55/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky
zo 17. mája 1978,
ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti písomne dojednávať zmluvy o šírení literárnych vedeckých a umeleckých diel
Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 22 ods. 4 autorského zákona č. 35/1965 Zb.:
§ 1
(1)
Písomnou formou sa nemusia dojednávať zmluvy o uverejnení literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela v periodickej tlači a v spravodaskom alebo publicistickom vysielaní rozhlasovej alebo televíznej organizácie, ak autor dielo buď vytvoril priamo na objednávku, alebo ho vytvoril z vlastného popudu a ponúkol ho na uverejnenie, ak nejde o postupné uverejňovanie diela po častiach (na pokračovanie) alebo o vytlačenie hudobného diela s textom alebo bez textu.
(2)
Písomne sa nemusia dojednávať ďalej zmluvy
a)
o verejnom prednese alebo inom použití literárneho alebo vedeckého diela jeho autorom,
b)
o vystavení výtvarného alebo fotografického diela na výstave, s výnimkou putovných výstav.
§ 2
Ustanovením § 1 nie je dotknutá povinnosť
a)
užívateľa zaobstarať si autorovo privolenie na použitie diela (§ 14 autorského zákona),
b)
usporiadateľa splniť podmienky usporiadania prednášky, koncertu alebo inej hudobnej produkcie, divadelného alebo podobného predstavenia alebo výstavy, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.1)
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Doc. dr. Klusák CSc. v. r.
1)
Vyhláška č. 99/1958 Ú. l. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorý divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.