48/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 27. apríla 1978
o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 112 a 393 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:
§ 1
Podnikový register pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave vedie Obvodný súd Bratislava 1.
§ 2
V § 10 ods. 2 vyhlášky č. 114/1964 Zb. o podnikovom registri vypúšťajú sa v závere za bodkočiarkou slová „pre obvod Krajského súdu v Bratislave Okresný súd Bratislava-mesto.“.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Dr. Štrougal v. r.