40/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
NARIADENIE VLÁDY
Českej socialistickej republiky
z 19. apríla 1978
o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
§ 1
(1)
Oblasti Beskýd, Jeseníkov, Jizerských hôr, Krkonôš, Orlických hôr, Šumavy a Žďárskych vrchov, ktoré pre svoje prírodné podmienky tvoria významnú prirodzenú akumuláciu podzemných i povrchových vôd, sú chránenými oblasťami prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránené vodohospodárske oblasti“).
(2)
Hranice chránených vodohospodárskych oblastí uvedených v odseku 1 sú vymedzené zhodne s hranicami týchto chránených krajinných oblastí;1) mapy chrániných vodohospodárskych oblastí sú uložené na okresných národných výboroch, v územnej pôsobnosti ktorých sú tieto oblasti.
§ 2
(1)
V chránených vodohospodárskych oblastiach sa zakazuje
a)
zmenšovať rozsah lesných pozemkov v jednotlivých prípadoch o viac ako 25 ha; v jednotlivej chánenej vodohospodárskej oblasti sa rozsah lesných pozemkov smie celkove znížiť najviac o 500 ha proti stavu k 1. januáru 1979,
b)
odvodňovať lesné pozemky vo výmere presahujúcej 250 ha súvislej plochy,
c)
odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere presahujúcej 50 ha súvislej plochy, ak sa na základe hydrologického prieskumu nepreukáže, že odvodnenie neohrozí kapacitu zbernej oblasti,
d)
ťažiť rašelinu v množstve presahujúcom 500 000 m3 v jednej lokalite, ak sa na základe hydrologického prieskumu nepreukáže, že ťažba rašeliny neohrozí kapacitu zbernej oblasti,
e)
ťažiť nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktoré by viedli k odkrytiu súvislej hladiny podzemných vôd, s výnimkou kameňolomov, v ktorých treba prejsť k polojamovej alebo jamovej ťažbe, a ak nedôjde k väčšiemu plošnému odkrytiu ako 10 ha,
f)
ťažiť a spracúvať rádioaktívne suroviny, pri ktorých nie je zabezpečené zneškodňovanie odpadov v súlade s predpismi na ochranu akosti vôd,
g)
ukladať rádioaktívne odpady,
h)
uskutočňovať výstavbu
1.
zariadení na výkrm ošípaných s celkovou kapacitou zástavu nad 5 000 kusov,
2.
skladov ropných látok s objemom jednotlivých nádrží nad 1 000 m3,
3.
tepelných elektrární na tuhé palivá s výkonom nad 200 MW,
4.
priemyselných závodov, v ktorých by v čase prevádzky došlo k vypúšťaniu nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd, ktorých znečistenie presahu pri
BSK5 5 t/rok
nerozpustených látkach 10 t/rok
minerálnych olejoch 5 t/rok
zjavnej acidite 500 kg ekv./rok
zjavnej alkalite 500 kg ekv./rok
rozpustenej anorganickej soli 50 t/rok
(2)
Zákazy podľa odseku 1 sa v chránených vodohospodárskych oblastiach nevzťahujú
a)
na stavby a zariadenia, ktoré boli predo dňom účinnosti tohto nariadenia v súlade s predpismi vo výstavbe alebo v úžívaní,
b)
na činnosti, ktoré sa predo dňom účinnosti tohto nariadenia vykonávali v súlade s predpismi,
c)
na činnosti uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e), ak súvisia s výstavbou vodných nádrží.
(3)
V mimoriadnych prípadoch môže vláda republiky povoliť výnimky z ustanovení odseku 1 písm. a), e) a h) č. 3 a 4.
§ 3
V chránených vodohospodárkych oblastiach sa skládky mestských a priemyselných odpadov môžu zriaďovať len na miestach, na ktorých nemôže dôsť k vylúhovaniu obsahu odpadov do podzemných alebo povrchových vôd, alebo ak sa na nich urobili technické opatrenia, ktoré zabránia unikaniu výluhov do podzemných alebo povrchových vôd.
§ 4
Týmto nariadením nie sú dotknuté pôsobnosť orgánov a úlohy organizácií vyplývajúce z predpisov o štátnej ochrane prírody a z iných osobitných predpisov.2)
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Korčák v. r.
1)
§ 4 zákona č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody.
2)
Napr. zariadenie vlády Českej socialistickej republiky č. 25/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov, § 16 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.