5/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky
z 5. januára 1978
o zrušení súkromných ordinácií lekárov a dentistov
Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:
§ 1
Oprávnenia obstarávať niektoré úkony liečebno-preventívnej starostlivosti v súkromných ordináciách lekárov a dentistov, ktoré sa v niektorých prípadoch dosiaľ výnimočne ponechali, sa končia 1. aprílom 1978.
§ 2
Zrušuje sa:
a)
vyhláška č. 129/1958 Ú. l. o súkromných ordináciách lekárov a dentistov,
b)
úprava č. 24/1969 Vest. MZ ČSR o sadzbách za výkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách.1)
§3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.
Minister:
Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.
1)
Vydanie úpravy bolo oznámené v čiastke 46/1969 Zb.