21/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva v slovenskom znení
V § 2 ods. 2 došlo nedopatrením tlačiarne k nesprávnemu zneniu textu v zátvorkách. Text má správne znieť: „(ktorou sa rozumejú všetky zájazdy usporadúvané družstvom, prípadne orgánmi Zväzu družstevných roľníkov),“.
Redakcia