69/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978 do 30.06.1980

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 25. mája 1978,
ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
Čl. I
Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „obchodná“ vkladajú slová „a priemyselná“.
2.
V § 12 sa za ustanovenie písmena f) vkladá nové ustanovenie písmena g), ktoré znie:
„g)
vydať štatút komory so schválením ministra zahraničného obchodu.“.
3.
§ 14 ods. 4 písm. e) znie:
„e)
vydať so schválením ministra zahraničného obchodu organizačný a pracovný poriadok komory, ktorý obsahuje podrobné ustanovenia o činnosti komory.“.
4.
§ 26 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.septembrom 1978.
Minister:

Ing. Barčák V. r.