27/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 27. februára 1978
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
Dňa 17. októbra 1977 bola v Paname podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou. Dohoda vstúpila do platnosti podľa svojho článku 11 dňom 4. januára 1978.
Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Panamskej republiky,
vedené prianím rozvíjať spoluprácu medzi obidvoma krajinami v oblasti kultúry,
sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry a školstva.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať styky medzi vysokými školami a vedeckými inštitúciami obidvoch krajín a za tým účelom napomáhať výmenu vedcov a učiteľov na prednášky, na štúdiá a výskum z ich odboru.
Článok 3
Zmluvné strany budú poskytovať štipendiá študentom, odborníkom, technikom, vedcom a umelcom druhej krajiny spôsobom, ktorý bude určený vo vykonávacích plánoch k tejto dohode.
Článok 4
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú skúmať podmienky pre vzájomné uznávanie platnosti vykonaných štúdií, zložených skúšok a dosiahnutých diplomov v príslušných školských zariadeniach.
Článok 5
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu kultúrnych a školských inštitúcií a organizácií obidvoch strán.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať
a)
konanie výstav kultúrneho, technického a vedeckého charakteru,
b)
konanie divadelných a filmových festivalov a účasť na medzinárodných filmových festivaloch usporadúvaných zmluvnými stranami,
c)
uvádzanie hudobných diel a filmových diel v rozhlase a televízii,
d)
uvádzanie umeleckých, výchovných a dokumentárnych filmov na komerčnom i nekomerčnom základe,
e)
prekladanie literárnych a vedeckých diel,
f)
spoluprácu a výmenu programov medzi rozhlasovými organizáciami zmluvných strán.
Článok 7
Každá zo zmluvných strán umožní v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi dočasný vývoz alebo dovoz vedeckých a technických prístrojov, pedagogického materiálu, umeleckých diel, kníh a dokumentov, ktoré by mohli účinne prispieť k rozvoju činností obsiahnutých v tejto dohode.
Článok 8
Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi podporovať dovoz kníh, časopisov a iných kultúrnych, vedeckých a technických publikácií druhej strany.
Článok 9
Zmluvné strany si pri vykonávaní tejto dohody navzájom zaručia ochranu autorských práv podľa svojich vnútroštátnych predpisov a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obidve strany viazané.
Článok 10
Na vykonávanie tejto dohody budú zmluvné strany dojednávať na trojročné obdobie plány kultúrnej spolupráce a finančné podmienky tejto spolupráce.
Článok 11
Táto dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia, že bola schválená podľa ich vnútroštátnych predpisov, a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
Dané v Paname dňa 17. októbra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a španielskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:
Ing.Bohuslav Chňoupek
minister zahraničných vecí
Za vládu
Panamskej republiky:
N.G. Revilla
minister zahraničných vecí