlákna H, D Výroba a zušlechťování silikátového vlákna. Zpracování silikátového vlákna na rohože, izolační desky a tkaniny. Ovládání a seřizování výrobních, opravárenských a zušlechťovacích linek. 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 8 - 12 27-79-2 1980/81
06-46-2 tukový průmysl a kosmetiku H, D Zpracování tuků a pomocných látek na polotovary a hotové výrobky tukového průmyslu (jedlé oleje, pokrmové tuky, mýdla, prací prostředky, kosmetické výrobky aj.). 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 29-67-2 1977/78
06-47-2 prádelny a čistírny H, D Volba čisticích a opravárenských prostředků pro praní a čištění prádla, oděvů, čalounění a koberců. Obsluhování pracích, čisticích a úpravárenských strojů a zařízení. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 31-73-2 1977/78
06-5 Textilní chemik
Textilní chemička
s odborným zaměřením pro
  Předúprava textilií, barvení, potiskování, odvodňování, sušení a tepelné zpracování, povrchová úprava a dokončovací úpravárenské operace.                  
06-51-2 úpravu textilií H, D Připravování činidel a lázní a obsluhování zařízení pro mechanické, chemické a speciální úpravy textilií. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 6 - 10 31-63-2 1977/78
08-52-2 barvení textilií H, D Připravování barev a barvicích lázní podle předepsaných receptur; barvení všech druhů textilií v různé formě ve všech zařízeních pro barvení. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 6 - 10 31-62-2 1977/78
06-53-2 potiskováni textilií H, D Připravování tiskařských barev. Strojní a ruční potiskování všech druhů textilií jednobarevnými a vícebarevnými vzory. Obsluhování a údržba strojů pro válcový tisk, filmový tisk, pro zvláštní způsoby tisku a strojů pro vyvíjení a fixaci barviva. Příprava tiskařské šablony. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 4 - 6 31-65-2
31-67-2
82-77-2
1977/78
1977/78
1977/78
06-6 Koželužský chemik
Koželužská chemička
s odborným zaměřením pro
                     
06-61-2 zpracováni kůže H, D Zpracování a upravování všech druhů usní pro účely obuvnického průmyslu a průmyslu kožené galantérie. Příprava chemických roztoků, prováděni kontrolních zkoušek a měření včetně obsluhy a seřizování strojního zařízení. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 10 32-41-2
32-70-2
1977/78
1977/78
06-62-2 zpracování kožešnických kožek H Zpracování a upravování všech druhů přírodních kožešin z plemenných, ušlechtilých a divokých zvířat. Provádění modření, činění a sušení včetně úpravy po činění. Obsluha a seřizování strojního zařízení. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 6 - 10 32-42-2 1977/78
06-7 Biochemik
Biochemička
s odborným zaměřením pro
  Řízení a kontrola technologických operací probíhajících na biochemickém základě včetně kultivace a propagace používaných mikroorganismů. Provozní a kontrolní mikrobiální a biochemické rozbory a zkoušky. Zpracovávání přírodních rostlinných a živočišných surovin biochemickou cestou. Využívání a řízení činnosti různých druhů baktérií, plísní a kvasinek pro izolování, přeměny nebo zušlechťování surovin a jejich složek. Používání a ovládání kontinuálních i diskontinuálních zařízení pro manipulaci se surovinami, pro průběh výrobního procesu, pro sterilaci výrobků a prostředí a pro rozmnožování a kultivaci účinných mikroorganismů (např. obsluhování autoklávů, reaktorů, sterilizátorů, fermentačních a kvasných kádí, destilačních kolon apod.).                  
06-71-2 mlékárenskou výrobu H, D Oprava mléka a jeho zpracovávání na máslo, sýry a ostatní mlékárenské výrobky včetně speciální dětské výživy. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 10 29-66-2 1979/80
06-72-2 výrobu piva a sladu H, D Připravování a zpracovávání ječmene na všechny druhy sladu. Zpracovávání sladu a ostatních materiálů na pivo. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 10 29-71-2 1979/80
06-73-2 lihovarskou výrobu a výrobu vína H, D Zpracovávání zemědělských produktů a pomocných látek při výrobě lihu, droždí, toruly, potaše, octa, kyseliny citrónové a mléčné, destilátů, ovocných, přírodních, dezertních a šumivých vín apod. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 10 29-74-2 1979/80
06-79-2 farmaceutickou výrobu H, D Výroba a konečná úprava různých lékových forem (tablet, injekcí, čípků apod.) včetně provozní a základní laboratorní kontroly výroby. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 28-81-2 1979/80
06-81-2 Gumař-plastikář H Připravování a zpracovávání směsí tvářením, opracováním a konečná úprava výrobků. Provádění provozních měření a kontrolních zkoušek. Vyrábění předmětů z pryže (pneumatik, vzdušnic, dopravních pásů, těsnění atd.) a z plastů (desek, fólií, trubek, elektroizolačního materiálu, nádob apod). Obsluhovaní, seřizování a udržování strojů a zařízení pro zpracování gumárenských a plastikářských materiálů. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 12 28-68-2
28-68-2
28-69-2
28-72-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Gumařka-plastikářka D
06-84-2 Filmový laborant H Zpracování exponovaných kinematografických filmů, zhotovování černobílých i barevných kopií z originálních záznamových a archivních materiálů. Obsluha a seřízení strojů. Manipulace s chemickými roztoky a jejich příprava pro kopírování, vyvolávání, čištění, spojování a řezání filmů, ražení a leptání titulků. Obsluhování a seřizování zvukového zařízení. Synchronizace magnetického záznamu zvuku s obrazem. Ovládání základní filmové měřicí techniky. Výstupní kontrola. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 10 34-92-2 1978/79
Filmová laborantka D
08-85-2 Tiskař na maloofsetových a sítotiskových strojích H Tisk společenských tiskovin, hospodářských tiskopisů, plakátů, -merkantilních tiskopisů, obalové techniky a obtisků. Zhotovování kopií na kámen, zinek, hliník, vícekovové a plastické fólie. Potiskování papíru, plastických materiálů, plechu a jiných materiálů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba maloofsetových strojů ručních, poloautomatických a automatických sítotiskových strojů, zařízení pro montáž a kopírování. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 10 34-70-2 1978/79
Tiskařka na maloofsetových a sítotiskových strojích D
06-86-2 Lijec v polygrafii H Zhotovování částí, popřípadě celých tiskových forem. Odlévání písma, linek a sazebních materiálů. Promítání všech druhů sazeb typu mono-foto včetně vyvolávání. Obsluhování, seřizování a běžná údržba písmenových a speciálních odlévacích strojů, stroje Monofoto. Zhotovování duplikátních tiskových forem z kovu, gumy, plastických materiálů. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba lisů pro zhotovování matric, odlitků a výlisků a strojů pro úpravu duplikátních forem. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 4 - 8 34-67-2 1979/80
- -     - - - - - - - 34-71-2 1978/79
- -     - - - - - - - 34-51-2 1978/79
- -     - - - - - - - 34-56-2 1978/79
- -     - - - - - - - 34-52-2 1978/79
06-91-2 Mlynář H Zpracovávání zrnin a dalších zemědělských produktů na mlýnské výrobky čištěním, drcením, mletím, vysáváním, mícháním a speciální úpravou. Seřizování, obsluhování a běžná údržba mlecích strojů i ostatního strojního nebo technologického zařízení. Kontrola kvality výrobků měřením, skladování a předčišťování. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8-10 29-61-2 1978/79
08-92-2 Pekař H Ovládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Prováděni provozních kontrolních rozborů a zkoušek surovin i výrobků. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba technologického zařízení včetně obsluhy kontinuálních automatických zařízení. Ovládání prací se skladovým a manipulačním zařízením. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 10 29-62-2 1978/79
Pekařka D
06-93-2 Cukrář H Zhotovování cukrárenských hmot, krémů a zmrzlin i hotových cukrářských výrobků včetně zdobení, krájení a dalších speciálních úprav. Obsluha, seřizování a běžná údržba cukrářského výrobního zařízení. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 10 29-64-2 1978/79
Cukrářka D
06-94-2 Cukrovinkář H Zhotovování cukrovinkářských těst, hmot a krémů. Příprava surovin a obsluha výrobních linek při výrobě čokoládových a nečokoládových cukrovinek. Ovládání a řízení technologických procesů při výrobě trvanlivého pečiva a těstovin. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 8 - 10 29-63-2
29-65-2
1980/81
1980/81
Cukrovinkářka D
06-95-2 Řezník-uzenář H Přejímka jatečného dobytka, masa, ryb a pomocných surovin. Porážení a zpracování jatečného dobytka a vedlejších jatečných produktů. Dělení, třídění a opracování masa a ryb pro výrobu a výsek. Konzervování masa a ryb solením, chlazením a zmrazováním. Zpracováni masa a ryb na polotovary, masné výrobky a masné konzervy vařením, sterilací, pasterizací, uzením a ovařováním. Obsluhování a běžná údržba technologických výrobních zařízení v jatečně, masné a rybné výrobě. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 10 29-88-2
29-69-2
1979/80
1979/80
Řeznice-uzenářka D
06-96-2 Konzervář H Přejímka a zpracování základních potravinářských surovin na konzervárenské nebo nápojové polotovary a hotové výrobky podle jednotlivých druhů lisováním, sterilací, vařením, zahušťováním, filtrací, čeřením, impregnací, mrazením a dalšími speciálními úpravami. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 10 29-70-2 1979/80
Konzervářka D
07 Textil a oděvnictví
07-2 Plsťař
Plsťařka
s odborným zaměřením pro
  Strojní a ruční výroba plsti a kloboučnických polotovarů z různých přírodních a chemických textilních materiálů. Obsluhování a běžná úprava strojů pro přípravu vlněné suroviny a strojů pro výrobu textilií zpevňováním předloženého polotovaru (vpichovací, zplsťovací, zpevňovací a speciální kloboučnické stroje).                  
07-21-2 technické plstě H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 31-45-2 1979/80
07-22-2 kloboučnické plstě H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 31-80-2 1979/80
07-3 Přadlák
Přadlena
s odborným zaměřením pro
  Příprava vlákenné suroviny, zpracování vláken v textilní polotovary typu pavučina, rouno, pramen, česanec, příze, nit. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny (strojů pro přípravu přírodních vláken např. potěracích linek a strojů pro zpracování chemických vláken) a strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary (strojů pro přípravu neuspořádaných vláken např. čistírenských linek, strojů pro zpracování vláken v pavučinu, rouno, pramen, česanec a strojů pro zpracování pramene nebo jiného polotovaru).                  
07-31-2 přípravu lýkových vláken H, D 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 31-43-2 1. 978/79
07-32-2 zpracování vláken v textilní polotovary H, D 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 31-42-2 1978/79
07-4 Tkadlec
Tkadlena
s odborným zaměřením pro
  Výroba všech druhů tkanin, stuh, některých druhů krajek, koberců, polotovarů pro výrobu sítí, pletiva apod. pravoúhlým provazováním soustavy osnovních a útkových nití a jiných lineárních polotovarů. Ruční tkaní hladkých i vazebně a barevně vzorovaných potahových a dekoračních tkanin, koberců apod. Připravování jednotlivých nití a jiných lineárních polotovarů (textilních, kovových), připravování osnovy a tkaní. Obsluhování a údržba strojů pro přípravu (soukací stroje, motací stroje, stroje pro vlhčení a paření nití, snovací stroje, šlichtovací stroje, navazovací stroje a naváděcí stroje do paprsků, naváděcí stroje do lamel, osnovní zarážky, naváděcí stroje do brda, křižovací stroje) a strojů pro tkaní ruční tkaniny (tkací stavy, tkací stroje). Kontrolování a klasifikace výrobků.                  
07-41-2 plošné textilie H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 31-46-2
31-57-2
1978/79
1978/79
07-42-2 kovové tkaniny a síta H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
07-43-2 umělecké řemeslné práce H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 4 - 6 82-71-2
82-72-2
1978/79
1978/79
07-5 Kloboučník
Kloboučnice
s odborným zaměřením pro
  Strojní a ruční zhotovování kloboučnických výrobků, čepic (včetně modelů) a tvarování fezů. Zakreslování poloh, kopírování a rozmnožování střihů. Dohotovování kloboučnických výrobků z vlasových, vlněných, slaměných a jiných materiálů mechanickými a chemickými způsoby na strojích a s používáním pomůcek a nářadí pro konečnou úpravu kloboučnických polotovarů, čepic a fezů. Zakreslování poloh s propočtem spotřeby materiálu.                  
07-51-2 průmyslovou výrobu H, D 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 31-81-2
31-82-2
31-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
07-52-2 zakázkovou výrobu H, D 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 31-87-2 1979/80
07-6 Švadlena
s odborným zaměřením pro
  Zhotovování všech druhů pánského a dámského prádla, jednoduchých oděvů, sportovní a technické konfekce a textilních hraček z různých druhů textilních a plastických materiálů. Kreslení střihů, stříhání nebo řezání. Obsluha a údržba různých typů šicích a vyšívacích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihačích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení) a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).                  
07-61-2 oděvní konfekci a prádlo D Zhotovování pánského a dámského prádla v průmyslové i zakázkové výrobě, zhotovování pracovních oděvů, jednodušších šatů, zástěr, ložního prádla, dětského ošacení a šití pletených výrobků. Vyšívání různých ozdob na oděvní výrobky a prádlo. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 31-85-2 1978/79
07-62-2 technickou konfekci D Zhotovováni technické a sportovní konfekce (stanů, spacích pytlů, plachet na auta, žebrových hal, povlaků pro přetlakové haly aj.). 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
07-63-2 textilní hračky D Zhotovování všech druhů textilních hraček a panenek s použitím plastů. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 10 - 15 31-92-2 1978/79
07-7 Krejčí
Krejčové
s odborným zaměřením pro
  Zhotovování všech druhů svrchních oděvů z textilií, plastických materiálů a usní ručním i strojním šitím v průmyslové a zakázkové výrobě. Kreslení střihů, stříhání a zkoušení. Obsluhování a běžná údržba různých typů šicích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihacích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení materiálu), žehlící techniky a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).                  
07-71-2 dámské oděvy H, D Zhotovování základních nebo módních dámských plášťů, kostýmů, kalhot, společenských šatů, večerních toalet. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 8 - 12 31-83-2 1979/80
07-72-2 pánské oděvy H, D Zhotovování základních nebo módních druhů pánských sak, kalhot, vest, plášťů a společenských oděvů. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 8 - 12 31-84-2 1979/80
07-73-2 scénické kostýmy H, D Zhotovování a úprava scénických a krojových oděvů. 1. 9. 1980 3 4 38 22 18 4 - 6 82-93-2 1979/80
07-81-2 Prýmkař H Výroba prýmkařského zboří (úzkých proplétaných textilií z nití a jiných lineárních polotovarů, např. sutašek, hadovek, tres, lacetek apod.). Obsluhování a provádění běžné údržby všech typů proplétacích strojů (plochých, dutinných, styčných, paspulových, sutašových, speciálních a žakárových). Výroba všech druhů provaznického zboží vzájemným stáčením různých lineárních polotovarů. Zhotovování provazů, šňůr, lan na provaznických strojích. Provádění jejich běžné údržby. Kontrolování a klasifikace výrobků. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 31-50-2 1978/79
Prýmkařka D
07-82-2 Pletař H Výroba prádla a tepláků, svrchních pletených výrobků, punčochových výrobků a polotovarů pro zhotovování baretů a fezů, některých druhů krajek, krajkovin, záclonovin z předložených nití a jiných polotovarů. Obsluhování a provádění běžné údržby pletařských strojů (pletacích strojů, zátažných stávků, osnovních stávků, rašlí, galonových stávků, kombinovaných strojů a speciálních strojů). 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 31-51-2 31-56-2 1979/80
1979/80
Pletařka D
07-83-2 Strůjní vyšívačka D Zanášení šicího materiálu do vyšívacích materiálů za účelem vytvoření vzoru nebo ozdoby. Napínání, vyšívání a přepínání všech druhů výšivek na vyšívacích strojích s ručním vedením materiálu a na vyšívacích automatech s použitím různých podkladových textilií a všech druhů vyšívacího materiálu. Provádění strojního sulování paličkovaných krajek. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 6-10 31-77-2 1979/80
07-84-2 Výrobce netkaných
textilií
H Výroba pojených netkaných textilií pro vrchní ošacení, dekoraci a přikrývky, podkladů pro nanášení plastů apod. mechanickým zpevňováním a chemickým pojením textilních polotovarů typu rouno, česanec, pramen apod. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny, strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary typu rouno a strojů pro zpevňování předloženého polotovaru; řízení výrobních linek, přejímání a kontrola pojiva. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
Výrobkyně netkaných
textilií
D
08 Zpracováni dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracováni kůže a výroba obuvi
08-2 Truhlář
Truhlářka
s odborným zaměřením pro
  Manipulace, technologická příprava a odborné zpracování materiálů a polotovarů ve výrobě nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí; umělecké řemeslné truhlářské práce včetně opravářských služeb, úprav a seřízení výrobních zařízení. Zpracování polotovarů na bázi dřeva, plastů, kovů a pomocných materiálů, popř. slonoviny, želvoviny a perleti. Práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji a na všech druzích dřevoobráběcích strojů (např. pilách, bruskách, frézkách, hoblovkách) nebo na mechanizovaných linkách.                  
08-21-2 výrobu nábytku a zařízení H, D 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 8 - 12 33-55-2 1978/79
08-22-2 stavební výrobu H 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
08-23-2 umělecké řemeslné práce H, D 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 4 - 6 82-56-2 1978/79
08-3 Zpracovatel přírodních pletiv
Zpracovatelka přírodních pletiv
s odborným zaměřením pro
  Ruční zhotovování okrasných a užitkových předmětů z přírodních pletiv.                  
08-31-2 výrobu košíků a nábytku H, D Vyplétání košikářských a nábytkářských výrobků. Výroba koster na kazety, proutěný nábytek apod. Řezání a výběr vhodného materiálu pro výrobu. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 33-61-2 1978/79
08-32-2 pletenou galantérii H, D Zhotovování kabelek, košíčků, tašek, klobouků, tkaní rohoží a koberců s různými vzory a barevným uspořádáním z orobince, slámy, plastů aj. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 4 - 6 82-59-2 1978/79
08-4 Mechanik hudebních nástrojů
Mechanička hudebních nástrojů
s odborným zaměřením pro
  Manipulace, výběr a stanoveni způsobu zpracování materiálů, dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů, provádění povrchových úprav nástrojů a jejich součástí, montáž a seřízení částí, celková montáž, přesné seřízení chodu mechanismů a laděni nástrojů s využitím základních vědomostí z hudební nauky a akustiky. Zpracování dřeva, kovů a kovových slitin, plsti, kůže, korku, plátna, celuloidu, perleti a plastů. Práce s obráběcími a tvářecími nástroji, na dřevoobráběcích strojích (např. pilách, frézkách, hoblovkách atd.) a hydraulických lisech včetně jejich seřízení.                  
08-41-2 akordeony a foukací harmoniky H, D 1. 9. 1980 3 4 34 22. 18 8 - 12 - -
08-42-2 dechové a bicí nástroje H, D 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 33-93-2 1979/80
08-43-2 klávesové nástroje H, D 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 33-92-2 1979/80
08-44-2 strunné nástroje H, D 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 33-91-2 1979/80
08-5 Kožešník
Kožešnice
s odborným zaměřením pro
  Zpracovávání všech druhů kožešin ze vzácných a ušlechtilých zvířat, divočin, plemenných zvířat a umělých kožešin (tříbení, tříděni, krájeni, žehlení, sesazování, tvarování a úprava srsti kožešin) na pláště, čepice, límce apod. za použití speciálních kožešnických a krejčovských strojů a zařízení (krájení, práce na žehlícím stroji apod.). Šití a upravování kožených a kožešinových výrobků (lemování, našívání, prošíváni, vyšívání ozdob, ruční a strojní šití, tvarování apod.).                  
08-51-2 přípravu Kožešinových výrobků H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 6 - 10 32-51-2 1978/79
08-52-2 šití a opravy kožešinových výrobků H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 6 - 10 32-52-2 1978/79
08-6 Rukavičkář
Rukavičkářka
s odborným zaměřením pro
  Zhotovování rukavic (vysekávání usní, zpracovávání, příprava a stříhání usní na různé výběrové druhy, žehleni, řezání dílců, desénování, tvarování apod.) z různých druhů rukavičkářských usní, speciálně vyčiněných nebo z umělých usní. Používání ručních nástrojů a zařízení, vysekávacích, šicích, řezacích, žehlících a jiných strojů. Šití a upravování rukavic z přírodních materiálů a plastů (lemování, našívání, prošívání, vyšívání ozdob, perforování apod.). Používání jedno- a vícejehlových šicích strojů, strojů vyšívacích, aplikovacích atd.                  
08-61-2 střih rukavičkářských výrobků H. D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 6 - 10 32-53-2 1977/78
08-62-2 šití rukavičkářských výrobků H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 10 - 15 32-54-2 1977/78
08-7 Obuvník
Obuvnice
s odborným zaměřením pro
H, D Vysekávání dílců, tvarování a napínání svršků obuvi na kopyta, spojování dílců sbíjením, lepením, šitím, lisováním apod. Zhotovování vycházkové, sportovní, zdravotní, scénické a jiné obuvi z usní, pryže, plastů, textilu a dalších materiálů. Používání ručních nástrojů, vysekávacích strojů, lisovacích strojů, frézek, šicích strojů a dalších speciálních obuvnických strojů.                  
08-71 2 výrobu obuvi z usní a plastů   1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 10 32-73-2
32-74-2
32-77-2
32-78-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
0872-2 výrobu obuvnických polotovarů H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 6 - 10 32-71-2 1979/80
08-73-2 scénickou obuv H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 4 - 6 82-92-2 1979/80
08-81-2 Zpracovatel dřeva H Zpracovávání surovin a polotovarů a provádění odborných prací v oboru výroby průmyslových výrobků ze dřeva včetně opravářských služeb. Zpracování dřeva a dřevařských polotovarů, plastů a pomocných materiálů. Práce s nástroji pro ruční zpracování dřeva, obsluhování dřevoobráběcích strojů, mechanizovaných linek, jednoúčelových poloautomatických dřevoobráběcích strojů a zařízení pro povrchovou úpravu výrobků. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 33-59-2
33-63-2
33-67-2
33-71-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
Zpracovatelka dřeva D
08-82-2 Kartáčník H Vyrábění kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a drátěných kartáčů. Zpracovávání kartáčnického materiálu, např. žíní, umělých vláken, drátu, dřeva, plastů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů, frézek, závitořezů, poloautomatických nebo automatických zatloukacích strojů, vrtaček apod. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 10 - 15 33-62-2 1978/79
Kartáčnice D
08-83-2 Čalouník H Zhotovování čalounických výrobků a provádění dekoratérských prací. Zpracovávání textilních, gumovláknitých a dekoratérských materiálů. Obsluhování a seřizování výrobních strojů a mechanismů, např. šicích strojů, řezacích ručních strojků a hřebíčkovacích strojů. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 8 - 12 33-58-2
82-57-2
1979/80
1979/80
Čalounice D
08-84-2 Razítkář H Zhotovování všech druhů razítek (datumovek, číslovačů, kinotypů, válečků) vulkanizováním. Sázení, korigování, úprava, rozmítání sazby [i cizojazyčných textů). Zhotovování složitých tabelárních a obdobných náročných razítek. Zpracovávání formovací směsi (kaučuku, mealitové směsi), dřeva. Obsluhování, seřizování a údržba zařízení pro sazbu formovacích a vulkanizačních lisů, strojů pro obrábění dřeva apod. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 34-68-2 1978/79
Razítkářka D
08-85-2 Brašnář-sedlář
H Zhotovování rukavic, kufrů, brašnářského zboží, galantérie, sedlářských a technických výrobků (vysekávání, kreslení dílců, ruční a strojní šití, lisování různých technických výrobků z usní, plastických a textilních materiálů, vulkán-fíbru a lepenky). Svařování plastů. Používání ručních nástrojů a zařízení (jedno- a víceúčelových šicích strojů, kosících, lisovacích, vysekávacích a speciálních sedlářských strojů atd.). 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 8 - 12 32-55-2
32-56-2
1979/80
1979/80
Brašnářka-sedlářka D
08-86-2 Svrškař H Zhotovování svršků obuvi (našíváním, prošíváním, sešíváním a lepením dílců, obšíváním, zaklepáváním vrchů obuvi apod.) z usní, plastů a textilu pro vycházkovou, zdravotní, ortopedickou a scénickou obuv. Používání ručních nástrojů a pomůcek a jedno a vícejehlových obuvnických šicích strojů. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 32-72-2 1979/80
Svrškařka D
09 Stavebnictví a zeměměřičství
09 3 Železobetonář
s odborným zaměřením pro
  Ruční a strojní příprava, úprava a zpracování betonářské oceli a surovin pro betony, ukládání výztuže, betonování a povrchová úprava výrobků.                  
09-31-2 výrobu stavebních dílů H Sestavování, spojování a ukládání výztuže a výroba betonových dílců. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 10 36-71-2 1979/80
09-32-2 výrobu a montáž stavebních konstrukcí H Prováděni železářských a betonářských prací pro konstrukční prvky a stavební konstrukce. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 10 36-64-2 1979/80
09-4 Kameník
s odborným zaměřením pro
  Ruční a strojní připravování, upravování a zpracovávání surovin, polotovarů a výrobků v kamenické výrobě (fosírováním, lemováním, špicováním, pemrlováním, sekáním, ručním a strojním štípáním, řezáním, vrtáním, frézováním a soustružením, broušením, leštěním a osazováním). Vysekávání písma nebo plastických a reliéfních sochařských prvků včetně modelování do sádry.                  
09-41-2 těžbu a zpracování kamene H 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 8 - 10 36-72-2 1980/81
09-42-2 umělecké řemeslné práce H 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 4 - 6 82-66-2 1980/81
09-5 Sklenář
Sklenářka
s odborným zaměřením pro
  Zasklívání otvorových výplní, řezání plochého skla a jednoduché zušlechťování.                  
09-51-2 zasklívání a rámování H, D Sklenářské stavební práce a rámování obrazů. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 8 - 10 36-79-2 1980/81
09-52-2 umělecké řemeslné práce H Jednoduché zušlechťování plochého skla, zhotovování skleněných výplní oken a jejich zasazování do olověných profilů včetně spájení (vitráže). 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 4 - 6 82-84-2 1980/81
09-6 Malíř
s odborným zaměřením pro
  Připravování povrchu pod nástěnné malby. Provádění a opravování nástěnných maleb běžnými technikami na různých podkladech; Tapetování.                  
09-61-2 stavební výrobu H Natěračské práce stavební. Provádění nápisů. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 10 36-83-2 1977/78
09-62-2 interiéry H Provádění a opravování složitějších a náročnějších nástěnných maleb. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 10 36-81-2
82-81-2
1977/78
1977/78
09-71-2 Zedník H Zdění nosných a výplňových zdí, příček a komínů; provádění vnitřních a vnějších omítek; Jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby; provádění izolací proti zemní vlhkosti provádění oprav, adaptací a stavebních montáží. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 36-61-2
36-69-2
1978/79
1978/79
09-72-2 Tesař H Ruční a strojní opracovaní dřeva a materiálů nahrazujících dřevo. Zhotovování, sestavování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavba dřevěných lešení a bednící práce. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 6-8 36-63-2
82-95-2
1979/80
1979/80
09-73-2 Vodař H Odborné práce při opravách a údržbě na vodních tocích. Základní zednické a tesařské práce. Kontrolní a dozorčí činnost na tocích. Činnost při protipovodňové ochraně. Obsluha a údržba Jezových, přehradních a plavebních zařízení. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 10 - -
09-74-2 Mozaikář H Sestavování barevných mozaikových obrazů z kamene nebo skleněných smaltů, složitějších geometrických nebo ornamentálních tvarů, popř. figurálních námětů podle dokumentace, jako součástí architektury budov a interiérů. Ruční sekání skla a kamenů potřebných k sestavování mozaiky. Údržba, restaurování a rekonstrukce cenné mozaiky. 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 4 - 6 - -
Mozaikářka D
09-75-2 Dlaždič H Kladeni a opravování dlažeb, silnic a chodníků z kamene a dlaždic, osazováni obrubníků, dlažby svahů a vodních koryt, opravování povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 8 - 12 36-74-2 1978/79
09-76-2 Izolatér H Izolování konstrukcí a zařízení v objektech pozemních a průmyslových staveb proti ztrátám tepla a chladu, proti účinkům nadměrného hluku a účinkům vlhkosti. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 6 - 8 38-76-2 1980/81
09-77-2 Pokrývač H Pokrývání střech a střešních konstrukcí měkkými a tvrdými krytinami a Jejich opravy 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 4 - 8 36-77-2 1979/80
09-78-2 Instalatér H Montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování a připojování různých zařízení, provádění zkoušek a uvádění do provozu. 1. 9. 1979 3 4 32 22 18 4 - 6 36-78-2 1978/79
09-79-2 Podlahář H Kladení podlah, dlažeb, mazanin, potěrů a podlahových povlaků. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 6 - 8 36-80-2 1979/80
09-81-2 Kominík H Čištění kouřovodů, komínových průduchů, topidel, kotlů, pecí a speciálních topných zařízení. Odstraňování sazí z komínových sběračů. Provádění kolaudačních prohlídek topných zařízení včetně kouřovodů. Provádění technických prohlídek topenišť všech druhů a bezpečnostních požárních prohlídek. Zjišťování stavebních a požárních závad. Zjišťování a provádění drobných oprav topných zařízení. Stavění a opravy kachlových kamen, sporáků a prádelních kotlů. Instalace topidel lokálního vytápění. Zpracováni cihlářských, keramických, žáruvzdorných a kamnářských výrobku (obkládaček, dlaždic). Používání maltovin. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 8 - 10 36-88-2 1980/81
45 Zemědělství a lesní hospodářství
45-6 Pěstitel
Pěstitelka
s odborným zaměřením pro
  Zpracování půdy, ochrana a sklizeň speciálních plodin z hlediska prostředí růstu a vývoje organismů včetně biologických zákonitostí. Obsluhování, drobná údržba a seřizování strojů a zařízení používaných při pěstování speciálních plodin a v semenářství.                  
45-61-2 vinohradnictví H, D Rozmnožování a pěstování vinné révy, Sklízení a tříděni hroznů pro další zpracování. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
45-62-2 ovocnářství a včelařství H, D Rozmnožování a pěstování ovocných plodin, jejich sklízení, upravování a skladování. Zakládání a ošetřování včelstev, vyrábění včelích produktů a jejich zpracování. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 42-56-2 1977/78
45-63-2 šlechtění a semenářství H, D Pěstování elitních osiv a sádí, sklízení a třídění šlechtitelského materiálu, jeho označování a ukládání. Pěstování, sklízení a posklizňové upravování speciálních plodin, např. chmele, léčivých a aromatických rostlin apod. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
45-71-2 Zahradník H Pěstování zahradnických kultur v květinářství, zelinářství a sadovnictví. Množení, vysazování, hnojení a ochraňování zahradnických kultur před škodlivými činiteli. Realizování sadových výsadek podle plánu a jejich udržování. Zhotovování vazačských výrobků a jejich aranžování. Připravování a třídění zahradnických výrobků a výpěstků pro expedování a distribuci. Obsluhování, seřizování a udržování strojů a zařízení používaných při výsadbách, pěstování a ošetřování zahradnických kultur a strojů a zařízení pro úpravu prostředí. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 12 42-57-2 1977/78
Zahradnice D
45-75-2 Mechanizátor lesní výroby H Obsluhování mechanizačních prostředků při pěstování a ochraně lesů, těžbě, soustřeďování a odvozu dřiví, v dřevoskladech a při melioraci lesních půd. Provádění běžných oprav a údržby mechanizačních prostředků. Sběr semen ze stojících stromů. 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 5 - 9 42-81-2
42-82-2
1979/80
1979/80
45-77-2 Drůbežář H Chov, ošetřování a posuzování vlastností drůbeže z hlediska užitkovosti a zdravotního stavu. Připravování, upravováni krmiv a krmení. Sbírání, třídění a expedování vajec a kuřat. Konzervování a zpracování vajec. Jatečně zpracovávání, chlazení, mrazení, uskladňování a expedice jatečně drůbeže. Zpracovávání drůbežího masa na polotovary a masové výrobky. Obsluhování, udržování a seřizování strojů a mechanizačních zařízení v líhních, odchovu, při výrobě masa a drůbežářských výrobků. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 12 29-72-2
42-52-2
1977/78
1977/78
Drůbežářka D
45-78 2 Rybář H Připravování rybničního prostředí pro chov ryb, hnojení a meliorace rybníků, příprava krmiv a přikrmování ryb, provádění zooveterinárních opatření: Vybírání generačních ryb k výtěru. Odchov rychlého plůdku a násad, Připravování (strojení) rybníků k výlovu - samostatné organizování výlovu na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách. Obsluhování veškerých mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu včetně speciálního zařízení při přepravě živých ryb a pracovních zařízení rybníků. Obsluhování rybích líhní a jejich zařízení. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 10-15 42-55-2 1978/79
45-8 Chovatel
Chovatelka
s odborným zaměřením pro
  Chov a ošetřování skotu, prasat, ovcí, kožešinových a laboratorních zvířat a koní včetně drezúry a ježdění a přípravy v dostizích, při zachování anatomických a fyziologických zákonitosti produkce živočišných produktů a mláďat. Provádění zoohygienických opatření v chovu hospodářských zvířat. Obsluhování, udržování a seřizování, strojů a zařízení používaných při chovu a ošetřování těchto zvířat (např. strojů a zařízení pro přípravu a dopravu krmiv, pro odstraňování výkalů, klimatizačního zařízení, laboratorní techniky apod.).                  
45-81-2 chov skotu, prasat a ovcí H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 42-58-2
42-75-2
1979/80
1979/80
45 82-2 chov koní a jezdectví H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 42-53-2
42-54-2
1979/80
1979/80
45-83-2 chov kožešinových a laboratorních zvířat H, D 1. 9. 1980 3 4 32 22 18 8 - 12 42-91-2 1979/80
- -   - - - - - - - 42-92-2 1977/78
55 Zdravotnictví
55-6 Protetik
Protetička
s odborným zaměřením pro
  Zhotovování a opravy protetických a ortopedických přístrojů, pomůcek a ortopedické obuvi podle lékařského předpisu a individuálních vad a deformit jednotlivých částí lidského těla a s přihlédnutím k jejich funkčním i léčebným hodnotám. Používání ručních nástrojů, pomůcek a strojních zařízení, (např. brusek, frézek, vysekávacích strojů, speciálních obuvnických strojů, jedno- a víceúčelových šicích strojů).                  
55-61-2 mechaniku H, D Ruční kování ortopedických dlah, obrábění výkovků, broušení, vrtáni, frézování, sváření plamenem, obrábění dřeva, plsti a korku, tvarování hliníku a jeho slitin, laminování, povrchové úpravy ortopedických přístrojů. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 6 - 10 24-55-2 1977/78
55-62-2 Bandáže H, D Ruční a strojní vysekávání usní, plastů, plsti, ruční a strojní šití, sedlářské a brašnářské zpracování usní, modelování sádrou, valchování speciálních ortopedických usní na model; povrchová úprava usní. 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 6 - 10 32-57-2 1977/78
55-63-2 obuv H, D Ruční a strojní vysekávání usní a dalších používaných materiálů, ruční a strojní napínání vrchů obuvi, zhotovování spodků obuvi a další pracovní činnosti spojené s výrobou obuvi (např. lepení, kosení, perforování apod.). 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 6-10 32-75-2 1977/78
      64 Ekonomika a organizace, obchod a služby                  
64-51-2 Aranžéř H Oprava zboží, aranžování výkladních skříní a úprava prodejny (prodejní výstavky apod.), aranžování, dekorování a výzdoba celých prostorů expozic a výstav. Kreslení a psaní písma, technické zpracování materiálů při aranžování (textil, papír, kovy, plasty). Ošetřování a údržba technických pomůcek pro aranžování. 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 10 - 14 63-61-2 1978/79
Aranžérka D
64-52-2 Fotograf H Zhotovování černobílých a barevných fotografií při portrétování a v průmyslové a reportážní fotografii. Retušování, kopírování, zmenšování a zvětšování, kolorování. Vyvolávání filmů. Práce s chemikáliemi pro přípravu roztoků a s fotocitlivými materiály. Obsluhování a běžná údržba fotografických přístrojů, osvětlovacích přístrojů a těles a laboratorních zařízení. 1. 9. 1979 3 4 36 22 18 8 - 10 34-91-2 1978/79
Fotografka D
64-53-2 Knihař H Dokončující výroba knih, časopisů, společenských tiskovin, hospodářských a merkantilních tiskopisů a obalové techniky. Zpracování tiskovin do složek, bloků; šití, lepení, vazby. Zhotovování individuálních vazeb, umělecké zdobení a úprava. Zhotovování pouzder, kazet a kartonáže. Obsluhování, seřizování a běžná údržba jednoúčelových, poloautomatických a automatických strojů a výrobních linek pro řezání, snášení, skládání, perforování, lepení, šití, lakování, ražení, laminování, vazby apod. 1. 9. 1978 3 4 32 22 18 8 - 12 34-81-2
34-82-2
1977/78
1977/78
Knihařka D
64 56-2 Kadeřník H Holení stříhání, mytí, ondulace a barvení vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, základy kosmetiky, pedikúry, manikúry a divadelního líčení. Používání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků (fixativů, olejů, laků, aerosolů), vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na pleť, líčidel a potřeb pro maskérství. 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 8 - 10 63-81-2 1978/79
Kadeřnice D
64-6, 64-7 Prodavač
Prodavačka
s odborným zaměřením pro
  Samostatný prodej zboží, jeho přejímka, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Druhy, vlastnosti a způsob použití prodávaného zboží a zásady poradenské činnosti, používání pomůcek a zařízení prodejny, jejich ošetřování a udržování. Cenové, bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy o hmotné odpovědnosti. Základní administrativní práce v prodejně. Samostatná pracovní činnost spojená s funkcí pokladní v prodejně. Smysl pro pořádek a čistotu, estetické cítění a schopnost komunikace.                  
64-61-2 potravinářské zboží H, D Znalosti výroby studené kuchyně a zásad správné výživy. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12-16 63-42-2 1980/81
64-62- 2 smíšené zboží H, D Úkoly a úlohy družstevního obchodu a společenské poslání a význam spotřebních družstev. Nákup zemědělských výrobků a lesních plodů. Základy správné výživy. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 83-41-2 1980/81
64-63-2 elektrotechnické zboží H, D Používání elektrických měřicích přístrojů, seřizovaní a drobné opravy elektrických spotřebičů, rozhlasových a televizních přijímačů. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 63-52-2 1980/81
64-64-2 drogistické zboží H, D Práce s hořlavinami, chemikáliemi a jedy. Základy fotografování, snímáni a promítání. Zdravotnické zásady péče o pleť. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 63-53-2 1980/81
64-65-2 motorová vozidla H, D Náhradní díly, příslušenství a mechanická výzbroj, pohonné látky, tuky, oleje a konzervační látky. Zásady údržby a obsluhy. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 63-51-2 1980/81
64-66-2 stavebniny a řemeslnické potřeby H, D Základní stavební materiály, materiály a výrobky instalatérské a všechny druhy materiálů a výrobků pro domácí dílnu. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 - -
64-67-2 textil a odívání H, D Spotřeba textilních a jiných materiálů na oděvy, záclony, podlahové krytiny apod. a způsob jejich ošetřování, např. čištění, žehlení apod. Základní konstrukce střihů, velikostní a měrové soustavy, tabulky kontrolních měr a postupu při braní míry. Sledování módní linie, základní znalost drobných úprav oděvů. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 63-44-2 1980/81
64-68-2 obuv a koženou galantérii H, D Zásady zdravotně nezávadného obouvání v souladu s módní linií, měření rukou a nohou, obuvnické míry o číslování obuvi. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 - -
64-69-2 domácí potřeby H, D Prodej železářského zboží a strojů, skla, porcelánu a výrobků z plastů. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 - -
64-71-2 drobné zboží H, D Prodej sportovních potřeb, papírenského zboží a psacích potřeb, hraček, košíkářského a provaznického zboží. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 - -
64-72-2 hodiny a klenoty H, D Zkoušení drahých kovů a propočet obsahu drahých kovů ve výrobcích. Seřizování a drobné opravy hodinářského zboží. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 - -
64-73-2 nábytek a bytová zařízení H, D Provádění různých sestav nábytku, umístění nábytku v bytě a bytových prostorách. Znalost bytových doplňků a základů bytové architektury. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 - -
64-74-2 knihkupectví H, D Propagace literatury, hudebních a výtvarných děl. Pořádání knižních výstavek k významným politickým a kulturním výročím. Zajišťování mimopultových forem prodeje. Používání bibliografických pomůcek. 1. 9. 1981 3 4 32 22 18 12 - 16 63-55-2 1980/81
64-8 Operátor skladování
Operátorka skladování
s odborným zaměřením pro
  Příjem skladovaných předmětů a materiálů z hlediska druhů, kvality a kvantity, ' třídění, ukládání, vážení, uspořádání, kompletace, paketizace, paletizace, kontejnerizace, ošetřování a manipulace s výrobky a zbožím. Ovládání dopravních a manipulačních prostředků (jeřábů, kolových vozidel, vysokozdvižných vozíků, zakladačů, speciálních mechanismů, evidenční skladovací techniky), vedení skladového hospodářství a jeho organizace, předávání dat pro počítače a ovládání průmyslové televize.                  
64-81-2 hutní a strojírenské výrobky H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
64-82-2 stavební materiály H, D 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
64-83-2 obchod H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
64-84-2 zdravotnické potřeby H, D 1. 9. 1978 3 4 34 22 18 8 - 12 - -
64-9 Kuchař-číšník
Kuchařka-servírka
s odborným zaměřením pro
  Výroba běžného sortimentu jídel teplé a studeně kuchyně včetně dietních pokrmů, polotovarů, teplých nápojů, jejich expedice a úprava pro servírování, úprava jídel běžná i pro slavnostní příležitosti. Samostatná obsluha zákazníků ve všech závodech veřejného stravování, inkaso peněz a vyúčtování tržeb, ošetřování všech druhů nápojů, úprava tabule pro slavnostní příležitosti. Zpracování všech druhů potravin rostlinného a živočišného původu, jejich uchování, uskladňování, ošetřování a konzervování. Obsluhování a údržba kuchyňského zařízení, zařízení pro sklepní hospodářství a zařízení na úseku obsluhy. Pracovní činnosti jsou specializovány na zpracovávání potravinářských surovin a na obsluhu zákazníků.                  
64-91-2 kuchař (kuchařka) H, D 1. 9. 1979 3 i 34 22 18 10 - 15 63-71-2 1978/79
64-92-2 číšník (servírka) H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 12 - 15 63-72-2 1978/79
64-93-2 kuchař-číšník
(kuchařka-servírka)
H, D 1. 9. 1979 3 4 34 22 18 10 - 15 63-73-2 1978/79
85 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-41-2 Kovář a zámečník H Rukodílná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, praporových žerdí, schodišťových madel apod. včetně jejich instalace. Provádění povrchové úpravy výrobků (moření, eloxování apod.). 1. 9. 1981 3 4 36 22 18 4 - 6 82-52-2
82-53-2
1980/81
1980/81
85-42-2 Kovolijec a cizelér H Zhotovování odlitků plastik, reliéfů, plaket, medailí a jiných uměleckých předmětů z bronzu, tombaku, mosazi, zinku, cínu a dalších kovů. Zhotovování forem k odlévání. Montáž kovolijeckých děl sochařského umění. Opracování povrchu odlitků osekáváním a obrušováním s použitím různých speciálních nástrojů. Povrchová úprava oxidováním a patinováním. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 4-6 82-51-2
82-54-2
1979/80
1979/80
85-43-2 Pasíř
H Ruční zpracování Jemných plechů, profilovaných ocelí a neželezných kovů. Zhotovování kovových svítidel, svítilen a mříží, drobných předmětů z kovů, např. popelníků, svícnů, váz, mřížek a liturgických předmětů. Sváření, pájení, začišťování a montáž výrobků. Povrchová úprava kovů, barvení a konzervace, rekonstrukční práce a zhotovování kopií. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 4 - 6 82-55-2 1979/80
Pasířka D
85-45-2 Zlatník a klenotník H Zhotovování a opravování šperků a klenotů z drahých kovů nebo v kombinaci s různými materiály včetně přípravy a zasazování kamenů. Vytváření šperků a klenotů podle předloh, vzorků i podle vlastních návrhů. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 8 - 10 24-86-2 1979/80
Zlatnice a klenotnice D
85-51-2 Štukatér H Umělecké řemeslné zpracování sádry pro Jemné stavební práce, zhotovování architektonických částí budov buď přímo, nebo jejich odlitků ze sádry a umělého kamene, např. profitovaných říms. Zhotovováni forem a odlévání reprodukcí sochařských prací. Povrchové úpravy odlitků jako patinování, voskování a napouštění. Filmové štukatérské práce a divadelní kašérské práce. 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 4 - 6 82-82-2 1979/80
85-55-2 Řezbář H Umělecké řemeslné zpracovávání dřeva a perleti včetně rohoviny řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním, voskováním, želatinováním a leštěním. Zhotovování dárkových a upomínkových předmětů (kazety, svícny, talíře apod.) a řezbářské práce při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken. Zdobení řezbářských výrobků kovem. 1. 9. 1981 3 4 34 22 18 4 - 6 82-58-2
82-63-2
1980/81
1980/81
Řezbářka D
85-6 Pozlacovač
Pozlacovačka
s odborným zaměřením pro
  Povrchové úpravy uměleckých památek pozlacováním a patinováním. Příprava dřevěného podkladu očištěním, vytmelením a vybroušením, doplnění řezbou nebo modelováním v sádře. Zlacení práškovým bronzem nebo zlacení kovovou fólií a leštění achátem. Patinování tvarově členitých ozdob.                  
85-61-2 obrazové rámy H, D 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 8 - 12 33-64-2 1979/80
85-62-2 umělecké řemeslné práce H, D 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 4 - 6 82-83-2 82-85-2 1979/80
1979/80
85-71-2 Ruční vyšívačka D Ruční zhotovování různých druhů výšivek, např. lineárních motivů plným stehem, jednoduchých a složitých azur, bílých výšivek včetně dírkování pavoučků. Používání stříbra, zlata a hedvábí k vyšívání písma, emblémů a vzorků na textilním podkladě. Aplikace tkaniny na tkaninu a výšivky a aplikace na tylu. Zhotovování gobelínové výšivky. 1. 9. 1980 3 4 36 22 18 4 - 6 82-75-2 1979/80
85-72-2 Ruční krajkářka D Ruční zhotovování krajek technikou paličkováni, drhání a pletení na rámu podle dokumentace nebo podle individuálních návrhů. Zhotovování šitých krajek za použití tradičních materiálů, zhotovování oděvních krajek, např. límečků, vázanek a doplňků do halenek, textilní bižutérie apod. 1. 9. 1978 3 4 36 22 18 4 - 6 82-76-2 1977/78
85-76-2 Vlásenkář a maskér H Zhotovování a upravování divadelních vlásenek a vlásenkářských výrobků z přírodních i umělých materiálů podle výtvarných návrhů. Barvení a odbarvování vlásenkářských výrobků a vlasové suroviny. Oprava účesů účinkujících umělců před vystoupením bez použití vlasových doplňků. Maskérské práce s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem inscenátorů.". 1. 9. 1980 3 4 34 22 18 4 - 6 82-91-2 1979/80
Vlásenkářka a maskérka D
2.
Ke dni 1. září 1981 se počínaje prvním ročníkem ruší tyto učební obory:
Číselný znak Název
21-66-2 Strojník dopravních zařízení v dolech
22-91-2 Zkoušeč kovů
Zkoušečka kovů
22-92-2 Laborant pro hutě
Laborantka pro hutě
22-93-2 Laborant pro rudné doly
Laborantka pro rudné doly
24-72-2 Smaltér
Smaltérka
24-46-2 Obráběčka kovů
26-87-2 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
29-96-2 Mechanička elektrotechnické výroby
31-53-2 Úpravářka a řetízkovačka punčoch
33-60-2 Kolář
33-65-2  Tužkař
Tužkařka
34-58-2 Planograf
Planografka
34-93-2 Lisařka gramofonových desek
36-91-2 Geodetický měřič
Geodetická měřička
63-56-2  Prodavač a skladník zemědělských strojů
Prodavačka a skladnice zemědělských strojů.
Čl. II
Učebními obory uvedenými v textu čl. I č. 1 se počínaje prvním ročníkem nahrazují od stanoveného dne jejich zavedení (sloupec 5 textu) odpovídající učební obory podle předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (sloupec 12 textu).
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.
První náměstek ministra: Prof. Ing. Císař, CSc. v. r.
1)
Kód je stanoven výnosem Federálního statistického úřadu čj. 2817/78-03 o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.
2)
V učebním oboru 01-51-2 je na 1 mistra odborné výchovy až 30 žáků-učňů, pokud jsou přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.
3)
Při montážních pracích 4-6 žáků-učňů na 1 mistra odborné výchovy.