145/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
Vyhláška
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky
z 5. decembra 1978,
ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb. a vyhlášky č. 140/1975 Zb.
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:
Článok I
Vyhláška č. 156/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb. a vyhlášky č. 140/1975 Zb. sa mení takto:
V § 5 bode 1 sa slová „ktoré platia do 31. decembra 1978“ nahrádzajú slovami „ktoré platia do 31. decembra 1981“.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Petřík CSc. v. r.