142/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 16. novembra 1978
o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
Dňa 1. septembra 1978 bola v Lagose podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky. Dohoda na základe svojho článku XV nadobudla platnosť 1. septembrom 1978.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
KULTÚRNA DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a federálna vojenská vláda Nigérijskej federatívnej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
prajúc si posilniť priateľské vzťahy a porozumenie existujúce medzi oboma krajinami a podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a techniky,
dohodli sa takto:
Článok I
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia, zdravotníctva, osvety, oznamovacích prostriedkov, turistiky, telesnej výchovy a športu.
Článok II
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti školstva, vedy, zdravotníctva a osvety:
a)
výmenou univerzitných profesorov, učiteľov, expertov, vedeckých pracovníkov vo výskume a zdravotníckych pracovníkov a
b)
poskytovaním štipendií študentom a absolventom na štúdium na univerzitách, vysokých školách a iných vzdelávacích inštitúciách druhej strany.
Článok III
Každá zo zmluvných strán bude v rámci svojich možností podporovať štúdium jazykov, kultúry a literatúry druhej zmluvnej strany v príslušných vzdelávacích a vedeckých inštitúciách svojej krajiny.
Článok IV
Každá zo zmluvných strán bude postupovať druhej zmluvnej strane štatistiky z oblasti školstva a informačné materiály, ktoré by mohli predstavovať užitočný príspevok k rozvoju školstva druhej zmluvnej strany.
Článok V
Každá zmluvná strana preskúma spôsoby a podmienky, na základe ktorých môžu byť vedecké hodnosti, diplomy a iné osvedčenia vydávané inštitúciami jednej zmluvnej strany uznávané druhou zmluvnou stranou na vedecké alebo odborné účely.
Článok VI
Zmluvné strany budú podporovať vzájomné oboznamovanie svojich národov s kultúrou druhej strany organizovaním výmenných programov pre svoje hudobné a divadelné skupiny, umelcov, hercov, hudobníkov, spisovateľov a novinárov a organizovaním koncertov, umeleckých výstav a prednášok vo svojich krajinách.
Článok VII
1.
S cieľom dosiahnuť vzájomné porozumenie a informovanosť o kultúre a civilizácii budú zmluvné strany organizovať výmenu kníh, periodík, vedeckých a technických publikácií, časopisov, novín, fotografií, filmov a magnetofónových nahrávok, ako aj štatistických informácií o všeobecnom rozvoji svojich krajín.
2.
S rovnakým cieľom uvedeným v predchádzajúcom odseku budú zmluvné strany umožňovať výmenu názorov a informácií o svojich múzeách, knižniciach a iných kultúrnych zariadeniach a aj výmenu informácií o materiáloch týkajúcich sa starobylých pamiatok, prírodopisu a umenia.
Článok VIII
Zmluvné strany budú pozývať predstaviteľov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre s medzinárodnou účasťou konané v ich krajinách.
Článok IX
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich rozhlasových, televíznych, filmových a tlačových organizácií a ich predstaviteľov. Za tým účelom si budú vymieňať programy, filmy, informácie a iné materiály, ktoré prispievajú k vzájomnému poznaniu ľudu oboch krajín, a organizovať výmenu odborníkov na akciách usporiadaných druhou stranou.
Článok X
Berúc do úvahy veľký význam turistiky pre poznanie života, umenia a kultúry svojich národov, budú zmluvné strany podporovať výmenu a šírenie turistickej literatúry a organizovanie turistiky.
Článok XI
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými organizáciami oboch krajín v záujme rozvoja športu a s cieľom uskutočňovať priateľské športové súťaže medzi oboma krajinami.
Článok XII
Na vykonávanie tejto dohody budú obe zmluvné strany spoločne vypracúvať vykonávacie plány konkrétnych akcií na určité časové obdobie. Tieto plány budú tiež obsahovať finančné podmienky dohodnutých akcií.
Článok XIII
Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou všemožne snažiť o urovnanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody.
Článok XIV
Osoby vysielané v súvislosti s vykonávaním tejto dohody sa budú spravovať zákonmi a nariadeniami hostiteľskej krajiny.
Článok XV
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti štyri roky. Potom sa jej platnosť automaticky predĺži vždy o ďalšie dva roky, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
Dané v Lagose 1. septembra 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za federálnu vojenskú vládu

Nigérijskej federatívnej republiky:

Henry E. Olufemi Adefope v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.