65/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1979 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
ZÁKON
z 21. júna 1978,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 59/1969 Zb. a zákona č. 100/1970 Zb. s mení a dopĺňa takto:
1.
§ 26 včítane nadpisu znie:
㤠26
Prepustenie zo služobného pomeru
(1)
Zo služobného pomeru vojaka z povolania sa prepustia vojaci,
a)
ktorých uznala vojenská lekárska komisia za neschopných na vojenskú činnú službu zo zdravotných dôvodov,
b)
pre ktorých nie je pri znížení počtov ozbrojených síl iné služobné zaradenie,
c)
pre služobnú nespôsobilosť na základe hodnotenia,
d)
ktorí majú na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky prejsť k civilným orgánom alebo organizáciám na funkcie neplánované pre vojakov z povolania.
(2)
Zo služobného pomeru vojaka z povolania možno prepustiť vojakov,
a)
ktorí vo vojenskej činnej službe dosiahli vekovú hranicu ustanovenú v brannom zákone,
b)
ktorí spĺňajú podmienky nároku na starobný dôchodok,
c)
u ktorých vojenská lekárska komisia zistila zníženú schopnosť na vojenskú činnú službu zo zdravotných dôvodov a pre ktorých nie je v ozbrojených silách iné vhodné zaradenie,
d)
na vlastnú žiadosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
e)
ktorí sa dopustili konania závažným spôsobom znevažujúceho hodnosť generála, dôstojníka alebo práporčíka,
f)
ktorí boli právoplatne odsúdení súdom na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(3)
Vojaci z povolania, ktorí dosiahli vekovú hranicu ustanovenú na zotrvanie vo vojenskej činnej službe, môžu byť so svojím súhlasom ponechaní podľa potrieb ozbrojených síl v služobnom pomere nad ustanovenú vekovú hranicu na základe rozhodnutia ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky alebo ministra vnútra Československej socialistickej republiky alebo orgánov nimi na to splnomocnených. Zo služobného pomeru sa podľa odseku 2 písm. a) prepustia vojaci, ktorí s ponechaním v ňom nad ustanovenú vekovú hranicu nesúhlasia.
(4)
O prepustení vojaka z povolania podľa odseku 2 písm. a) alebo f) sa môže rozhodnúť iba do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa dôvod na prepustenie zistil, najneskoršie však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
(5)
Návrhy na prepustenie vojakov z povolania podľa odseku 2 písm. e) a f) posudzujú komisie zriadené ministrom národnej obrany Československej socialistickej republiky a ministrom vnútra Československej socialistickej republiky.
(6)
Vojak z povolania, ktorý má byť prepustený zo služobného pomeru, musí byť o prepustení upovedomený najmenej tri mesiace vopred, ak obojstrannou dohodou nie je určené inak.“.
2.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
O prijatí do služobného pomeru a o prepustení z neho rozhodujú u vojakov z povolania vo svojej pôsobnosti minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky; u práporčíkov z povolania orgány splnomocnené na to príslušnými ministrami.
(2)
O prepustení podľa § 26 ods. 2 písm. d) rozhodujú vo svojej pôsobnosti minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky.“.
3.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vojakom z povolania zabezpečujú orgány Federálneho ministerstva národnej obrany alebo Federálneho ministerstva vnútra byt v mieste ich služobného zaradenia. Ustanovenia zákona o hospodárení s bytmi zostávajú nedotknuté.“.
4.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
(1)
Vojakom z povolania sa môže na upevnenie ich fyzickej zdatnosti, telesného a duševného zdravia poskytnúť preventívna rehabilitácia v dĺžke 14 kalendárnych dní v roku.
(2)
Vojakom z povolania s oslabeným zdravotným stavom sa môže na základe lekárskeho odporúčania poskytnúť preventívna rehabilitácia formou kúpeľného liečenia alebo starostlivosti v ozdravovniach spojená s časťou riadnej dovolenky.
(3)
Podmienky poskytovania a spôsob preventívnej rehabilitácie určia vo svojej pôsobnosti minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky.“.
5.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Vojaci z povolania môžu byť pridelení k civilným orgánom a organizáciám na plnenie úloh obranného charakteru a iných špeciálnych úloh s ponechaním vo vojenskej činnej službe.
(2)
Plánovaný počet funkcií v týchto orgánoch a organizáciách schvaľuje Rada obrany štátu na základe návrhov predložených po prerokovaní s ministrom národnej obrany Československej socialistickej republiky alebo ministrom vnútra Československej socialistickej republiky.
(3)
Podrobnosti o prideľovaní vojakov z povolania k civilným orgánom a organizáciám ustanoví vláda Československej socialistickej republiky.“.
6.
V § 31
odsek 3 znie:
(3) Vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. c), ktorí nemajú nárok na príspevok za službu alebo na dôchodok zo sociálneho zabezpečenia, sa poskytuje najdlhšie po dva roky od prepustenia, najskôr však od nástupu do občianskeho povolania, prípadne od začiatku prípravy na toto povolanie platové vyrovnanie, ak ich služobný pomer trval aspoň 10 rokov.“,
odsek 5 znie:
(5) Vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo ods. 2 písm. a) alebo c), ktorí nemajú nárok na príspevok za službu, platové vyrovnanie alebo dôchodok zo sociálneho zabezpečenia, sa poskytuje jeden rok odo dňa prepustenia hodnostný plat zodpovedajúci hodnosti dosiahnutej ku dňu prepustenia.“,
pripájajú sa nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak zanikne služobný pomer vojaka z povolania úmrtím, patrí pozostalým úmrtné. Výšku úmrtného a okruh pozostalých, ktorým úmrtné patrí, určia vo svojej pôsobnosti minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky. Nároky pozostalých podľa predpisov o zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania zostávajú nedotknuté.1)
(7)
Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa vzťahujú aj na vojakov, ktorí sú v čase vojenskej činnej služby hmotne zabezpečení ako vojaci z povolania; ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje aj na pozostalých po týchto vojakoch.“
7.
V § 32 sa jeho doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripájajú sa odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky môžu vo svojej pôsobnosti odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní ustanovenia § 31 ods. 3.
(3)
Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra ustanovia podrobnosti o organizácii, riadení a o dávkach podľa § 31 ods. 3 až 7; ďalej upravia podrobnosti o zápočte dôb a o príjmoch, z ktorých sa vypočítavajú dávky.“.
8.
V § 33
odseky 1 až 3 znejú:
(1) Príspevok za službu (ďalej len „príspevok“) patrí vojakom z povolania prepusteným zo služobného pomeru podľa § 26 ods. 1 alebo ods. 2 písm. a) až e), ktorí vykonávali službu v ozbrojených silách najmenej 20 rokov a pri prepustení dosiahli vek aspoň 40 rokov. Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky môžu vojakom prepusteným podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo vojakom, ktorých služobný pomer zanikol odňatím vojenskej hodnosti alebo vyslovením jej straty, priznať príspevok, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.
(2)
Základom pre výpočet príspevku (ďalej len „základ“) je úhrn hrubého funkčného a hodnostného platu vojaka z povolania za posledný mesiac pred prepustením zo služobného pomeru alebo mesačný priemer týchto príjmov za posledných päť ukončených kalendárnych rokov pred rokom prepustenia zo služobného pomeru alebo u výkonných letcov a vojakov im na roveň postavených aj pred rokom, v ktorom došlo ku skončeniu leteckej alebo jej na roveň postavenej služby podľa toho, čo je pre oprávneného výhodnejšie.
(3)
Základná výmera príspevku za 20 rokov služby v ozbrojených silách tvorí 30% základu. K základnej výmere sa pripočítavajú za 21. a každý ďalší rok služby 2% základu. Najvyššia percentná výmera príspevku tvorí 55% základu. Najvyššia výmera príspevku nemôže však prekročiť pevné sumy, ktoré určí vláda Československej socialistickej republiky v rozmedzí 1400 až 2150 Kčs mesačne podľa hodnosti dosiahnutej vojakom z povolania ku dňu prepustenia zo služobného pomeru; pritom ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok nesmie príspevok prekročiť maximálnu výšku čiastočného invalidného dôchodku účastníkov odboja.“,
doterajšie odseky 5 a 6 sa vypúšťajú,
doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5 a v ňom uvedené slová „zákonom č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení“ sa nahrádzajú slovami „zákonom o sociálnom zabezpečení,“,
za odsek 5 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Príspevok sa vypláca ako preddavok; po uplynutí každého kalendárneho roka, po zániku zárobku alebo zániku nároku na príspevok sa vyplatené preddavky zúčtujú.“,
za odsek 6 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Pri súbehu príspevku so zárobkom sa príspevok kráti o sumu, o ktorú úhrn príspevku a hrubého zárobku presahuje úhrn hrubého funkčného a hodnostného platu a prídavku za výsluhu rokov2) patriaci oprávnenému za obdobie rozhodné pre určenie základu podľa odseku 2.“,
doterajší odsek 8 sa vypúšťa,
doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8 a v druhom riadku sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „dôchodok“ sa vkladajú slová „alebo na dôchodok za výsluhu rokov (čiastočný dôchodok za výsluhu rokov)“,
za odsek 8 sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
(9) Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky môžu príspevok odňať vojakom, ktorým bola odňatá vojenská hodnosť alebo vyslovená jej strata.“,
odsek 10 znie:
(10) Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra ustanoví podrobnosti o organizácii, konaní a rozhodovaní o dávkach, o zápočte dôb, o príjmoch, z ktorých sa vypočítava príspevok, o krátení príspevku pri súbehu so zárobkom, o spôsobe výplaty dávok a o povinnostiach oprávnených osôb.“
9.
§ 38 sa vypúšťa.
Čl. II
Príspevok za službu a platové vyrovnanie, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované v doterajších výmerách a posudzujú sa podľa doterajších predpisov. Ustanovenie § 33 ods. 9 sa vzťahuje aj na príspevky, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona.
Čl. III
(1)
Tento zákon sa vzťahuje aj na vojakov z povolania prijatých do služobného pomeru podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak vojak z povolania po splnení povinnosti na ďalšiu službu požiada o prepustenie zo služobného pomeru s odôvodnením, že do ozbrojených síl vstupoval podľa doterajších predpisov, prerokuje sa jeho žiadosť z hľadiska potrieb zabezpečenia obranyschopnosti štátu, bojaschopnosti ozbrojených síl a dôvodov hodných osobitného zreteľa a bude prepustený do dvoch rokov odo dňa podania žiadosti o prepustenie; za podmienok uvedených v § 33 ods. 1 patrí týmto vojakom príspevok za službu. Podrobnosti ustanovia Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra.
Čl. IV
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
2)
§ 6 zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl.