46/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 19. apríla 1978
o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
§ 1
Oblasť Žitného ostrova, ktorá svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu podzemných a povrchových vôd, sa vyhlasuje za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť“).
§ 2
(2)
Chránená vodohospodárska oblasť sa rozprestiera na území ohraničenom riekou Dunaj na úseku medzi hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky Bratislavou a obcou Palkovičovo, kanálom Palkovičovo - Aszód po jeho sútok s Malým Dunajom, ďalej Malým Dunajom po vyústenie Suchého Potoka, Suchým potokom, Čiernou vodou, ďalej spájajúcim kanálom pri obci Nová Dedinka a znovu Malým Dunajom po jeho odbočenie z Dunaja v Bratislave, vrátane korýt uvedených vodných tokov okrem hlavného koryta Dunaja.2)
(3)
Územie chránenej vodohospodárskej oblasti sa vyznačí v evidencii nehnuteľností vedenej príslušnými orgánmi geodézie a kartografie.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.júlom 1978, nariadenie vlády SSR č. 52/1981 Zb. nadobúda účinnosť 1. júnom 1981.
Dr. Colotka v. r.
000)
je na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
1)
Zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona SNR č. 63/1971 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 90/1971 Zb.
2)
Podrobné zakreslenie chránenej vodohospodárskej oblasti na mape (1 : 50 000) je na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
3)
§ 1 ods. 1 písm. a) až c), e) až h),i) bod 2, 3 a písm. j) vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
4)
Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.
5)
§ 1 ods. 1 písm. a) až c), e) až j) vyhlášky č. 23/1977 Zb.
6)
§ 1 ods. 1 písm. b) až f), h) a j) vyhlášky č. 23/1977 Zb.
7)
§ 1 ods. 1 písm. a) až c), e) až h), i) bod 2, 3 4 a písm. j) vyhlášky č. 23/1977 Zb.
8)
§ 8 až 14 vodného zákona.
9)
§ 4 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 117/1976 Zb. o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii.
10)
Veľkokapacitné farmy živočíšnej výroby sú farmy s celkovou kapacitou zástavu pri chove dojníc nad 400 kusov, pri chove teliat nad 800 kusov, pri chove mladého hovädzieho dobytka nad 500 kusov a pri maštaľných objektoch na chov na výkrm nad 500 kusov hovädzieho dobytka; pri chove ošípaných nad 5000 kusov, pri pôrodniciach prasníc a odchovniach ošípaných v predvýkrme nad 700 kusov.
11)
Podľa typového projektu n. p. Benzinol v súlade s ČSN 83 0915 Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich uskladnenie, s minimálnym obsahom na 30-dňový skladovací normatív.
12)
Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1978 Ú.v.SSR o výkupe opotrebovaných olejov v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd nad Žitnom ostrove a na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
13)
§ 17 a 27 vodného zákona. § 10 a 11 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo
vodnom hospodárstve. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva.
14)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb.SNR o štátnej ochrane prírody, zákon SNR č. 7/1958 Zb.SNR o kultúrnych pamiatkach, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.