36/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978 do 31.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. apríla 1978
o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Poslanie divadelnej činnosti
(1)
Poslaním divadelnej činnosti v Slovenskej socialistickej republike je prispievať v duchu kultúrnej politiky Komunistickej strany Československa k zvyšovaniu ideovej, morálnej a estetickej úrovne ľudu, k utváraniu harmonickej osobnosti socialistického človeka a k rozvoju jeho tvorivých síl.
(2)
O divadelnú činnosť a jej plánovitý rozvoj sa stará štát. Orgány štátnej správy zabezpečujú pôsobenie divadelnej činnosti v súlade so záujmami a potrebami socialistickej spoločnosti; spolupracujú pritom so spoločenskými organizáciami.
§ 2
Divadelná činnosť
(1)
Divadelnou činnosťou je verejné scénické predvádzanie divadelného diela na predstavení divadelnými umelcami alebo divadelnými ochotníkmi, a to aj pomocou bábok alebo v spojení s audiovizuálnymi prostriedkami.
(2)
Za divadelné dielo1) sa považuje dramatické, hudobno-dramatické, choreografické alebo pantomimické dielo.
§ 3
Divadelní umelci
(1)
Divadelnými umelcami podľa tohto zákona sú osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon umeleckej činnosti pri verejnom scénickom predvádzaní divadelného diela, ktoré túto spôsobilosť uplatňujú v oblasti divadelnej činnosti
a)
v pracovnom pomere s divadlom alebo s organizáciou vykonávajúcou v tejto oblasti agentúrnu činnosť (ďalej len „agentúra“),2)
b)
na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov3) s divadlom alebo agentúrou.
(2)
Divadelní umelci sa prijímajú do pracovného pomeru spravidla na základe verejného konkurzu.
§ 4
Divadelní ochotníci
Divadelnými ochotníkmi sú osoby, ktoré vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonávajú divadelnú činnosť v ochotníckych súboroch.
DRUHÁ ČASŤ
DIVADLÁ
§ 5
Divadlo je štátna socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť; divadelné diela predvádza na základe dramaturgického plánu schváleného Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 6
Zriaďovanie a zrušovanie divadiel
(1)
Divadlo zriaďuje a zrušuje minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky, po vyjadrení krajského národného výboru alebo Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, príslušného podľa sídla divadla (ďalej len „krajský národný výbor“).
(2)
Názov, sídlo a oblasť pôsobenia a umelecké zameranie divadla určuje minister.
§ 7
Riadenie divadiel
(1)
Divadlo riadi ministerstvo alebo krajský národný výbor. Krajský národný výbor riadi divadlo, pokiaľ ho minister po dohode s týmto národným výborom previedol do jeho podriadenosti; obdobne môže minister dohodnúť s krajským národným výborom prevod divadla z podriadenosti krajského národného výboru na ministerstvo. Prevodom divadla do podriadenosti krajského národného výboru sa pôsobnosť podľa § 5 a 6 nemení.
(2)
Na čele divadla je riaditeľ, Riaditeľa divadla, ktoré riadi ministerstvo, vymenúva a odvoláva minister; riaditeľa divadla, ktoré riadi krajský národný výbor, vymenúva a odvoláva krajský národný výbor so súhlasom ministerstva.
§ 8
Slovenské národné divadlo
Vrcholným reprezentantom divadelnej kultúry v Slovenskej socialistickej republike je Slovenské národné divadlo. Ministerstvo spolu s príslušnými orgánmi štátnej správy utvára Slovenskému národnému divadlu podmienky pôsobenia v miere zodpovedajúcej jeho významu a poslaniu.
§ 9
Štatúty divadiel
Úlohy divadla, zásady jeho organizačného usporiadania, spôsob hospodárenia a prevádzky, ako aj ustanovovanie, pôsobnosť a činnosť poradných orgánov riaditeľa upravuje štatút divadla; vydá ho orgán štátnej správy, ktorý divadlo riadi.
TRETIA ČASŤ
OCHOTNÍCKE SÚBORY
§ 10
Zriaďovanie ochotníckych súborov
(1)
Ochotnícky súbor ako záujmový kolektív divadelných ochotníkov môže zriadiť iba socialistická organizácia.
(2)
Organizácia, ktorá ochotnícky súbor zriadila (ďalej len „zriaďovateľ), oznámi zriadenie súboru okresnému národnému výboru príslušnému podľa predpokladaného stáleho pôsobiska súboru; pri ochotníckych súboroch zriadených odborovou organizáciou upovedomí ho o zriadení odborový orgán, ktorý vedie zoznam týchto súborov.
(3)
Ak sú splnené zákonné podmienky pre zriadenie ochotníckeho súboru, vykoná okresný národný výbor jeho registráciu.
Činnosť ochotníckych súborov
§ 11
(1)
Zriaďovateľ vytvorí pre činnosť ochotníckeho súboru vhodné organizačné, materiálne a technické podmienky.
(2)
Na čele ochotníckeho súboru je vedúci súboru; vymenúva a odvoláva ho zriaďovateľ, ktorému zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň činnosti súboru.
§ 12
Okresný národný výbor vedie evidenciu ochotníckych súborov pôsobiacich v jeho obvode, zabezpečuje im odborno-metodickú pomoc, sleduje a hodnotí ich činnosť a dbá o ich spoločenské uplatňovanie a využívanie. Ak sa v činnosti ochotníckeho súboru vyskytnú nedostatky, upozorní na ne okresný národný výbor jeho zriaďovateľa.
§ 13
Právne postavenie ochotníckeho súboru
Nositeľom práv a záväzkov vyplývajúcich z činnosti ochotníckeho súboru je zriaďovateľ. Ochotnícky súbor nevystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene. Právne úkony vedúceho súboru zaväzujú zriaďovateľa len v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom ochotníckeho súboru, ktorý vydal zriaďovateľ, alebo písomným splnomocnením udeleným zriaďovateľom.4)
§ 14
Zrušenie ochotníckeho súboru
(1)
Na zrušenie ochotníckeho súboru je príslušný jeho zriaďovateľ. O zrušení ochotníckeho súboru upovedomí zriaďovateľ, prípadne odborový orgán, ktorý vedie súbor vo svojom zozname, okresný národný výbor príslušný podľa § 10 ods. 2.
(2)
Ak zanikne zriaďovateľ ochotníckeho súboru, môže jeho práva a povinnosti voči tomuto súboru prevziať iná socialistická organizácia; o tom treba upovedomiť spôsobom uvedeným v § 10 ods. 2 príslušný okresný národný výbor.
ŠTVRTÁ ČASŤ
USPORADÚVANIE PREDSTAVENÍ
§ 15
Usporiadateľ
Usporiadateľom predstavenia môže byť iba socialistická organizácia.
Povinnosti usporiadateľa
§ 16
(1)
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na konanie predstavenia, za zachovanie poriadku pri jeho priebehu a za dodržanie autorskoprávnych, bezpečnostných, požiarnych, hygienických a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.5)
(2)
Divadlo účinkujúce na predstavení, ktorého usporiadateľom je iná organizácia, môže zmluvne prevziať povinnosti usporiadateľa voči ochrannej organizácii autorskej s jej súhlasom.6)
§ 17
Účinkovanie divadelného umelca na predstavení konanom mimo prevádzky divadiel za odmenu je usporiadateľ povinný vopred zmluvne dojednať s agentúrou.
PIATA ČASŤ
POVOĽOVANIE PREDSTAVENÍ
§ 18
Základné podmienky
(1)
Predstavenie sa môže konať iba na základe povolenia, ktoré na písomnú žiadosť usporiadateľa udelí miestny (mestský) národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia. Toto povolenie sa nevyžaduje na predstavenie, ktoré usporiada divadlo alebo ktoré sa koná v rámci schválenej kultúrnej akcie.
(2)
Žiadosť o povolenie predstavenia treba podať najneskoršie päť týždňov pred konaním predstavenia. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže miestny (mestský) národný výbor povoliť predstavenie, aj keď žiadosť bola podaná po stanovenej lehote.
§ 19
Rozhodovanie o žiadosti
(1)
Miestny (mestský) národný výbor môže predstavenie povoliť, ak konanie predstavenia a obsah i umelecká úroveň divadelného diela, ktoré sa má predviesť, zodpovedá potrebám kultúrneho rozvoja socialistickej spoločnosti a predstavenie sa má konať v budove alebo na mieste, ktoré vyhovuje z hľadiska bezpečnostných, požiarnych, hygienických a ďalších predpisov.
(2)
Miestny (mestský) národný výbor predstavenie nepovolí, ak by jeho konanie
a)
nebolo v súlade s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
mohlo ohroziť verejný poriadok alebo iný dôležitý spoločenský záujem.
(3)
Miestny (mestský) národný výbor, ktorý predstavenie povolil, o udelení povolenia súčasne upovedomí ochrannú organizáciu autorskú.
§ 20
Odňatie udeleného povolenia
(1)
Miestny (mestský) národný výbor, ktorý predstavenie povolil, odníme povolenie, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti vylučujúce povolenie predstavenia alebo ak sa dodatočne ukáže, že údaje, na základe ktorých sa predstavenie povolilo, nezodpovedajú skutočnosti; môže tiež povolenie odňať, ak sa nesplnila niektorá z podmienok ustanovených v povolení.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí povolenia nemá odkladný účinok.
Predstavenia usporiadané divadlom
§ 21
(1)
Schválený dramaturgický plán oprávňuje divadlo naštudovať divadelné diela v ňom obsiahnuté a predvádzať ich na predstaveniach.
(2)
Na predstavenie, ktoré usporiada divadlo v oblasti svojho pôsobenia, sa povolenie podľa § 18 nevyžaduje; usporiadanie predstavenia mimo svojho sídla alebo pobočnej scény je však divadlo povinné najmenej osem dní vopred oznámiť okresnému a miestnemu (mestskému) národnému výboru príslušnému podľa miesta predstavenia.
(3)
Mimo oblasti svojho pôsobenia môže divadlo usporiadať predstavenie iba s povolením okresného národného výboru príslušného podľa miesta predstavenia. Okresný národný výbor si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko príslušného miestneho (mestského) národného výboru.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa divadlu nepovoľuje usporiadať predstavenie, je okresný národný výbor povinný doručiť aj orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
§ 22
Divadlo môže so súhlasom orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi, usporiadať vo svojom sídle alebo na svojej pobočnej scéne predstavenie iného divadla.
§ 23
Predstavenia v rámci schválených kultúrnych akcií
(1)
Schválenie festivalu, prehliadky, súťaže alebo inej obdobnej kultúrnej akcie v oblasti divadelnej činnosti príslušným orgánom štátnej správy zahŕňa povolenie všetkých predstavení konaných v rámci schválenej kultúrnej akcie. Orgán štátnej správy, ktorý kultúrnu akciu schválil, o tomto schválení súčasne upovedomí ochrannú organizáciu autorskú.
(2)
Pokiaľ okresný národný výbor, v obvode ktorého sa má kultúrna akcia konať, nebol o jej čase, mieste a programe upovedomený schvaľujúcim orgánom, je povinný oznámiť mu tieto údaje usporiadateľ.
ŠIESTA ČASŤ
DOZOR NA PREDSTAVENIACH
§ 24
Príslušnosť na dozor
(1)
Dozor na predstavení prislúcha miestnemu (mestskému) národnému výboru, do pôsobnosti ktorého patrí povolenie predstavenia.
(2)
Dozor na predstavení, ktoré usporiada divadlo, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi; tento orgán môže zabezpečením dozoru poveriť národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia.
(3)
Dozor na predstavení, ktoré sa koná v rámci schválenej kultúrnej akcie v oblasti divadelnej činnosti, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý akciu schválil; tento orgán môže zabezpečením dozoru poveriť národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia.
Výkon dozoru
§ 25
Dozor na predstavení vykonáva dozorný orgán; je ním osoba, ktorú na to splnomocní orgán štátnej správy príslušný na dozor alebo poverený jeho zabezpečovaním.
§ 26
(1)
Dozorný orgán pri výkone dozoru sleduje dodržiavanie podmienok ustanovených v rozhodnutí o povolení predstavenia a plnenie ďalších povinností usporiadateľa, pokiaľ osobitné predpisy nezverujú ich sledovanie iným orgánom.7)
(2)
Usporiadateľ je povinný umožniť výkon dozoru, vyhradiť dozornému orgánu v hľadisku vhodné miesto a bezodkladne odstrániť nedostatky, na ktoré ho dozorný orgán upozorní. Ak nestačí upozornenie, môže dozorný orgán podľa povahy veci vykonať primerané opatrenia na náklady usporiadateľa.
§ 27
(1)
Ak dozorný orgán zistí, že predstavenie nebolo povolené alebo že sa koná v rozpore s povolením alebo usporiadateľ napriek predchádzajúcemu upozorneniu neurobil patričnú nápravu, je dozorný orgán oprávnený predstavenie zakázať alebo ho prerušiť a zakázať v ňom pokračovať. Rozhodnutie o zákaze predstavenia alebo o prerušení predstavenia a zákaze jeho pokračovania oznámi dozorný orgán ústnym vyhlásením zástupcovi usporiadateľa
(2)
Orgán štátnej správy, ktorý splnomocnil dozorný orgán na výkon dozoru, doručí písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 1 usporiadateľovi do troch dní. Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu začína plynúť dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia; odvolanie nemá odkladný účinok.
SIEDMA ČASŤ
DIVADELNÁ ČINNOSŤ V STYKU SO ZAHRANIČÍM
§ 28
(1)
Na účinkovanie divadiel, divadelných umelcov a ochotníckych súborov zo Slovenskej socialistickej republiky v zahraničí a zahraničných súborov i jednotlivých umelcov z oblasti divadelnej činnosti v Slovenskej socialistickej republike sa vyžaduje súhlas ministerstva.
(2)
Ustanovenia o povoľovaní predstavení nie sú udelením súhlasu podľa odseku 1 dotknuté.
§ 29
(1)
Ak má účinkovať zahraničný súbor alebo jednotlivý umelec z oblasti divadelnej činnosti v Slovenskej socialistickej republike na základe medzinárodnej zmluvy, určí v prípade potreby ministerstvo podľa povahy veci usporiadateľa predstavenia.
(2)
Predstavenie usporiadané na základe medzinárodnej zmluvy sa posudzuje z hľadiska povoľovania ako predstavenie v rámci schválenej kultúrnej akcie.
§ 30
(1)
Účinkovanie divadiel a divadelných umelcov zo Slovenskej socialistickej republiky v zahraničí, ako aj účinkovanie zahraničných súborov i jednotlivých umelcov z oblasti divadelnej činnosti v Slovenskej socialistickej republike podlieha sprostredkovaniu agentúrou; ministerstvo môže povoliť výnimku.
(2)
Sprostredkovaniu podľa odseku 1 nepodlieha účinkovanie
a)
na splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná,
b)
v rámci medzinárodných družobných stykov národných výborov,
c)
bez nároku na odmenu.
ÔSMA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 31
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku divadelníctva v Slovenskej socialistickej republiky. Pri riadení a organizovaní divadelnej činnosti plní ministerstvo okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona, ako aj z iných právnych predpisov tieto ďalšie úlohy:
a)
vypracúva koncepciu štátnej kultúrnej politiky pre oblasť divadelnej činnosti, zabezpečuje a sleduje jej realizáciu,
b)
vydáva smernice o zostavovaní, prerokúvaní a schvaľovaní dramaturgických plánov divadiel,
c)
napomáha rozvoj pôvodnej divadelnej tvorby a divadelnej kritiky,
d)
spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky pri odbornej príprave divadelných umelcov; zabezpečuje ďalšie vzdelávanie divadelných umelcov, pracovníkov divadiel a vedúcich pracovníkov na úseku ochotníckeho divadelníctva,
e)
sleduje umeleckú úroveň slovenského divadelníctva ako celku, hodnotí činnosť divadiel a prijíma potrebné opatrenia
f)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a spoločenskými organizáciami jednotné pôsobenie všetkej divadelnej činnosti v súlade s jej poslaním,
g)
dbá o záujmy národností v oblasti divadelnej činnosti a utvára predpoklady na ich uspokojovanie,
h)
riadi agentúru a schvaľuje jej dramaturgické plány,
i)
schvaľuje, prípadne organizuje národné, celoštátne i medzinárodné festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v oblasti divadelnej činnosti alebo poveruje ich organizovaním ním riadené organizácie,
j)
schvaľuje reprezentáciu Slovenskej socialistickej republiky v oblasti divadelnej činnosti na celoštátnych a medzinárodných podujatiach.
§ 32
Pôsobnosť národných výborov
(1)
Národné výbory zabezpečujú realizáciu štátnej kultúrnej politiky v oblasti divadelnej činnosti, podieľajú sa na rozvoji a spoločenskom uplatnení tejto činnosti, ako aj na jej kultúrnopolitickom využívaní; napomáhajú utvárať optimálne podmienky pre činnosť divadiel a ochotníckych súborov a pre sprístupňovanie ich predstavení najširším vrstvám obyvateľstva.
(2)
Okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona, ako aj z iných právnych predpisov plnia národné výbory na úseku divadelníctva tieto ďalšie úlohy:
a)
krajské národné výbory
1.
sledujú a hodnotia ideovú a umeleckú úroveň divadelnej činnosti v kraji,
2.
určujú podrobnejšie podmienky pre činnosť divadiel, ktoré riadia, a zabezpečujú ich prevádzku,
3.
vyjadrujú sa k návrhom dramaturgických plánov divadiel a agentúry,
4.
zúčastňujú sa na riešení závažných ideových a umeleckých otázok divadiel v kraji riadených ministerstvom,
5.
organizujú odborno-metodickú pomoc na úseku ochotníckeho divadelníctva,
6.
schvaľujú, prípadne usporadúvajú alebo organizujú krajské festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v oblasti divadelnej činnosti,
7.
vyjadrujú sa k návrhom ministerstva na vysielanie nimi riadených divadiel do zahraničia,
8.
vyjadrujú sa k návrhom na vysielanie a prijímanie ochotníckych súborov v styku so zahraničím;
b)
okresné národné výbory
1.
zúčastňujú sa na riešení závažných ideových a umeleckých otázok divadiel v okrese riadených krajským národným výborom,
2.
schvaľujú, prípadne usporadúvajú alebo organizujú okresné festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v oblasti ochotníckeho divadelníctva,
3.
navrhujú prostredníctvom krajských národných výborov vysielanie a prijímanie ochotníckych súborov v styku so zahraničím;
c)
miestne (mestské) národné výbory
1.
utvárajú vhodné podmienky divadelnej činnosti najmä tým, že podporujú činnosť divadiel a ochotníckych súborov, ktoré v obvode ich pôsobnosti majú sídlo, pobočnú scénu alebo stále pôsobisko,
2.
využívajú divadelnú činnosť v spolupráci so socialistickými organizáciami na harmonický rozvoj kultúrneho života.
§ 33
Inšpekčná činnosť orgánov štátnej správy
Ministerstvo, krajské národné výbory a okresné národné výbory sledujú a kontrolujú divadelnú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti prostredníctvom osôb poverených inšpekčnou činnosťou.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 34
(1)
Zhotovovať zvukové, obrazové a iné záznamy na predstavení možno len so súhlasom usporiadateľa.
(2)
Práva organizácií rozhlasu a televízie, ako aj práva autorov a výkonných umelcov podľa osobitných predpisov8) zostávajú nedotknuté.
§ 35
Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú ak na divadelnú činnosť vykonávanú školami umeleckého smeru v súlade s ich učebnými plánmi a osnovami s tým, že povoľovanie predstavení, ktoré usporiadajú tieto školy vo svojich priestoroch, ako aj dozor na týchto predstaveniach prislúcha orgánom štátnej školskej správy.
§ 36
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na divadelnú činnosť vykonávanú v československých ozbrojených silách a ostatných ozbrojených zboroch a na predstavenia usporiadané výlučne pre ich príslušníkov.
(2)
Ustanovenia § 28 ods. 1 a § 29 sa nevzťahujú na divadelnú činnosť ochotníckych súborov zriadených spoločenskými organizáciami vykonávanú v rámci medzinárodných stykov týchto organizácií.
(3)
Kontrolná pôsobnosť podľa § 33 sa nevzťahuje na činnosť ochotníckych súborov zriadených družstevnými a spoločenskými organizáciami.
(4)
Všeobecné predpisy o správnom konaní9) sa nevzťahujú na rozhodovanie ministerstva o udelení súhlasu podľa § 28 ods. 1 a určení usporiadateľa podľa § 29 ods. 1.
DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
Ochotnícky súbor podľa doterajších predpisov sa považuje za ochotnícky súbor podľa tohto zákona, pokiaľ jeho zriaďovateľom je socialistická organizácia.
§ 38
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
vymedzí podrobnejšie okruh divadelných umelcov a ustanoví podmienky ich odbornej spôsobilosti,
b)
ustanoví podrobnosti o účinkovaní divadelných umelcov na predstaveniach mimo prevádzky divadiel a o podmienkach agentúrnej činnosti v oblasti divadelnej činnosti,
c)
ustanoví podrobnosti o povoľovaní predstavení, o povinnostiach usporiadateľa a o výkone dozoru na predstavení,
d)
ustanoví podrobnosti o zriaďovaní a podmienkach činnosti ochotníckych súborov a o povinnostiach ich zriaďovateľov,
e)
ustanoví úlohy a rozsah oprávnenia osôb poverených inšpekčnou činnosťou v oblasti divadelnej činnosti.
(2)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob osvedčovania odbornej spôsobilosti divadelných umelcov,
b)
podrobnejšie podmienky divadelnej činnosti škôl umeleckého smeru.
(3)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti prijímania divadelných umelcov do pracovného pomeru na základe verejného konkurzu.
§ 39
Zrušujú sa
1.
zákon č. 55/1957 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon),
2.
položky 112 a 114 prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike,
3.
položka 4 prílohy C, polož. 26 prílohy D a polož. 16 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,
4.
vyhláška č. 71/1958 Ú. v., ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, v znení vyhlášok č. 196/1958 Ú. v. a č. 74/1964 Zb.,
5.
ustanovenia prvej, druhej a štvrtej časti vyhlášky č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranárskych organizácií autorských, pokiaľ sa vzťahujú na verejné divadelné predstavenia mimo oblasti pôsobenia a mimo prevádzky divadla a na verejné ochotnícke predstavenia.
§ 40
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
2)
Slovkoncert, československá umelecká agentúra v Bratislave podľa § 4 ods. 1 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti a § 3 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave.
4)
§ 20 až 22 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.). § 8 až 10 Zákonníka práce (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.). § 18 až 23 Občianskeho zákonníka.
5)
Napr. autorský zákon, Zákonník práce (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.), vyhláška č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, vyhláška č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany, vyhláška č. 70/1960 Zb. o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
6)
Slovenská literárna agentúra (predtým Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo) v Bratislave podľa § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.
7)
Napr. § 75 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, § 3 a 5 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane, § 7 až 14 vyhlášky č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany, § 6 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
8)
§ 4 a 11 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase, § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii, § 12 až 18 a § 36 až 38 autorského zákona.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).