141/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 16. novembra 1978
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
Dňa 20. decembra 1977 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 14. októbra 1978.
Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Fínskej republiky vedené prianím dosiahnuť užšiu spoluprácu v oblasti cestovného ruchu,
uznávajúc význam cestovného ruchu nielen pre rozvoj národného hospodárstva oboch krajín, ale aj pre širšie rozvíjanie vzájomných priateľských vzťahov,
majúc na zreteli ustanovenia týkajúce sa rozvoja cestovného ruchu v Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísanom v Helsinkách 1. augusta 1975,
dohodli sa na tomto:
Článok 1
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou.
S tým cieľom budú zmluvné strany podporovať:
a)
cestovný ruch medzi oboma krajinami s využitím všetkých druhov prepravy,
b)
cesty organizované cestovnými kanceláriami a ďalšími organizáciami, cesty pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, veľtrhov a odborné tematické zájazdy s osobitným zreteľom na cestovanie mládeže,
c)
užšiu spoluprácu medzi orgánmi cestovného ruchu oboch krajín, ako aj medzi ďalšími organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji cestovného ruchu,
d)
výmenu skúseností a metód rozvíjania cestovného ruchu a výmenu odborných publikácií, výskumných materiálov, štatistických a iných základných informácií zo všetkých úsekov domáceho a zahraničného cestovného ruchu v oboch krajinách.
Článok 2
V záujme rozvoja vzájomného cestovného ruchu sa budú zmluvné strany usilovať o vytváranie podmienok pre to, aby ich občania boli lepšie informovaní o možnostiach cestovania v druhej krajine.
Článok 3
Príslušné orgány cestovného ruchu zmluvných strán budú uzavierať protokoly alebo vypracúvať periodické plány za účelom plnenia tejto Dohody; v prípade potreby budú hodnotiť ich plnenie a rozvoj vzájomného cestovného ruchu.
Článok 4
Platby spojené so vzájomným cestovným ruchom sa budú uskutočňovať podľa Platobnej dohody medzi Československou republikou a Fínskom, podpísanej v Prahe 23. februára 1959, včítane akýchkoľvek platných doplnkov.
Článok 5
Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, čo si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia nóty potvrdzujúce, že sa splnili všetky potrebné právne predpoklady na to, aby Dohoda nadobudla platnosť.
Článok 6
Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov. Potom sa bude mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju písomne diplomatickou cestou nevypovie ktorákoľvek zo zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.
Dané v Prahe 20. decembra 1977 vo dvoch originálnych vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. František Žurek v. r.

Za vládu

Fínskej republiky:

Olli Johannes Auero v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.