155/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 142/1976 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v slovenskom vydaní
a)
v § 11 ods. 2 písm. a) má byť namiesto „zo zápisu pozemkov“ správne „zo súpisu pozemkov“;
b)
v § 11 ods. 6 v treťom riadku má správne byť „v súlade s evidenciou nehnuteľností“.
Redakcia