143/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 27. novembra 1978
o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a na základe uznesenia Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky z 26. júna 1978 č. 150:
§ 1
Majetkové sankcie za neodobranie množstva vykurovacích plynov1) v období od 1. januára do 31. marca 1979 sa nemusia účtovať ani vymáhať,2) ani keď v jednotlivom prípade presiahnu sumu 1000 Kčs.
§ 2
Právo na majetkové sankcie za omeškanie s dodávkami tuhých palív,3) ktoré sa mali plniť podľa hospodárskych zmlúv v druhom polroku 1978, zaniká, prípadne nevznikne.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.
1)
§ 34 ods. 2 a § 39 vyhlášky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu.
2)
Majetkové sankcie na obdobie od 1. 10. do 31. 12. 1978 sú upravené v § 1 a 3 vyhlášky č. 108/1977 Zb. o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív.