58/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 25. mája 1978,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
Vláda Československej socialistickej republiky na vykonanie colného zákona č. 44/1974 Zb. nariaďuje:
§ 1
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín sa zrušuje.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1978.
Dr. Štrougal v. r.