60/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978 do 31.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky
z 29. mája 1978,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (ďalej len „zákon“):
PRVÁ ČASŤ
DIVADELNÍ UMELCI (K § 3 ods.1 zákona)
§ 1
Okruh divadelných umelcov
(1)
Osobami vykonávajúcimi umeleckú činnosť pri verejnom scénickom predvádzaní divadelného diela sú herci, speváci, tanečníci, bábkoherci, mímovia, hudobníci, dirigenti, zbormajstri, choreografi, baletní majstri, korepetítori, dramaturgovia, režiséri a javiskoví výtvarníci.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1 sú divadelnými umelcami, ak spĺňajú podmienky § 3 ods.1 zákona.
§ 2
Odborná spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou divadelného umelca sa rozumie spĺňanie požiadaviek na odborné vzdelanie, odbornú prax, umelecký talent a prípadne aj ďalšie schopnosti alebo vlastnosti.
(2)
Konkrétne požiadavky odbornej spôsobilosti na vykonávanie divadelnej činnosti v určitom zaradení v pracovnom pomere s divadlom alebo agentúrou ustanovujú príslušné mzdové predpisy. V nich uvedené požiadavky platia primerane aj pre osoby, ktoré vykonávajú divadelnú činnosť za odmenu na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov.1)
§ 3
Osvedčenie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborné vzdelanie nadobudnuté na vysokej škole sa osvedčuje diplomom, na konzervatóriu a inej strednej škole vysvedčením o úspešne vykonanej maturitnej skúške a vo vojenskom učilišti vysvedčením o jeho úspešnom absolvovaní. Odborné vzdelanie nadobudnuté v zahraničí sa uznáva v rozsahu určenom osobitnými právnymi predpismi.2)
(2)
Odborná prax sa osvedčuje dokladmi o vykonávaní divadelnej činnosti, prípadne príbuzných umeleckých činností v pracovnom pomere alebo aj mimo pracovného pomeru.
(3)
Umelecký talent a ďalšie požadované schopnosti alebo vlastnosti sa osvedčujú na verejnom konkurze (§ 4 a nasl.).
DRUHÁ ČASŤ
PRIJÍMANIE DIVADELNÝCH UMELCOV DO PRACOVNÉHO POMERU (K § 3 ods.2 zákona)
Prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s divadlom
§ 4
Verejný konkurz na obsadzovanie funkcií divadelných umelcov v divadle vypisuje riaditeľ divadla (ďalej len „riaditeľ“).
§ 5
Verejný konkurz vedie konkurzná komisia (ďalej len „komisia“), ktorú tvoria riaditeľ alebo ním poverený vedúci pracovník divadla ako predseda komisie a najmenej dvaja členovia príslušného umeleckého súboru divadla, vymenovaní riaditeľom za jej členov po dohode so závodným výborom odborovej organizácie pri divadle. Riaditeľ môže vymenovať do komisie aj vedúcich a členov ďalších umeleckých súborov divadla, členov svojich poradných orgánov alebo iných odborníkov.
§ 6
(1)
Komisia posúdi odbornú spôsobilosť jednotlivých uchádzačov a úroveň ich umeleckého výkonu predvedeného pred komisiou.
(2)
Po zhodnotení výsledku verejného konkurzu komisia hlasovaním (väčšinou hlasov) určí, ktorí uchádzači a v akom poradí spĺňajú podmienky pre prijatie do pracovného pomeru; pri rovnosti hlasov je rozhodujúce stanovisko predsedu komisie.
§ 7
(1)
Závery komisie sú pre riaditeľa odporúčaním.
(2)
Komisia môže odporúčať riaditeľovi, aby do pracovného pomeru výnimočne prijal uchádzača, ktorý nespĺňa požiadavku odborného vzdelania alebo odbornej praxe, ale na verejnom konkurze preukázal mimoriadny umelecký talent.
§ 8
Od obsadenia funkcie na základe verejného konkurzu môže riaditeľ upustiť, ak sa o ňu uchádza divadelný umelec, ktorého odborná spôsobilosť je vedeniu divadla známa.
§ 9
Prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s agentúrou
Pre prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s agentúrou platia primerane ustanovenia § 4 až 8.
TRETIA ČASŤ
AGENTÚRNA ČINNOSŤ (K § 3, 17 a 30 zákona)
§ 10
Agentúra
Agentúrna činnosť zahrňuje agentáž a sprostredkovanie; vykonáva ju Slovkoncert, československá umelecká agentúra v Bratislave (ďalej len „agentúra“). Agentúru riadi Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 11
Agentáž
(1)
Agentážou v oblasti divadelnej činnosti je propagácia slovenského divadelníctva v Československej socialistickej republike i v zahraničí a cieľavedomé sprístupňovanie divadelného umenia širokému okruhu obyvateľstva spoločenským uplatňovaním divadelných diel mimo prevádzky divadiel.
(2)
Agentúra plní svoje poslanie na úseku agentáže najmä tým, že
a)
propaguje a popularizuje činnosť divadiel a divadelných umelcov,
b)
eviduje divadelných umelcov; na zabezpečenie svojich úloh v oblasti divadelnej činnosti prijíma divadelných umelcov do pracovného pomeru alebo uzaviera s nimi zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov,1)
c)
vytvára dramaturgicky ucelené programy z divadelných diel, prípadne zabezpečuje inscenácie týchto diel a ponúka ich usporiadateľom umeleckých a kultúrno-osvetových podujatí,
d)
sústreďuje požiadavky usporiadateľov umeleckých a kultúrno-osvetových podujatí na verejné scénické predvádzanie divadelných diel mimo prevádzky divadiel a stará sa o ich uspokojovanie,
e)
usporadúva predstavenia,
f)
v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami realizuje výmenu umeleckých hodnôt v oblasti profesionálneho divadelníctva v styku so zahraničím.
(3)
Činnosť agentúry podľa odseku 2 písm. c) sa riadi dramaturgickým plánom, ktorý schvaľuje ministerstvo.
Sprostredkovanie
§ 12
(1)
Sprostredkovaním v oblasti divadelnej činnosti je dojednanie podmienok účinkovania divadla alebo divadelného umelca (ďalej len „účinkujúci“) na predstavení medzi agentúrou a usporiadateľom na základe zmluvy uzavretej medzi agentúrou a účinkujúcim.
(2)
Právne vzťahy medzi usporiadateľom a agentúrou, ako aj medzi agentúrou a divadlom, ktoré vznikli uzavretím zmluvy podľa odseku 1, sa riadia príslušnými hospodárskoprávnymi predpismi.3)
(3)
Pokiaľ pomer medzi agentúrou a divadelným umelcom nemá povahu pracovnoprávneho vzťahu, riadi sa ich zmluva uzavretá podľa odseku 1 príslušnými autorskoprávnymi predpismi.1)
§ 13
Zmluva uzavretá v rámci sprostredkovania musí obsahovať údaje o mieste a čase predstavenia, o divadelnom diele, ktoré sa má na ňom predviesť, o účasti účinkujúceho na jeho predvedení, o povinnostiach usporiadateľa vo vzťahu k účinkujúcemu a o výške náhrady (honoráru). Zmluva má obsahovať aj ustanovenia o dôsledkoch jej nedodržania a dispozície pre prípad neuskutočnenia predstavenia.
§ 14
(1)
Agentúra odmietne sprostredkovanie, ak nemôže prevziať zodpovednosť za ideovú alebo umeleckú úroveň predstavenia.
(2)
O odmietnutí sprostredkovania je agentúra povinná bezodkladne informovať orgán štátnej správy, ktorému prislúcha rozhodovať o povolení príslušného predstavenia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHOTNÍCKE SÚBORY (K § 10 až 14 zákona)
§ 15
Oznámenie o zriadení, prevzatí a zrušení ochotníckeho súboru
(1)
V písomnom oznámení o zriadení ochotníckeho súbor (ďalej len „súbor“) treba uviesť presné označenie socialistickej organizácie, ktorá súbor zriadila (ďalej len „ zriaďovateľ“), dátum zriadenia súboru, názov, umelecké zameranie a miesto (obvod) pôsobenia súboru, ako aj meno a odborné vzdelanie jeho vedúceho (prípadne umeleckých vedúcich); v oznámení o prevzatí práv a povinností voči súboru, ktorého zriaďovateľ zanikol, treba uviesť aj presné označenie predchádzajúceho zriaďovateľa.
(2)
Zrušenie súboru oznámi zriaďovateľ okresnému národnému výboru písomne. V oznámení uvedie názov súboru, dôvod a dátum jeho zrušenia.
(3)
Pri súbore zriadenom, prevzatom alebo zrušenom odborovou organizáciou plní oznamovaciu povinnosť podľa § 10 ods.2 a § 14 zákona okresná odborová rada príslušná podľa stáleho pôsobiska súboru.
§ 16
Registrácia súboru
(1)
Oprávnenie súboru verejne scénicky predvádzať divadelné diela vzniká jeho registráciou; vykoná ju okresný národný výbor príslušný podľa predpokladaného stáleho pôsobiska súboru na základe oznámenia o zriadení súboru. O registrácii súboru upovedomí okresný národný výbor jeho zriaďovateľa, resp. okresnú odborovú radu do 30 dní od doručenia oznámenia.
(2)
Okresný národný výbor nevykoná registráciu súboru, ak jeho zriaďovateľom nie je socialistická organizácia.
(3)
Ustanovenia zákona a tejto vyhlášky o povoľovaní predstavení nie sú registráciou súboru dotknuté.
§ 17
Povinnosti zriaďovateľa
Povinnosťou zriaďovateľa je trvale zabezpečovať súboru podmienky pre jeho pôsobenie v súlade s poslaním divadelnej činnosti podľa zákona. Zriaďovateľ je povinný najmä
a)
vytvárať primerané organizačné, materiálne a technické predpoklady pre činnosť súboru,
b)
vydať organizačný poriadok súboru,
c)
vymenúvať a odvolávať vedúceho súboru, ktorý mu zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň súboru, prípadne ustanoviť podľa charakteru a zloženia súboru ďalších členov vedenia alebo ich schvaľovať v týchto funkciách na základe návrhu vedúceho súboru,
d)
starať sa v spolupráci s príslušnými kultúrno-osvetovými zariadeniami a kultúrnymi inštitúciami, najmä divadlami o sústavný ideový a umelecký rast súboru a o to, aby umelecké zameranie a výber divadelných diel zodpovedal cieľom vytýčeným pri zriadení súboru,
e)
prerokúvať a schvaľovať plány činnosti a rozpočty súboru,
f)
napomáhať spoločenské uplatnenie súboru,
g)
kontrolovať a pravidelne hodnotiť činnosť súboru.
§ 18
Činnosť v súbore
(1)
Členstvo v súbore je dobrovoľné, bezplatné a nezakladá nárok na odmeňovanie; činnosť v súbor, s výnimkami uvedenými v odseku 2, sa neposudzuje ako pracovná činnosť.
(2)
Funkciu vedúceho súboru, prípadne ďalších umeleckých vedúcich možno vykonávať aj v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.4) Obdobným spôsobom môže zriaďovateľ zveriť úlohy spojené so starostlivosťou o ideový a umelecký rast súboru divadelným umelcom a iným odborníkom.
(3)
Účinkovanie divadelného umelca na predstavení súboru musí byť, pokiaľ sa uskutočňuje za odmenu, sprostredkované agentúrou.
§ 19
Odborná starostlivosť o súbory
(1)
Okresné národné výbory zabezpečujú spravidla prostredníctvom okresných osvetových stredísk evidenciu súborov, dohliadanie na ich činnosť a na ich kultúrnopolitické a spoločenské využitie.
(2)
Metodicko-poradenskú, vzdelávaciu a konzultačnú starostlivosť o súbor ako súčasť odbornej starostlivosti o záujmovú umeleckú činnosť vykonávajú najmä Osvetový ústav v Bratislave a krajské a okresné osvetové strediská.
PIATA ČASŤ
POVOĽOVANIE A USPORADÚVANIE PREDSTAVENÍ (K § 15 až 23 zákona)
Žiadosť o povolenie
§ 20
(1)
Žiadosť o povolenie predstavenia, ktorého usporiadateľom nie je divadlo alebo ktoré sa nekoná v rámci schválenej kultúrnej akcie, podáva usporiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré slúži zároveň ako žiadosť o privolenie ochrannej organizácie autorskej na použitie divadelného diela.
(2)
Žiadosti sa podávajú samostatne na každé predstavenie.
§ 21
(1)
V žiadosti o povolenie predstavenia sa uvedie presné označenie usporiadateľa a účinkujúcich, čas a miesto predstavenia, autor a názov divadelného diela, ktoré sa má na predstavení predviesť, ako aj údaje o výške vstupného. Miestny (mestský) národný výbor príslušný na rozhodovanie o povolení predstavenia môže žiadať aj ďalšie údaje súvisiace s predstavením.
(2)
K žiadosti o povolenie predstavenia mimo prevádzky divadiel treba pripojiť text divadelného diela, ktoré sa má na predstavení predviesť; výnimku tvoria predstavenia, ktoré usporiada alebo sprostredkuje agentúra. Miestny (mestský) národný výbor môže od požadovania textu upustiť, ak ide o divadelné dielo všeobecne známe.
(3)
Ak majú na predstavení podľa odseku 2 účinkovať divadelní umelci za odmenu, je usporiadateľ povinný predložiť miestnemu (mestskému) národnému výboru doklad o tom, že ich účinkovanie zmluvne dojednal s agentúrou.
§ 22
Predstavenia usporiadané divadlom
(1)
V oznámení o usporiadaní predstavenia v oblasti svojho pôsobenia (§ 21 ods.2 zákona) a v žiadosti o povolenie usporiadať predstavenie mimo oblasti svojho pôsobenia (§ 21 ods.3 zákona) uvedie divadlo miesto a dátum predstavenia, meno autora a názov divadelného diela, ktoré hodlá na predstavení predviesť. Do oznámenia i žiadosti možno zahrnúť aj viac predstavení v určitom časovom rozpätí.
(2)
Oznámenie i žiadosť treba podať písomne. Na žiadosť podanú neskoršie ako päť týždňov pred konaním predstavenia prihliadne okresný národný výbor, iba ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
§ 23
Predstavenia v rámci schválenej kultúrnej akcie
(1)
V oznámení o predstaveniach, ktoré sa majú konať v rámci schválenej kultúrnej akcie (§ 23 ods.2 zákona), uvedie usporiadateľ názov akcie a označenie orgánu štátnej správy, ktorý ju schválil; uvedie tiež miesta a dátumy predstavení, ako aj mená autorov, a názvy divadelných diel, ktoré sa majú na týchto predstaveniach predviesť. Ak sa majú konať predstavenia v obvode viacerých okresov, treba tieto údaje oznámiť všetkým zúčastneným okresným národným výborom.
(2)
Oznámenia podľa odseku 1 treba podať písomne najmenej osem dní pred začatím kultúrnej akcie.
Povinnosti usporiadateľa
§ 24
Usporiadateľ nesmie propagovať predstavenie pred jeho povolením. Údaje uvedené v propagačných materiáloch musia byť v súlade s údajmi uvedenými v povolení.
§ 25
(1)
Usporiadateľ oznámi do 14 dní od konania predstavenia ochrannej organizácii autorskej podklady na výpočet a vymeranie prevádzkového autorského honoráru (dátum a miesto predstavenia, meno autora a názov predvedeného divadelného diela, počet návštevníkov a celkovú tržbu na vstupnom). V tej istej lehote predkladá ochrannej organizácií autorskej tieto podklady aj usporiadateľ schválenej kultúrnej akcie za predstavenia konané v rámci tejto akcie.
(2)
Divadlo predkladá podklady podľa odseku 1 za predstavenia, ktorých bolo usporiadateľom, ako aj za predstavenia, kde zmluvne prevzalo povinnosti usporiadateľa voči ochrannej organizácii autorskej (§ 16 ods.2 zákona), úhrnne za obdobie dohodnuté s ochrannou organizáciou autorskou.
(3)
Ak usporiadateľ upúšťa od usporiadania povoleného predstavenia alebo ak dodatočne zmení so súhlasom národného výboru, ktorý predstavenie povolil, miesto jeho konania, upovedomí o tejto skutočnosti bezodkladne ochrannú organizáciu autorskú.
ŠIESTA ČASŤ
DOZOR NA PREDSTAVENIACH (K § 24 až 27 zákona)
§ 26
Poverenie na zabezpečenie dozoru
Poverenie krajského, okresného a miestneho (mestského) národného výboru na zabezpečenie dozoru, vydané orgánom štátnej správy príslušným na dozor, môže znieť aj na viac predstavení, prípadne na všetky predstavenia usporiadané v obvode pôsobnosti povereného národného výboru v určitom časovom rozpätí.
Výkon dozoru
§ 27
Orgán štátnej správy príslušný na dozor alebo poverený jeho zabezpečením splnomocní na výkon dozoru spravidla svojich odborných pracovníkov; národný výbor môže splnomocniť aj členov svojej príslušnej komisie. Splnomocnenie na výkon dozoru musí mať písomnú formu.
§ 28
O vykonaní dozoru, vrátane svojich opatrení, podáva dozorný orgán do troch dní písomnú správu orgánu štátnej správy, ktorý ho na výkon dozoru splnomocnil; ak však pri výkone dozoru zakázal predstavenie alebo prerušil predstavenie a zakázal v ňom pokračovať, je povinný podať písomnú správu bezodkladne.
§ 29
Doručenie rozhodnutia
(1)
Rozhodnutie o zákaze predstavenia alebo o prerušení predstavenia a zákaze v ňom pokračovať vyslovené ústnym vyhlásením dozorného orgánu, je orgán štátnej správy, ktorý splnomocnil dozorný orgán na výkon dozoru, povinný doručiť usporiadateľovi v písomnom vyhotovení do troch dní od vyhlásenia rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia vyslovené pri jeho ústnom vyhlásení nesmie byť v písomnom vyhotovení rozhodnutia zmenené.
(2)
Orgán štátnej správy, ktorý splnomocnil dozorný orgán na výkon dozoru, zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 1 do troch dní od jeho ústneho vyhlásenia aj
a)
orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi alebo ktorý schválil kultúrnu akciu, v rámci ktorej sa konalo predstavenie, ak išlo o predstavenie, na ktorom sa dozor zabezpečoval na základe poverenia týmto orgánom,
b)
agentúre, ak išlo o predstavenie, na ktorom účinkovali ňou sprostredkovaní divadelní umelci,
c)
zriaďovateľovi súboru, ak išlo o predstavenie tohto súboru.
SIEDMA ČASŤ
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY (K § 33 zákona)
§ 30
Obsah inšpekčnej činnosti
(1)
Ministerstvo, krajské národné výbory a okresné národné výbory sledujú a kontrolujú divadelnú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti a úloh na úseku divadelníctva prostredníctvom osôb poverených inšpekčnou činnosťou (ďalej len „inšpektori“).
(2)
Inšpektori pri výkone svojej funkcie sa zameriavajú najmä na zisťovanie:
a)
ako plnia divadlá a iné štátne socialistické organizácie pôsobiace v oblasti divadelnej činnosti svoje kultúrnopolitické úlohy,
b)
či sa divadelné diela naštudujú a na verejné scénické predvádzanie pripravujú v súlade so schváleným dramaturgickým plánom a so zámermi ním sledovanými,
c)
ako sa rozvíja činnosť súborov,
d)
či divadelní umelci pôsobiaci mimo pracovného pomeru s divadlom alebo agentúrou vykonávajú divadelnú činnosť v súlade s ustanoveniami zákona,
e)
či sa predstavenia pripravujú a propagujú v súlade s udeleným povolením,
f)
či sa dodržiavajú ustanovenia zákona a tejto vyhlášky o povinnom sprostredkovaní, ako aj o povinnostiach usporiadateľov voči ochrannej organizácii autorskej,
g)
či sa divadelná činnosť v rámci medzinárodných družobných stykov národných výborov rozvíja v súlade so záujmami a potrebami spoločnosti,
h)
ako sa uplatňuje metodická, riadiaca pôsobnosť ministerstva a ďalších príslušných orgánov v oblasti divadelnej činnosti.
§ 31
Oprávnenia inšpektorov
(1)
Inšpektori sú oprávnení
a)
vyžiadať si na nahliadnutie všetky doklady, záznamy a iné písomnosti dôležité z hľadiska účelu inšpekcie,
b)
dávať odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a navrhovať orgánu štátnej správy, ktorý ich vykonávaním inšpekčnej činnosti poveril, príslušné opatrenia,
c)
upozorniť dozorný orgán na skutočnosti, ktoré vyžadujú opatrenia v medziach jeho právomoci.
(2)
Inšpektori nie sú oprávnení dávať príkazy ani robiť opatrenia na náklady organizácií a osôb zúčastnených na sledovanej činnosti.
ÔSMA ČASŤ
DIVADELNÁ ČINNOSŤ ŠKÔL UMELECKÉHO SMERU (K § 35 zákona)
§ 32
Predstavenia škôl umeleckého smeru
(1)
Predstavenie, ktoré usporiada Vysoká škola múzických umení v Bratislave, konzervatórium alebo ľudová škola umenia (ďalej len „škola“) v súlade so svojím učebným plánom a učebnými osnovami, posudzuje sa z hľadiska zákona, pokiaľ z ďalších ustanovení nevyplýva inak, ako predstavenie usporiadané divadlom.
(2)
Predstavenie, ktoré škola neusporiada v súlade so svojím učebným plánom a učebnými osnovami, ako aj predstavenie, ktoré usporiada škola mimo svojich priestorov alebo ktoré usporiada iná organizácia a účinkujú na ňom žiaci, študenti a pedagógovia školy, môže sa konať iba na základe povolenia miestneho (mestského) národného výboru príslušného podľa miesta predstavenia. Tomuto národnému výboru prislúcha aj dozor na predstavení.
§ 33
Divadelná činnosť v styku so zahraničím
Účinkovanie škôl (ich súborov, žiakov, študentov, pedagógov) v zahraničí a účinkovanie obdobných zahraničných škôl (ich súborov, žiakov, študentov, pedagógov) v Slovenskej socialistickej republike sa viaže na súhlas ministerstva a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky.
DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (K § 37 zákona)
§ 34
Registráciu súborov, ktorých zriaďovateľom je socialistická organizácia a ktoré vyvíjali činnosť k 30. júnu 1978 podľa skorších predpisov, vykonajú príslušné okresné národné výbory k 1. júlu 1978 a zašlú o tom ich zriaďovateľom najneskoršie do 31. októbra 1978 písomné upovedomenie. Zriaďovateľ, ktorý upovedomenie o registrácii súboru v tejto lehote nedostal, je oprávnený vyžiadať si ho do 31. decembra 1978 od príslušného okresného národného výboru.
§ 35
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Minister:

Válek v. r.
1)
§ 27 a § 39 ods.1 zákona č.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
2)
Smernice o nostrifikácii cudzozemských vysvedčení o maturitnej skúške (skúške dospelosti) (por.č.55/1957 Zb.NV), vyhláška č.72/1959 Ú.v. o nostrifikácii štúdií vykonávaných na zahraničných vysokých školách a vedeckých (umeleckých) ústavoch, vyhláška č.84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík v znení vyhlášky č.145/1976 Zb., vyhláška č.144/1976 Zb. o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov.
3)
§ 354 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č.37/1971 Zb.).
4)
§ 232 a nasl. Zákonníka práce (úplné znenie vyhlásené pod č.55/1975 Zb.).