26/1978 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 27. februára 1978
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
Dňa 22. novembra 1977 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 21. januára 1978.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
Vláda Československej socialistickej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky,
vedené prianím ďalej rozvíjať vzájomné dobré susedské vzťahy na základe Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a
rozširovať spoluprácu v oblasti medzinárodnej osobnej a nákladnej diaľkovej dopravy, ako aj cestovného ruchu,
dohodli sa na tomto:
Článok 1
1.
Na spoločných štátnych hraniciach bude zriadený cestný priechod pre medzinárodnú diaľkovú dopravu osôb s výnimkou autobusov a vozidiel, ktoré nie sú určené na dopravu osôb, medzi československou obcou Hevlín a rakúskym mestom Laa an der Thaya pri hraničnom znaku IX/26.
2.
Vláda Československej socialistickej republiky vybuduje cestu II/415 od obce Hevlín k spoločným štátnym hraniciam. Spolková vláda Rakúskej republiky upraví cestu B 6 v bezprostrednom priestore štátnych hraníc.
Článok 2
1.
Na spoločných štátnych hraniciach bude zriadený cestný priechod pre medzinárodnú osobnú a nákladnú diaľkovú dopravu medzi Československou obcou Studánky a rakúskou osadou Weigetschlag pri hraničných znakoch II/59 a II/60.
2.
Vláda Československej socialistickej republiky vybuduje cestu II/161 od obce Studánky k spoločným štátnym hraniciam. Spolková vláda Rakúskej republiky upraví cestu B 126 pri Weigetschlagu k spoločným štátnym hraniciam.
Článok 3
Zmluvné strany sa dohodli na skončení stavebných prác tak, aby bolo možné premávku na cestných priechodoch uvedených v článku 1 ods. 1 a článku 2 ods. 1 otvoriť najneskoršie do 31. decembra 1978.
Článok 4
Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia nevyhnutné podmienky pre pohraničné odbavovanie v lehote uvedenej v článku 3.
Článok 5
Táto Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po podpise.
Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci túto Dohodu.
Dané vo Viedni 22. novembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:
Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.
Za spolkovú vládu
Rakúskej republiky:
Willibald Pahr v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.