Predpis bol zrušený predpisom 103/1984 Zb.

20/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1978 do 31.12.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 12. januára 1978,
ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 70 ods. 1 písm. c) a § 71 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.:
Čl. I
V § 10 vyhlášky č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám sa vypúšťa odsek 2.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.
Minister spravodlivosti:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.