149/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
Zákon
Českej národnej rady
z 19.decembra 1978,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Českej národnej rady č. 1/1969 Zb. o rokovacom poriadku Českej národnej rady v znení zákonov Českej národnej rady č. 147/1970 Zb. a č. 19/1971 Zb. sa mení a dpĺňa takto:
1.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Predseda Českej národnej rady zašle návrh zákona na zaujatie stanoviska vláde Českej socialistickej republiky, pokiaľ vláda nie je navrhovateľom zákona.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
2.
§ 28 ods. 1 znie:
„(1)
Návrh zákona alebo iný návrh, ktorý bol prerokovaný vo výboroch, odôvodní na schôdzke Českej národnej rady navrhovateľ. Ak je navrhovateľom vláda Českej socialistickej republiky, odôvodní návrh jej člen, ktorého tým vláda poverí. Ak je navrhovateľom skupina poslancov Českej národnej rady, odôvodní návrh poslanec určený touto skupinou. Po navrhovateľovi vystúpi spravodajca.“.
3.
§ 30 znie:
„Poslanec, ktorému sa udelilo slovo, má hovoriť k prerokúvanej veci. Ak sa odchyľuje od prerokúvanej veci alebo prekročí určenú rečnícku lehotu, môže predsedajúci poslanca na to upozorniť.“.
4.
§ 31 znie:
„(1)
Poslancovi, ktorý sa odchyľuje od prerokúvanej veci, môže predsedajúci po opätovnom upozornení odňať slovo.
(2)
Ak poslanec prekročí lehotu na prednesenie faktickej poznámky (§ 26 ods. 6), prípadne na odpoveď na faktickú poznámku, môže mu predsedajúci odňať slovo.
(3)
O námietkach poslanca, ktorému sa odňalo slovo, rozhodne Česká národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.“.
5.
§ 43 ods. 2 druhá veta znie:
„Návrh sa podáva písomne predsedovi Českej národnej rady.“.
6.
V § 49 sa vypúšťa bod 5.
7.
V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Predsedníctvo Českej národnej rady môže z poslancov Českej národnej rady zriaďovať svoje stále alebo dočasné pracovné skupiny. Pracovné skupiny môžu svoje podnety oznamovať aj výborom Českej národnej rady.“.
8.
V § 64 ods. 1 sa na konci odseku vypúšťajú slová „či sú dané podmienky pre odvolanie poslanca.“.
9.
§ 71 ods. 3 znie:
„(3)
Vo výbore odôvodní návrh zákona alebo iný návrh navrhovateľ. Ak je navrhovateľom vláda Českej socialistickej republiky, odôvodní návrh jej člen, ktorého tým vláda poverí. Ak je navrhovateľom skupina poslancov Českej národnej rady, odôvodní návrh poslanec určený touto skupinou. Po navrhovateľovi vystúpi spravodajca.“.
10.
§ 83 sa vypúšťa a § 84 až 97 sa označujú ako § 83 až 96.
11.
§ 98 sa označuje ako § 97 a znie:
㤠97
Poslanecké náhrady
(1)
Poslanci Českej národnej rady nesmú byť pre výkon svojej funkcie ukrátení na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru.
(2)
Na výkon funkcie poslanca sa môžu poslanci uvoľňovať zo svojho pracovného pomeru len so svojím súhlasom. Organizácia, s ktorou je poslanec v pracovnom alebo obdobnom pomere, je povinná poskytnúť mu pracovné voľno potrebné na výkon funkcie poslanca.
(3)
Poslancovi patrí za čas pracovného voľna náhrada ušlého zárobku. Náhradu ušlého zárobku uhrádza prostredníctvom organizácie, s ktorou je poslanec v pracovnom alebo obdobnom pomere, štát z prostriedkov rozpočtu Českej národnej rady. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, poskytuje náhradu ušlého zárobku Česká národná rada priamo. Ak Predsedníctvo Českej národnej rady rozhodlo o uvoľnení poslanca, môže mu priznať funkčnú odmenu zodpovedajúcu rozsahu uvoľnenia a závažnosti úloh, na ktoré bol uvoľnený; funkčná odmena sa poslancovi vypláca popri náhrade ušlého zárobku.
(4)
Poslancom Českej národnej rady patria na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu náhrady, ktoré nepodliehajú dani zo mzdy.
(5)
Predsedovi Českej národnej rady a podpredsedom Českej národnej rady patrí namiesto náležitostí uvedených v odseku 3 funkčný plat, ktorého výšku určí Predsedníctvo Českej národnej rady, ktoré môže určiť, kedy im patrí náhrada sťahovacích výdavkov. Funkčný plat patrí predsedovi Českej národnej rady a podpredsedom Českej národnej rady ešte po tri mesiace po skončení ich funkcie.
(6)
Poslanci môžu na území Českej socialistickej republiky bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky. Na cesty na schôdzky Českej národnej rady alebo jej orgánov alebo na cesty, ktorými ich poverilo Predsedníctvo Českej národnej rady, predseda Českej národnej rady, alebo výbor Českej národnej rady, môžu včítane spiatočných ciest bezplatne používať aj lietadlá. Pri uvoľnení poslanca mimo miesta jeho trvalého pobytu trvajúcom dlhšie ako jeden mesiac, môže poslanec bezplatne použiť lietadlo aj na návštevu rodiny včítane spiatočnej cesty, a to raz za 14 dní. Právo bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky na území Českej socialistickej republiky majú aj poslanci Slovenskej národnej rady, a to, ak ide o použitie lietadiel, na plnenie obdobných úloh uvedených v druhej vete a úloh uvedených v § 83.
(7)
Podrobnosti, najmä výšku funkčných platov, náhrad, stravného a nocľažného určí Predsedníctvo Českej národnej rady; môže tiež určiť, že náhrady podľa odseku 4 poslancovi nepatria, ak vykonáva aj inú funkciu alebo ak nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas a bez náležitého ospravedlnenia.“.
12.
Za novooznačený § 97 sa vkladá nová časť tohto znenia:
„Časť VIII
Kancelária Českej národnej rady
§ 98
(1)
Kancelária Českej národnej rady plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti orgánov a poslancov Českej národnej rady.
(2)
Na čele kancelárie Českej národnej rady je vedúci Kancelárie Českej národnej rady, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Českej národnej rady. Činnosť vedúceho Kancelárie Českej národnej rady a systemizáciu jej pracovníkov určuje Predsedníctvo Českej národnej rady.“.
13.
Doterajšia časť VIII-Prechodné a záverečné ustanovenia-sa označuje ako časť IX.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Erban v. r.

Korčák v. r.