36/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991 do 23.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. apríla 1978
o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Poslanie divadelnej činnosti
(2)
O divadelnú činnosť a jej plánovitý rozvoj sa stará štát. Orgány štátnej správy zabezpečujú pôsobenie divadelnej činnosti v súlade so záujmami a potrebami socialistickej spoločnosti; spolupracujú pritom so spoločenskými organizáciami, najmä s tými, ktorých poslaním je združovať autorov a výkonných umelcov v oblasti divadelného umenia.
§ 2
Divadelná činnosť
(1)
Divadelnou činnosťou je verejné scénické predvádzanie divadelného diela na predstavení divadelnými umelcami alebo divadelnými ochotníkmi, a to aj pomocou bábok alebo v spojení s audiovizuálnymi prostriedkami.
(2)
Za divadelné dielo1) sa považuje dramatické, hudobno-dramatické, choreografické alebo pantomimické dielo.
§ 3
Divadelní umelci
(1)
Divadelnými umelcami podľa tohto zákona sú osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon umeleckej činnosti pri verejnom scénickom predvádzaní divadelného diela, ktoré túto spôsobilosť uplatňujú v oblasti divadelnej činnosti
a)
v pracovnom pomere s divadlom alebo s organizáciou vykonávajúcou v tejto oblasti agentúrnu činnosť (ďalej len „agentúra“),2)
b)
na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov3) s divadlom alebo agentúrou.
(2)
Divadelní umelci sa prijímajú do pracovného pomeru spravidla na základe verejného konkurzu.
§ 4
Divadelní ochotníci
Divadelnými ochotníkmi sú osoby, ktoré vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonávajú divadelnú činnosť v ochotníckych súboroch.
DRUHÁ ČASŤ
DIVADLÁ
§ 5
Divadlo je socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť.
§ 7
Riaditeľ divadla
(1)
Na čele divadla je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe verejného konkurzu a odvoláva zriaďujúca organizácia.
(2)
Riaditeľ schvaľuje dramaturgické plány a plány činnosti divadla.
§ 8
Slovenské národné divadlo
Vrcholným reprezentantom divadelnej kultúry v Slovenskej socialistickej republike je Slovenské národné divadlo. Ministerstvo spolu s príslušnými orgánmi štátnej správy utvára Slovenskému národnému divadlu podmienky pôsobenia v miere zodpovedajúcej jeho významu a poslaniu.
§ 9
Štatúty divadiel
Úlohy divadla, zásady jeho organizačného usporiadania, spôsob hospodárenia a prevádzky, ako aj ustanovovanie, pôsobnosť a činnosť poradných orgánov riaditeľa upravuje štatút divadla; vydá ho zriaďujúca organizácia.
TRETIA ČASŤ
OCHOTNÍCKE SÚBORY
Činnosť ochotníckych súborov
§ 11
(1)
Zriaďovateľ vytvorí pre činnosť ochotníckeho súboru vhodné organizačné, materiálne a technické podmienky.
(2)
Na čele ochotníckeho súboru je vedúci súboru; vymenúva a odvoláva ho zriaďovateľ, ktorému zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň činnosti súboru.
§ 13
Právne postavenie ochotníckeho súboru
Nositeľom práv a záväzkov vyplývajúcich z činnosti ochotníckeho súboru je zriaďovateľ. Ochotnícky súbor nevystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene. Právne úkony vedúceho súboru zaväzujú zriaďovateľa len v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom ochotníckeho súboru, ktorý vydal zriaďovateľ, alebo písomným splnomocnením udeleným zriaďovateľom.4)
ÔSMA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 31
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku divadelníctva v Slovenskej socialistickej republiky. Pri riadení a organizovaní divadelnej činnosti plní ministerstvo okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona, ako aj z iných právnych predpisov tieto ďalšie úlohy:
a)
vypracúva koncepciu štátnej kultúrnej politiky pre oblasť divadelnej činnosti, zabezpečuje a sleduje jej realizáciu,
b)
napomáha rozvoj pôvodnej divadelnej tvorby a divadelnej kritiky,
c)
spolupracuje s Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky pri odbornej príprave divadelných umelcov; zabezpečuje ďalšie vzdelávanie divadelných umelcov, pracovníkov divadiel a vedúcich pracovníkov na úseku ochotníckeho divadelníctva,
d)
sleduje umeleckú úroveň slovenského divadelníctva ako celku, hodnotí činnosť divadiel a prijíma potrebné opatrenia
e)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy, spoločenskými organizáciami a kultúrnymi fondami jednotné pôsobenie všetkej divadelnej činnosti v súlade s jej poslaním,
f)
dbá o záujmy národností v oblasti divadelnej činnosti a utvára predpoklady na ich uspokojovanie,
g)
riadi agentúru,
h)
schvaľuje, prípadne organizuje národné, celoštátne i medzinárodné festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v oblasti divadelnej činnosti alebo poveruje ich organizovaním ním riadené organizácie,
i)
schvaľuje reprezentáciu Slovenskej socialistickej republiky v oblasti divadelnej činnosti na celoštátnych a medzinárodných podujatiach.
§ 32
Pôsobnosť národných výborov
(1)
Národné výbory zabezpečujú realizáciu štátnej kultúrnej politiky v oblasti divadelnej činnosti, podieľajú sa na rozvoji a spoločenskom uplatnení tejto činnosti, ako aj na jej kultúrnopolitickom využívaní; napomáhajú utvárať optimálne podmienky pre činnosť divadiel a ochotníckych súborov a pre sprístupňovanie ich predstavení najširším vrstvám obyvateľstva.
§ 38
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
vymedzí podrobnejšie okruh divadelných umelcov a ustanoví podmienky ich odbornej spôsobilosti,
d)
ustanoví podrobnosti o zriaďovaní a podmienkach činnosti ochotníckych súborov a o povinnostiach ich zriaďovateľov,
(2)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob osvedčovania odbornej spôsobilosti divadelných umelcov,
b)
podrobnejšie podmienky divadelnej činnosti škôl umeleckého smeru.
(3)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o verejných konkurzoch na obsadzovanie funkcií riaditeľov divadiel a na prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru.
§ 39
Zrušujú sa
1.
zákon č. 55/1957 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon),
2.
položky 112 a 114 prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike,
3.
položka 4 prílohy C, polož. 26 prílohy D a polož. 16 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,
4.
vyhláška č. 71/1958 Ú. v., ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, v znení vyhlášok č. 196/1958 Ú. v. a č. 74/1964 Zb.,
5.
ustanovenia prvej, druhej a štvrtej časti vyhlášky č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranárskych organizácií autorských, pokiaľ sa vzťahujú na verejné divadelné predstavenia mimo oblasti pôsobenia a mimo prevádzky divadla a na verejné ochotnícke predstavenia.
§ 40
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
2)
Slovkoncert, československá umelecká agentúra v Bratislave podľa § 4 ods. 1 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti a § 3 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave.
3a)
§ 41 ods. 3 autorského zákona.
§ 2 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za používanie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.
4)
§ 20 až 22 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.). § 8 až 10 Zákonníka práce (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.). § 18 až 23 Občianskeho zákonníka.
5)
Napr. autorský zákon, Zákonník práce (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.), vyhláška č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, vyhláška č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany, vyhláška č. 70/1960 Zb. o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
6)
Slovenská literárna agentúra (predtým Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo) v Bratislave podľa § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.
7)
Napr. § 75 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, § 3 a 5 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane, § 7 až 14 vyhlášky č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany, § 6 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
8)
§ 4 a 11 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase, § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii, § 12 až 18 a § 36 až 38 autorského zákona.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).