18/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 12. januára 1978
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
Dňa 25. novembra 1977 bola vo Vientiane podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. novembra 1977.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky, vedené prianím rozširovať kultúrne a vedecké styky medzi oboma krajinami, rozvíjať zväzky priateľstva a posilňovať vzájomné porozumenie medzi národmi oboch štátov, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú upevňovať a rozširovať vzájomne výhodné kultúrne a vedecké výmeny na základe rešpektovania zásad zvrchovanosti, rovnosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany a v súlade so zákonmi oboch krajín.
Článok 2
Zmluvné strany budú prispievať k rozvoju spolupráce v oblasti výchovy, vedy, kultúry a umenia, literatúry a vydávania kníh, filmu, tlače, rozhlasu, televízie, zdravotníctva, telesnej výchovy, športu a turistiky. Za tým účelom budú podporovať nadväzovanie a rozvoj stykov medzi štátnymi orgánmi a nevládnymi organizáciami pôsobiacimi vo vedeckej a kultúrnej oblasti.
Článok 3
1.
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva. Za tým účelom budú podporovať:
a)
výmenu informácií o svojich školských systémoch a učebných osnovách;
b)
výmenu školských učebníc, pedagogických a laboratórnych pomôcok;
c)
výmenu profesorov na odborné zdokonaľovanie alebo ich vysielanie na výučbu;
d)
vzájomné poskytovanie štipendií na štúdium, ako aj výmenu informácií o ponúknutých študijných odboroch a o podmienkach prijímania študentov na školy.
2.
Zmluvné strany budú na základe osobitnej dohody, ktorú s tým cieľom uzavrú, uznávať doklady o absolvovanom školskom vzdelaní a získaných vedeckých hodnostiach.
Článok 4
1.
Zmluvné strany budú podporovať výmeny vedeckých pracovníkov, predstaviteľov vedeckých spoločností i ďalších odborníkov na vykonávanie vedeckého výskumu, prednášok a na oboznamovanie sa s činnosťou vedeckých zariadení, ako aj výmeny publikácií a ďalších vedeckých materiálov, o ktoré budú mať spoločný záujem.
2.
Zmluvné strany budú uľahčovať účasť odborníkov druhej zmluvnej strany na národných alebo medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, ktoré sa budú konať na ich území.
Článok 5
Každá zmluvná strana bude uľahčovať poznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnej národnej kultúry ľudu druhého štátu. Za tým účelom budú obe strany podporovať:
a)
výmeny umeleckých súborov a umelcov na umelecké vystupovanie;
b)
nadväzovanie stykov a výmien medzi svojimi národnými knižnicami, múzeami, vydavateľstvami, archívmi a inými kultúrnymi zariadeniami;
c)
prekladanie kníh a vydávanie literárnych, umeleckých a kultúrnych diel druhej strany;
d)
výmeny celovečerných, dokumentárnych, výchovných alebo zdravotníckych filmov, prípadne výmeny filmových nakrúcacích tímov, ako aj usporadúvanie filmových týždňov alebo filmových premiér;
e)
vzájomné návštevy spisovateľov, maliarov, skladateľov, pracovníkov filmu aj ďalších kultúrnych pracovníkov.
Článok 6
Zmluvné strany pristúpia k aktívnej spolupráci v oblasti tlače a rozhlasu. Za tým účelom budú podporovať priamu spoluprácu medzi svojimi tlačovými agentúrami a rozhlasmi a novinárskymi organizáciami. Budú tiež uskutočňovať výmeny novinárov a tlačových spravodajcov, ako aj výmeny informačných materiálov a dokumentácie z politického, hospodárskeho a kultúrneho života svojich krajín.
Článok 7
Zmluvné strany budú umožňovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva, a to najmä:
a)
účasťou svojich odborníkov na zasadaniach so zdravotníckou tematikou;
b)
výmenou zdravotníckych publikácií a zdravotníckeho materiálu;
c)
výmenou lekárov na odborné zdokonaľovanie alebo ich vysielaním na výučbu.
Článok 8
Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj stykov medzi telovýchovnými a športovými organizáciami oboch krajín.
Článok 9
Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany periodicky vypracúvať plány spolupráce, v ktorých určia aj finančné podmienky realizácie jednotlivých akcií.
Článok 10
Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Článok 11
Táto Dohoda sa uzaviera na päťročné obdobie. Bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobia, kým ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.
Dané vo Vientiane 25. 11. 1977 v dvoch vyhotoveniach, každé v českom, laoskom a francúzskom jazyku, pričom české a laoské znenie majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti vo výklade českého a laoského textu bude rozhodujúce francúzske znenie.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

PhDr. Matej Lúčan v. r.

Za vládu

Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Phoumi Vongvichit v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.