33/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
ZÁKON
Českej národnej rady
z 31. marca 1978
o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Poslanie divadelnej činnosti
(1)
Poslaním divadelnej činnosti v Českej socialistickej republike je prispievať v duchu kultúrnej politiky Komunistickej strany Československa k zvyšovaniu ideovej, morálnej a estetickej úrovne ľudu, k utváraniu harmonickej osobnosti socialistického človeka a k rozvoju jeho tvorivých síl.
(2)
O divadelnú činnosť a jej plánovitý rozvoj sa stará štát. Orgány štátnej správy zaabezpečujú pôsobenie divadelnej činnosti v súlade so záujmami a potrebami socialistickej spoločnosti; spolupracujú pritom so spoločenskými organizáciami.
§ 2
Divadelná činnosť
(1)
Divadelnou činnosťou je verejné scénické predvádzanie divadelného diela divadelnými umelcami alebo divadelnými odchotníkmi, a to aj pomocou bábok alebo v spojení s audiovizuálnymi prostriedkami (ďalej len „predstavenie“).
(2)
Za divadelné dielo1) sa považuje dramatické, hudobno-dramatické, choreografické alebo pantomimické dielo.
§ 3
Divadelní umelci
(1)
Divadelnými umelcami podľa tohto zákona sú osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon umeleckej činnosti pri verejnom scénickom predváddzaní divadelného diela, ktoré túto spôsobilosť uplatňujú v odbore divadelnej činnosti
a)
v pracovnom pomere s divadlom alebo s organizáciou vykonávajúcou v tomto odbore agentúrnu činnosť (ďalej len „agentúra“),
b)
na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov2) s divadlom alebo s agentúrou.
(2)
Divadelní umelci sa prijímajú do pracovného pomeru spravidla na základe verejného konkurzu.
§ 4
Divadelní ochotníci
Divadelnými ochotníkmi sú osoby, ktoré vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonávajú divadelnú činnosť v ochotníckych súboroch.
DRUHÁ ČASŤ
DIVADLÁ
§ 5
Zriaďovanie, riadenie a zrušovanie divadiel
(1)
Divadlo je štátna socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť; divadelné diela predváddza na základe dramaturgického plánu a plánu činnosti schválených orgánom štátnej správy, ktorý divadlo riadi.
(2)
Divadlo zriaďuje, riadi a zrušuje v rámci ustanovenej siete divadiel krajský národný výbor, v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy (ďalej len „krajský národný výbor“).
(3)
Na čele divadla je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva krajský národný výbor; na vymenovanie alebo odvolanie riaditeľa divadla si vopred vyžiada vyjadrenie Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).
(4)
Riadenie divadla, ktoré svojím kultúrno-politickým významom presahuje územie kraja, môže minister kultúry Českej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) po dohode s príslušným krajským národným výborom previesť na ministerstvo kultúry.
(5)
Divadlo môže zriadiť aj minister kultúry. Riadiacu pôsobnosť voči tomuto divadlu vykonáva ministerstvo kultúry. Vymenovanie alebo odvolanie riaditeľa divadla a zrušenie divadla, ktoré riadi ministerstvo kultúry, prislúch ministrovi kultúry.
(6)
Minister kultúry môže po dohode a príslušným krajským národným výborom previesť divadlo, ktoré riadi ministerstvo kultúry, do pôsobnosti tohto krajského národného výboru.
(7)
Divadlo sa zriaďuje ako príspevková alebo rozpočtová organizácia.
§ 6
Národné divadlo v Prahe
(1)
Národné divadlo v Prahe riadi ministerstvo kultúry, ktoré po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy vytvára pre jeho činnosť podmienky zodpovedajúce jeho významu a poslaniu.
(2)
Riaditeľa Národného divadla v Prahe vymenúva a odvoláva minister kultúry.
§ 7
Štatúty divadiel
(1)
Úlohy divadla, zásady jeho organizačného usporiadania a spôsob hospodárenia a prevádzky upravuje štatút divadla, ktorý obsahuje aj názov a sídlo divadla, prípadne jeho pobočných scén a oblasť jeho pôsobenia. Štatút divadla upraví aj zriaďovanie, pôsobnosť a činnosť poradných orgánov riaditeľa.
(2)
Štatút divadla vydáva orgán štátnej správy, ktorý divadlo riadi.
TRETIA ČASŤ
AGENTÚRY
§ 8
Krajské agentúry
(1)
Krajská agentúra dojednáva s divadelnými umelcami z obvodu svojej pôsobnosti zmluvy o účinkovaní na predstaveniach, ktoré sa konajú mimo prevádzky divadiel; môže tiež prijímať divadelných umelcdov do pracovného pomeru.
(2)
Krajský národný výbor určí, ktorá ním riadená štátna socialistická organizácia z odvetvia kultúry bude vykonávať činnosť krajskej agentúry.
§ 9
Ústredná agentúra
(1)
Ústredná agentúra3) je štátna socialistická organizácia, ktorú riadi ministerstvo kultúry.
(2)
Úlohou ústrednej agentúry na úseku divadelníctva je sprostredkúvať divadelnú činnosť v styku so zahraničím. MInisterstvo kultúry môže ústrednú agentúru poveriť aj plnením iných úloh.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHOTNÍCKE SÚBORY
§ 10
Zriaďovanie ochotníckych súborov
(1)
Ochotnícky súbor ako záujmový kolektív divadelných ochotníkov môže zriadiť iba socialistikcá organizácia.
(2)
Organizácia, ktorá ochotnícky súbor zriadila (ďalej len „zriaďovateľ), oznámi zriadenie súboru okresnému národnému výboru príslušnému podľa predpokladaného stáleho pôsobiska súboru; pri ochotníckych súboroch zriadených odborovou organizáciou upovedomí ho o zriadení odborový orgán, ktorý vedie zoznam týchto súborov.
(3)
Ak sú splnené zákonné podmienky pre zriadenie ochotníckeho súboru, vykoná okresný národný výbor jeho registráciu.
Činnosť ochotníckych súborov
§ 11
(1)
Zriaďovateľ vytvára pre činnosť ochotníckeho súboru vhodné organizačné, materiálne a technické podmienky.
(2)
Na čele ochotníckeho súboru je vedúci súboru; vymenúva a odvoláva ho zriaďovateľ, ktorému zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň činnosti súboru.
§ 12
Okresný národný výbor vedie evidenciu ochotníckych súborov pôsobiacich v jeho obvode, zabezpečuje im odborno-metodickú pomoc, sleduje a hodnotí ich činnosť a dbá o ich spoločenské uplatňovanie a využívanie. Ak sa v činnosti ochotníckeho súboru vyskytnú nedostatky, upozorní na ne okresný národný výbor, jeho zriaďovateľa.
§ 13
Právne postavenie ochotníckeho súboru
Nositeľom práv a záväzkov vyplývajúcich z činnosti ochotníckeho súboru je zriaďovateľ. Právne úkony vedúceho súboru zaväzujú zriaďovateľa len v rozsahu vymedzenom platnými predpismi.4)
§ 14
Zrušenie ochotníckeho súboru
(1)
Na zrušenie ochotníckeho súboru je príslušný jeho zriaďovateľ. O zrušení ochotníckeho súboru upovedomí zriaďovateľ, prípadne odborový orgán, ktorý vedie súbor vo svojom zozname, okresný národný výbor príslušný podľa § 10 ods. 2.
(2)
Ak zanikne zriaďovateľ ochotníckeho súboru, môže jeho práva a povinnosti voči tomuto súboru prevziať iná socialistická organizácia; o tom treba upovedomiť spôsobom uvedeným v § 10 ods. 2 príslušný okresný národný výbor.
PIATA ČASŤ
USPORADÚVANIE PREDSTAVENÍ
§ 15
Usporiadateľ
Usporiadateľom predstavenia môže byť iba socialistická organizácia.
Povinnosti usporiadateľa
§ 16
Usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na konanie predstavenia, za zachovanie poriadku pri jeho priebehu a za dodržiavanie autorskoprávnych, bezpečnostných, požiarnych, hygienických a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.5)
§ 17
Účinkovanie divadelného umelca na predstavení mimo prevádzky divadiel za odmenu je usporiadateľ povinný vopred zmluvne dojednať s príslušnou krajskou agentúrou.
ŠIESTA ČASŤ
POVOĽOVANIE PREDSTAVENÍ
§ 18
Základné podmienky
(1)
Predstavenie sa môže konať iba na základe povolenia udeleného na písomnú žiadosť usporiadateľa miestnym (mestským) národným výborom príslušným podľa miesta predstaavenia. Toto povolenie sa nevyžaduje na predstavenie, ktoré usporiada divadlo alebo ktoré sa koná v rámci schválenej kultúrnej akcie.
(2)
Žiadosť o povolenie predstavenia treba podať najneskoršie päť týždňov pred konaním predstavenia. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže miestny (mestský) národný výbor povoliť predstavenie, aj keď žiadosť bola podaná po ustanovenej lehote.
§ 19
Rozhodovanie o žiadosti
(1)
Miestny (mestský) národný výbor môže predstavenie povoliť, ak konanie predstavenia a obsah i umelecká úroveň divadelného diela, ktoré sa má predviesť, zodpovedá potrebám kultúrneho rozvoja socialistickej spoločnosti a predstavenie sa má konať v budove alebo na mieste, ktoré vyhovuje z hľadiska bezpečnostných, požiarnych, hygienických a ďalších predpisov.
(2)
Miestny (mestský) národný výbor predstavenie nepovolí, ak by jeho konanie
a)
nebolo v súlade s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
mohlo ohroziť verejný poriadok alebo iný dôležitý spoločenský záujem.
(3)
Miestny (mestský) národný výbor, ktorý predstavenie povolil, o udelení povolenia súčasne upovedomí ochrannú organizáciu autorskú.6)
§ 20
Odňatie udeleného povolenia
(1)
Miestny (mestský) národný výbor, ktorý predstavenie povolil, odníme povolenie, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti vylučujúce povolenie predstavenia alebo ak sa dodatočne ukáže, že údaje, na základe ktorých sa predstavenie povolilo, nezodpovedajú skutočnosti; povolenie môže tiež odňať, ak sa nesplnila niektorá z podmienok ustanovených v povolení.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí povolenia nemá odkladný účinok.
Predstavenie usporiadané divadlom
§ 21
(1)
Schválený dramaturgický plán oprávňuje divadlo naštudovať divadelné diela v ňom obsiahnuté a predvádzať ich na predstaveniach.
(2)
Na predstavenie, ktoré usporiada divadlo v oblasti svojho pôsobenia, sa povolenie podľa § 18 nevyžaduje; usporiadanie predstavenia mimo svojho sídla alebo pobočnej scény je však divadlo povinné najmenej osem dní vopred oznámiť okresnému a miestnemu (mestskému) národnému výboru príslušnému podľa miesta predstavenia.
(3)
MImo oblasti svojho pôsobenia môže divadlo usporiadať predstavenie iba s povolením okresného národného výboru príslušného podľa miesta predstavenia. Okresný národný výbor si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko miestneho (mestského) a krajského národného výboru.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa divadlu nepovoľuje usporiadať predstavenie, je okresný národný výbor povinný doručiť aj orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
§ 22
Divadlo môže so súhlasom orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi, usporiadať vo svojom sídle alebo na svojej pobočnej scéne predstavenie iného divadla.
§ 23
Predstavenia v rámci schválených kultúrnych akcií
(1)
Schválenie festivalu, prehliadky, súťaže alebo inej obdobnej kultúrnej akcie v odbore divadelnej činnosti príslušným orgánom štátnej správy zahŕňa povolenie všetkých predstavení konaných v rámci schválenej kultúrnej akcie. Orgán štátnej správy, ktorý kultúrnu akciu schválil, o tomto schválení súčasne upovedomí ochrannú organizáciu autorskú.
(2)
Pokiaľ okresný národný výbor, v obvode ktorého sa má kultúrna akcia konať, nebol o jej čase, mieste a programe upovedomený schvaľujúcim orgánom, je povinný oznámiť mu tieto údaje usporiadateľ.
SIEDMA ČASŤ
DOZOR NA PREDSTAVENIACH
Dozorný orgán
§ 24
(1)
Dozor na predstavení prislúcha miestnemu (mestskému) národnému výboru, do pôsobnosti ktorého patrí povolenie predstavenia.
(2)
Dozor na predstavení, ktorého usporiadateľom je divadlo, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi; tento orgán môže zabezpečením dozoru poveriť okresný alebo miestny (mestský) národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia.
(3)
Dozor na predstavení, ktoré sa koná v rámci schválenej kultúrnej akcie v odbore divadelnej činnosti, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý akciu schválil; tento orgán môže zabezpečením dozoru poveriť okresný alebo miestny (mestský) národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia.
§ 25
Dozor na predstavení vykonáva osoba, ktorú na to splnomocní orgán štátnej správy príslušný na dozor alebo poverený jeho zabezpečením.
Výkon dozoru
§ 26
(1)
Dozorný orgán sleduje pri výkone dozoru dodržiavanie podmienok ustanovených v rozhodnutí o povolení predstavenia a plnenie ďalších povinností usporiadateľa, pokiaľ osobitné predpisy nezverujú ich sledovanie iným orgánom.7)
(2)
Usporiadateľ je povinný umožniť výkon dozoru, vyhradiť dozornému orgánu v hľadisku vhodné miesto a bezodkladne odstrániť nedostatky, na ktoré ho dozorný orgán upozorní. Ak nestačí upozornenie, môže dozorný orgán podľa povahy veci vykonať primerané opatrenia na náklady usporiadateľa.
§ 27
(1)
Ak dozorný orgán zistí, že predstavenie nebolo povolené alebo že sa koná v rozpore s povolením alebo ak usporiadateľ napriek predchádzajúcemu upozorneniu neurobí patričnú nápravu, je dozorný orgán oprávnený predstavenie zakázať alebo ho prerušiť a zakázať v ňom pokračovať.
(2)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze predstavenia alebo o prerušení predstavenia a zákaze v ňom pokračovať sa vydá do troch dní; odvolanie nemá odkladný účinok.
ÔSMA ČASŤ
DIVADELNÁ ČINNOSŤ V STYKU SO ZAHRANIČÍM
§ 28
(1)
Na účinkovanie divadiel, divadelných umelcov a ochotníckych súborov z Českej soscialistickej republiky v zahraničí a zahraničných súborov i jednotlivých umelcov z odboru divadelnej činnosti v Českej socialistickej republike sa vyžaduje súhlas ministerstva kultúry.
(2)
Ustanovenia o povoľovaní predstavení nie sú udelením súhlasu podľa odseku 1 dotknuté.
§ 29
(1)
Ak má účinkovať zahraničný súbor alebo jednotlivý umelec z odboru divadelnej činnosti v Českej socialistickej republike na základe medzinárodnej zmluvy, určí v prípade potreby ministerstvo kultúry podľa povahy veci usporiadateľa predstavenia.
(2)
Predstavenie usporiadané na základe medzinárodnej zmluvy sa posudzuje z hľadiska povoľovania ako predstavenie v rámci schválenej kultúrnej akcie.
§ 30
(1)
Účinkovanie divadiel a divadelných umelcov z Českej socialistickej republiky v zahraičí a účinkovanie zahraničných súborov i jednotlivých umelcov z odboru divadelnej činnosti v Českej socialistickej republike podlieha sprostredkovaniu ústrednou agentúrou; ministerstvo kultúry môže povoliť výnimku.
(2)
Sprostredkovaniu podľa odseku 1 nepodlieha účinkovanie
a)
na splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná,
b)
v rámci medzinárodných družobných stykov národných výborov,
c)
bez nároku na odmenu.
DEVIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 31
Pôsobnosť ministerstva kultúry
Ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy na úseku divadelníctva v Českej socialistickej republike. Pri riadení a organizovaní divadelnej činnosti plní ministerstvo kultúry okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona a z iných právnych predpisov tieto ďalšie úlohy:
a)
vypracúva v spolupráci s krajskými národnými výbormi koncepciu štátnej kultúrnej politiky v odbore divadelnej činnosti, zabezpečuje a sleduje jej realizáciu,
b)
ustanovuje po dohode s krajskými národnými výbormi sieť divadiel, v ktorej určuje najmä sídlo, rozsah a oblasť pôsobenia divadla,
c)
vydáva predpisy pre zostavovanie, prerokúvanie, schvaľovanie a kontrolu plnenia dramaturgických plánov divadiel a krajských agentúr krajskými národnými výbormi,
d)
napomáha rozvoj pôvodnej divadelnej tvorby a divadelnej kritiky,
e)
spolupracuje s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky pri odbornej príprave divadelných umelcov; zabezpečuje ďalšie vzdelávanie divadelných umelcov, pracovníkov divadiel a vedúcich pracovníkov na úseku ochotníckeho divadelníctva,
f)
sleduje umeleckú úroveň českého divadelníctva ako celku, hodnotí činnosť divadiel a prijíma potrebné opatrenia,
g)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a spoločenskými organizáciami jednotné pôsobenie všetkej divadelnej činnosti v súlade s jej poslaním,
h)
dbá o záujmy národností v odbore divadelnej činnosti a vytvára predpoklady na ich uspokojovanie,
i)
schvaľuje, prípadne organizuje národné, celoštátne i medzinárodné festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v odbore divadelnej činnosti alebo poveruje ich organizovaním organizácie, ktoré riadi,
j)
schvaľuje reprezentáciu Českej socialistickej republiky v odbore divadelnej činnosti na celoštátnych a medzinárodných akciách.
§ 32
Pôsobnosť národných výborov
(1)
Národné výbory zabezpečujú realizáciu štátnej kultúrnej politiky v odbore divadelnej činnosti, podieľajú sa na rozvoji a spoločenskom uplatňovaní tejto činnosti, ako aj na jej kultúrnopolitickom využívaní; prispievajú k vytváraniu optimálnych podmienok pre činnosť divadiel a ochotníckych súborov a pre sprístupňovanie ich predstavení najširším vrstvám obyvateľstva.
(2)
Okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona a z iných právnych predpisov plnia národné výbory na úseku divadelníctva tieto ďalšie úlohy:
a)
krajské národné výbory
1.
sledujú a hodnotia ideovú a umeleckúú úrovň divadelnej činnosti v kraji,
2.
určujjú podrobnejšie podmienky činnosti divadiel, ktoré riadia, a zabezpečujú ich prevádzku.
3.
organizujú odborno-metodidckú pomoc na úseku ochotníckeho divadelníctva,
4.
schvaľujú, prípadne usporadúvajú alebo organizujú krajské festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v odbore divadelnej činnosti,
5.
vyjadrujú sa k návrhom ministerstva kultúry na vysielanie divadiel, ktoré riadia, do zahraničia,
6.
vyjadrujú sa k návrhom na vysielanie a prijímanie ochotníckych súborov v styku so zahraničím;
b)
okresné národné výbory
1.
zúčastňujú sa na riešení závažných ideových a umeleckých otázok divadiel, ktoré majú sídlo v obvode ich pôsobnosti,
2.
vyjadrujú sa k návrhom dramaturgických plánov a plánov činnosti divadiel, ktoré majú sídlo v obvode ich pôsobnosti, a uplatňujú pritom po dohode s miestnymi (mestskými) národnými výbormi požiadavky z hľadiska potrieb kultúrnovýchovnej činnosti v obvode,
3.
schvaľujú, prípadne usporadúvajú alebo organizujú okresné festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie na úseku ochotníckeho divadelníctva,
4.
navrhujú prostredníctvom krajských národných výborov vysielanie a prijímanie ochotníckych súborov v styku so zahraničím;
c)
miestne (mestské) národné výbory
1.
vytvárajú vhodné podmienky divadelnej činnosti najmä tým, že podporujú činnosť divadiel a ochotníckych súborov, ktoré majú sídlo, pobočnú scému alebo stále pôsobisko v obvode ich pôsobnosti,
2.
využívajú divadelnú činnosť v spolupráci so socialistickými organizáciami na harmonický rozvoj kultúrneho života.
§ 33
Inšpekčná činnosť orgánov štátnej správy
Ministerstvo kultúry, krajské národné výbory a okresné národné výbory sledujú a kontrolujú divadelnú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti prostredníctvom osôb poverených inšpekčnou činnosťou.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 34
(1)
Zhotovovať zvukové, obrazové a iné záznamy na predstavení možno len so súhlasom usporiadateľa.
(2)
Práva organizácií rozhlasu a televízie, ako aj práva autorov a výkonných umelcov podľa osobitných predpisov8) zostávajú nedotknuté.
§ 35
Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na divadelnú činnosť vykonávanú školami umeleckého smeru v súlade s ich učebnými plánmi a osnovami s tým, že povoľovanie predstavení, ktoré usporadúvajú tieto školy vo svojich priestoroch, ako aj dozor na týchto predstaveniach prislúcha orgánom štátnej školskej správy.
§ 36
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na divadelnú činnosť vykonávanú v českosloevenských ozbrojených silách a ostatných ozbrojených zboroch a na predstavenia usporiadané výlučne pre ich príslušníkov.
(2)
Ustanovenia § 28 ods. 1 a § 29 sa nevzťahujú na divadelnú činnosť ochotníckych súborov zriadených spoločenskými organizáciami vykonávanú v rámci medzinárodných stykov týchto organizácií.
(3)
Kontrolná pôsobnosť podľa § 33 sa nevzťahuje na činnosť ochotníckych súborov zriadených družstevnými a spoločenskými organizáciami.
(4)
Všeobecné predpisy o správnom konaní9) sa nevzťahujú na rozhodovanie ministerstva kultúry o udelení súhlasu podľa § 28 ods. 1 a určení usporiadateľa podľa § 29 ods. 1.
JEDENÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
(1)
Ochotnícky súbor podľa doterajších predpisosv sa považuje za ochotnícky súbor podľa tohto zákona, pokiaľ jeho zriaďovateľom je socialistická organizácia.
(2)
Ochotnícky súbor zriadený inou ako socialistickou organizáciou sa považuje za ochotnícky súbor podľa tohto zákona a môže ďalej vykonávať činnosť, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona bol v evidencii okresného národného výboru a najneskoršie do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona oznámi jeho zriaďovateľ príslušnému okresnému národnému výboru, že súbor pokračuje vo svojej činnosti.
§ 38
(1)
Ministerstvo kultúry všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
vymedzí podrobneejšie okruh divadelných umelcov a ustanoví podmienky ich odbornej spôsobilosti,
b)
ustanoví podrobnosti o účinkovaní divadelných umelcov na predstaveniach mimo prevádzky divadiel a o podmienkach agentúrnej činnosti v odbore divadelnej činnosti,
c)
ustanoví podrobnosti o povoľovaní predstavení, o povinnostiach usporiadateľa a o výkone dozoru na predstavení,
d)
ustanoví podrobnosti o zriaďovaní a podmienkach činnosti ochotníckych súborov a o povinnostiach ich zriaďovateľov,
e)
ustanoví úlohy a rozsah oprávnenia osôb poverených inšpekčnou činnosťou v odbore divadelnej činnosti.
(2)
Ministerstvo kultúry po dohode s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob osvedčovania odbornej spôsosbilosti divadelných umelcov,
b)
podrobnejšie podmienky divadelnej činnosti škôl umeleckého smeru.
(3)
Ministerstvo kultúry po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podroobnosti o verejných konkurzoch na prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru.
§ 39
Zrušujú sa
a)
zákon č. 55/1957 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon),
b)
položka č. 47 prílohy A, položky č. 27 a 28 prílohy B a položka č. 14 prílohy D zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,
c)
vyhláška č. 71/1958 Ú. 1., ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, v znení vyhlášok č. 196/1958 Ú. l. a č. 74/1964 Zb.,
d)
ustanovenia prvej, druhej a štvrtej časti vyhlášky č. 99/1958 Ú. l. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských, pokiaľ sa vzťahujú na verejné divadelné predstavenia mimo oblasti pôsobenia alebo mimo prevádzky divadiel a na verejné ochotnícke predstavenia.
§ 40
Tento zákon nadobúda účinnosť l. júlom 1978.
Erban v. r.

Korčák v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
2)
§ 27 a § 39 autorského zákona.
3)
Pragokoncert, československá umelecká agentúra v Prahe, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti a podľa § 3 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave.
4)
§ 20 a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; § 8 a nasl. úplného znenia Zákonníka práce č. 55/1975 Zb.: § 18 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
5)
Autorský zákon; Zákonník práce č. 65/1965 Zb. (úplné znenie č. 55/1975 Zb.); evidencii a registrácii praaovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení; vyhláška č. 106/1959 Ú. l. o organizácii požiarnej ochrany; vyhláška č. 70/1960 Zb. o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení; zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu atď.
6)
Divadelná a literárna agentúra DILIA v Prahe podľa § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky. č. 99/1958 Ú. l. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom opatrení ochranných ordganizácií auatorských.
7)
Napr. § 75 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu; § 3 a 5 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane; 7 až 14 vyhlášky č. 106/1959 Ú. l. o organizácii požiarnej ochrany; § 6 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce atď.
8)
§ 4 a § 11 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase, § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii; § 12 až 18 a § 36 až 38 autorského zákona.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).