61/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.06.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v českom vydaní
v § 2 ods. 1 za čiarkou namiesto „. . . a to pomocí loutek . . ." správne „. . . a to i pomocí loutek . . .".
Redakcia