29/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978 do 31.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
ZÁKON
z 5. apríla 1978,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 19/1970 Zb.) sa mení takto:
§ 1 ods. 3 znie:
„(3)
Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť krajského súdu mestský súd; pôsobnosť okresných súdov vykonávajú obvodné súdy.“.
Čl. II
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 20/1970 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 1 tretia veta znie:
„Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy plní úlohy krajskej prokuratúry Mestská prokuratúra v Bratislave a úlohy okresných prokuratúr plnia obvodné prokuratúry.“.
2.
V § 36 ods. 1 v tretej vete sa za slová „krajskej prokuratúry“ vkladajú slová: „(Mestskej prokuratúry v Bratislave)“.
3.
V § 36 ods. 2 sa za slová „mestský prokurátor v Prahe“ vkladajú slová „, mestský prokurátor v Bratislave“ a za slová „Mestskej prokuratúre v Prahe“ sa vkladajú slová „, Mestskej prokuratúre v Bratislave“.
4.
V § 48 ods. 1 v prvej i druhej vete sa za slová „mestský prokurátor v Prahe“ vkladajú slová „, mestský prokurátor v Bratislave“.
Čl. III
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 148/1973 Zb.) sa dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 3 v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „Mestský súd v Prahe“ vkladajú slová „a Mestský súd v Bratislave“.
2.
V § 12 ods. 4 v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „mestský prokurátor v Prahe“ vkladajú slová „a mestský prokurátor v Bratislave“.
Čl. IV
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (Notársky poriadok) v znení zákona č. 158/1969 Zb. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „v hlavnom meste Prahe“ vkladajú slová „a v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.