19/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
z 2. februára 1978,
ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Českým úradom geodetickým a kartografickým a s ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 31 od. 7, § 33 a § 34 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
Povinnosti správcu vodného toku
§ 1
(1)
Správca vodného toku je povinný spravovať vodný tok tak, aby sa riadne a komplexne využil na vodohospodárske účely, ako aj na iné dôležité záujmy spoločnosti; pritom má správca vodného toku okrem zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve1) a predpismi vydanými podľa nich, najmä tieto ďalšie povinnosti:
a)
eviduje rozhodnutia vodohospodárskych orgánov týkajúce sa vodného tokku,2)
b)
sleduje dodržiavanie podmienok a povinností určených v povoleniach a súhlasoch vodohospodárskych orgánov,
c)
sleduje všeobecné používanie vôd vo vodnom toku,
d)
dbá na to, aby sa nenarúšali záujmy rekreácie, rybárstva a iné dôležité záujmy spoločnosti, a spolupracuje pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
e)
sleduje akosť vody, ako aj odbery vôd a vypúšťanie odpadových vôd a iné nakladanie s vodami vo vodnom toku,
f)
dáva vodohospodárskym orgánom podnety, návrhy a vyjadrenia pri nedostatku vody vo vodnom toku, prípadne pri iných mimoriadnych vodohospodárskych situáciách,
g)
poskytuje vodohospodárskym orgánom technické, ekonomické a iné podklady potrebné pre ich vodohospodársku činnosť, ak ich má k dispozícii; správca drobného vodného toku3) poskytuje také podklady aj správcovi vodohospodársky významného vodného toku,4) v povodí ktorého je drobný vodný tok,
h)
oznamuje organizácii poverenej Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky5) údaje rozhodné pre zostavovanie a dopĺňanie smerného vodohospodárskeho plánu, najmä pre hodnotenie zásob povrchových vôd,
f)
hlásí orgánu geodézie a kartografie zmeny zistené poděa § 6 a 9 tejto vyhlášky.
(2)
Ďalej je správca vodného toku povinný udržiavať vodný tok, ktorý spravuje, a riadne zabezpečovať všetky jeho funkcie a za tým účelom tiež spravovať vodohospodárske diela nevyhnutné pre funkcie toku, prípadne prevažne slúžiace vodnému toku alebo plniace súčasne viac celospoločenských účelov. Táto povinnosť plní tým, že
a)
sústavne sleduje vodný tok a stará sa o jeho stav a ochranu,
b)
stará sa o riadny stav vodohospodárskych diel, ktoré sú nevyhnutné na funkcie vodného toku a ktoré má vo svojej správe.6)
c)
zabezpečuje údržbu vodného toku a výstavbu jeho úprav; pritom prihliada na požiadavky ochrany prírody a životného prostredia,
d)
dbá o plynulý prietok vo vodnom toku a umožňuje podľa podmienok povolenia vodohospodárskeho orgánu nakladať s vodami, prípadne iné činnosti vo vodnom toku; a mimoriadnych vodohospodárskych situácií, len ak to umožňujú hydrologické podmienky,
e)
plní povinnosti uložené povodňovým plánom alabo príslušným povodňovým orgánom,
f)
spolupracuje podľa osobitných predpisov7) pri zneškodňovaní havarijného zhoršenia akosti povrchových vôd a pri odstraňovaní jeho škodlivých následkov,
g)
odstraňuje prekážky vo vodnom toku, ak túto povinnosť nemajú správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel alebo iných nehnuteľností pri vodnom toku, prípadne správcovia nehnuteľností vo vodnom toku,8)
h)
odstraňuje vo vodohospodársky významnom vodnom toku nánosy tvoriace nánosový kužeľ pod ústím drobného vodného toku, ktorý spravuje, v prípadoch, keď tieto nánosy narúšajú plynulý prietok vôd vo vodohospodársky významnom vodnom toku.
§ 2
Správca vodohospodársky významného vodného toku má okrem povinností správcu vodného toku podľa § 1, 3,, 4, 8 a 9 tejto vyhlášky ešte tieto ďalšie povinnosti:
a)
zriaďuje, udržiava a označuje vodné cesty a vytyčuje plavebnú dráhu,9)
b)
zabezpečuje komplexnú starostlivosť o akosť vody a navrhuje vodohospodárskym orgánom opatrenia na zamedzenie znečisťovania vody a na zlepšenie akosti vody vo vodných tokoch z hľadiska povodí,
c)
vypracúva na žiadosť vodohospodárskeho orgánu, prípadne organizácie poverenej Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky potrebné podklady a vyjadrenia z hľadiska smerného vodohospodárskeho plánu,
d)
vykonáva systematickú kontrolu akosti vody vo vzťahu k prietokom v určených profiloch a tieto prietoky sleduje; výsledky kontrol včítane rozborov vody oznamuje na požiadanie vodohospodárskemu orgánu, prípadne Štátnej vodohospodárskej inšpekcii,
e)
dbá na to, aby manipulačné poriadky vodohospodárskych diel boli spracované aj s ohľadom na možnosť zabezpečovania akosti vody vo vodnom toku,
f)
spolupracuje so správcami drobných vodných tokov pri riešení vodohospodárskych úloh, pri ktorých je to potrebné z hľadiska potrieb celého povodia,
g)
sleduje podľa osobitných predpisov10) odbery podzemných vôd a predkladá príslušnému vodohospodárskemu orgánu návrhy na určenie povinnosti merať tieto odbery.
h)
navrhuje príslušnému vodohospodárskemu orgánu určenie ochranných pásiem na ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti zdrojov vo vodných tokoch a sleduje dodržiavanie podmienok týchto rozhodnutí,
i)
zabezpečuje technický rozvoj všetkých funkcií vodného toku.
§ 3
správca vodného toku zistí nedodržanie povinností alebo podmienok určených v povoleniach alebo v súhlasoch vodohospodárskeho orgánu alebo porušenie povinností ustanovených vodných zákonom, zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve alebo predpismi vydanými podľa nich, prípadne vážne nedostatky na vodnom toku spôsobené prírodnými alebo inými vplyvmi, je poviný to oznámiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu; súčasne môže navrhnúť opatrenia na nápravu.
§ 4
Ak sa pri činnostiach, ktoré vykonáva správca vodného toku v súvislosti so správou alebo funkciami vodného toku, prípadne s jeho údržbou, použijú výbušniny, alebo ak sa prevádza voda z vodného toku, alebo ak môžu byť záujmy rybárstva inak dodtknuté, je správca vodného toku povinný túto činnosť písomne oznámiť 15 dní vopred príslušnému užívateľovi rybárskeho revíru alebo podniku štátneho rybárstva. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady havarijného zhoršenia akosti povrchových vôd a opatrenia na ochranu pred povodňami.
Korytá vodných tokov a ich zmeny
§ 5
Súčasťou vodných tokov nie sú vodohospodárske diela alebo iné stavby v korytách vodných tokov.
§ 6
(1)
Pri zmene prirodzeného koryta vodného toku, ktorá nastane pôsobením vôd tohto vodného toku, je správa (vlastník, užívateľ) pozemku dotknutého zmenou oprávnený vrátiť vodný tok na vlastné náklady do pôvodného koryta. Také opatrenie môže urobiť len so súhlasom príslušného vodohospodárskeho orgánu. Tento orgán udelí súhlas, ak sa zmenou prirodzeného koryta nezlepšili odtokové pomery.
(2)
Ak zmena prirodzeného koryta zlepší odtokové pomery, rozhodne príslušný vodohospodársky orgán o hranici zmeneného prirodzeného koryta; pri rozhodovaní je povinný prihliadať na zákonom chránené záujmy správcu (vlastníka, užívateľa) pozemku dotknutého zmenou.
§ 7
Pri sporoch o hranici koryta vodného toku rozhoduje príslušný vodohospodársky orgán, pri vodných tokoch s prirodzeným korytom s prihliadnutím na prírodné, najmä vodohospodárske a geografické podmienky, prípadne, ak nemožno rozhodnúť len na základe týchto hľadísk, aj s prihliadnutím na brehové čiary11) na susedných úsekoch vodného toku.
§ 8
Ak sa upravené alebo umelé koryto vodného toku zmení pôsobením vôd tohto vodného toku, je správca vodného toku povinný vrátiť vodný tok do pôvodného koryta.
§ 9
Ak vo vodnom toku vzniknú nánosy alebo ostrov a ak zhoršujú prietok, je správca vodného toku povinný ich odstrániť. Inak je povinný vzniknuté nánosy a ostrovy spravovať podľa predpisov o správe národného majetku.
§ 10
Ostrovy vo vodných tokoch neuvedené v evidencii nehnuteľností (bez parcelného čísla) sú súčasťou koryta vodného toku.
§ 11
Užívanie pozemkov pri vodných tokoch
(1)
Správca vodného toku, prípadne organizácia upravujúca vodný tok môže užívať pozemok pri vodnom toku, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné pri zriaďovaní, prevádzke a udržiavaní vodohospodárskych diel a zariadení, na vykonávanie vodohospodárskych prác na vodnom toku a na iné vodohospodárske účely, s prihliadnutím na potreby správy a údržby vodného toku, ak aj na vodohospodársky význam vodného toku, a to
a)
pri vodnom toku určenom na vodnú cestu najviac v šírke do 10 m od brehovej čiary,
b)
pri iných vodných tokoch najviac v šírke do 6 m od brehovej čiary podľa druhu opevnenia brehov a vegetácie.
(2)
Na návrh správcu vodného toku môže príslušný vodohospodársky orgán pre nevyhnutné potreby podľa odseku 1 určiť na užívanie aj väčšiu šírku pozemkov pri vodnom toku.
§ 12
Ťažba riečneho materiálu
(1)
Správca vodného toku umožní organizáciám, prípadne občanom (ďalej len „ťažiteľ“) ťažbu riečneho materiálu12) v rozsahu povolenia vodohospodárskeho orgánu; ťažiteľ pritom nesmie
a)
poškodzovať pri ťažbe koryto a vodohospodárske diela na vodnom toku,
b)
vytvárať vo vodnom toku priehlbiny presahujúce určenú hĺbku alebo vytvárať nánosy sypaním vyťaženého materiálu do vodného toku,
c)
ukladať bez súhlasu správcu vodného toku vyťažený materiál na pozemkoch pri vodnom toku, na brehoch alebo v zátopových územiach,
d)
poškodzovať plavebnú dráhu a ohrodzovať bezpečnosť a plynulosť plavby.
e)
narušovať výkon oprávnení ostatných užívateľov vodného toku, prípadne vôd vodného tokku, ako aj záujmy rekrácie a iné dôležité záujmy spoločnosti,
f)
narušovať odchod veľkých vôd a ľadov,
g)
zhoršovať akosť vôd vo vodnom toku.
(2)
Vodohospodársky orgán môže uložiť pri povoľovaní ťažby riečneho materiálu ešte ďalšie podmienky ťažby tohto materiálu.
(3)
Ak ťažiteľ poruší povolenie na ťažbu ričneho materiálu, prípadne povinnosti ustanovené v odseku 1, je správca vodného toku oprávnený požiadať vodohospodársky orgán o zrušenie povolenia pre ťažiteľa.
(4)
Ťažiteľ je povinný po skončení ťažby zamerať a zakresliť do technickej dokumentácie skutočný stav miesta ťažby a odovzdať túto dokumentáciu správcovi vodného toku.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.
Minister:

Ing. Hruzík v. r.
1)
Zákon č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospoddárstve.
2)
§ 8, 9 a 10 vodného zákona.
3)
§ 32 ods. 2 vodného zákona.
4)
§ 32 ods. 1 vodného zákona.
5)
§ 8 ods. 2 zákona č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
6)
§ 41 vodného zákona.
7)
Vyhláška č. 6/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
8)
§ 36 ods. 1 písm. b) a § 41 ods. 1 písm. f) vodného zákona.
9)
Zákon č. 26/1964 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch.
11)
§ 31 ods. 2 vodného zákona.
12)
§ 10 písm. b) vodného zákona.