26/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 27. februára 1978
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
Dňa 22. novembra 1977 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 21. januára 1978.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.