4/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
VYHLÁŠKA
Ministesterstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky
z 27. decembra 1977,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 72/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 54 ods. 1 a § 58 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostivosti o zdravie ľudu:
Čl. I
Vyhláška č. 72/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve sa mení a dopĺňa tkato:
1.
§ 24 znie:
㤠24
Špecializácia I. a II. stupňa
(1)
Lekári môžu získať špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva.
(2)
Špecializáciu I. a II. stupňa môžu získať lekári v týchto odboroch:
interné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
urológia
ortopédia
neurológia
psychiatria
dermatovenerológia
stomatológia
otorinolaryngológia
oftalmológia
rádiodiagnostika
rádioterapia
patologická anatómia
lekárska mikrobiológia
anesteziológia a resuscitácia
klinická biochémia“.
2.
§ 25 sa dopĺňa za odborom hygieny a epidemiológie takto:
„Všeobecné lekárstvo hygiena práce a choroby z povolania dorastové lekárstvo“.
3.
§ 27 znie:
㤠27
Príprava na výkon funkcie obvodného lekára
(1)
Funkciu obvodného lekára môžu vykonávať lekári, ktorí získali špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva s označením “odborník všeobecného lekárstva„.
(2)
Lekári, ktorí získali špecializáciu I. stupňa v niektorom z odborov uvedených v § 24 ods. 2 a vykonávajú v deň začiatku účinnosti tejto vyhlášky funkciu obvodného lekára, môžu do 5 rokov od tohto dňa získať spôsobilosť na výkon tejto funkcie podľa doterajších predpisov.“.
4.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
Lekári, ktorí získali spôsobilosť na výkon funkcie obvodného lekára podľa doterajších predpisov, majú špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1978.
Minister:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.