23/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 28. februára 1978
o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I a určuje deň ich konania na nedeľu 2. apríla 1978.
Šalgovič v. r.