147/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
Zákon
Českej národnej rady
z 19. decembra 1978
o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 123 134 420 000,-Kčs,
celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 123 134 420 000,-Kčs
(príloha č. 1).
(2)
V štátnom rozpočte republiky sú obsiahnuté
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátneho rozpočtu republiky vo výške 58 130 000 000,-Kčs,
b)
finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov, a to:
neúčelové dotácie vo výške 18 420 200 000,-Kčs,
účelové subvencie vo výške 21 917 600 000,-Kčs
(príloha č. 2).
§ 2
Vláda Českej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže, pokiaľ tým nebude dotknutá vyrovnanosť štátneho rozpočto republiky, premietnuť do štátneho rozpočtu republiky najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky, organizačné zmeny, zmeny v súvislosti s upresnením výstavby československého úseku plynovodu Sujoz a úpravu neúčelových dotácií a účelových subvencií nároných výborov, ak sa zmenia podmienky, za ktorých boli neúčelové dotácie a účelové subvencie určené.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Erban v. r.

Korčák v. r.
Príloha č. 1 zákona 147/1978 Zb.
Príloha č. 2 zákona 147/1978 Zb.