67/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
z 15. júna 1978,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:
Čl. I
Vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch sa dopĺňa takto:
V § 7 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5, 6 a 7, ktoré znejú:
(5) Ak rozpočet súhrnnej ceny stavebného objektu alebo prevádzkového súboru v opakovanom projekte spracúva generálny projektant, je povinný odovzdať ako jeho súčasť v jednom vyhotovení ocenené opisy prác a dodávok celého stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.
(6)
V súhrnnom rozpočte stavby sa pre stavebný objekt alebo prevádzkový súbor, pre ktorý sa v opakovanom projekte určí súhrnná cena, zahrnie do hlavy VIII ako rezerva suma zodpovedajúca 2 % z rozpočtových nákladov uvedených pre stavebný objekt v hlave III a pre prevádzkový súbor v hlave II.
(7)
Podrobný spôsob rozpočtovania súhrnných cien v opakovaných projektoch stavebných objektov alebo prevádzkových súborov ustanovuje osobitný predpis.18)
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
Čl. II
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Minister:

Ing. Šupka v. r.
18)
Úprava FMTIR č. 4/1978 o rozpočtovaní súhrnných cien typových stavebných objektov, opakovaných stavebných objektov alebo prevádzkových súborov (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4 ročníka 1978).