137/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky
z 28. novembra 1978,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 109/1974 Zb.
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s ostatnými zúčastnenými orgánmi podľa § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami:
Čl. I
Vyhláška č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 109/1974 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 2 písm. g) znie:
„g)
upotrebený ustalovač a ostatné fotografické roztoky s obsahom striebra, kaly a striebro vyťažené z upotrebného usteľovača a ostatných fotografických roztokov od organizácií;“.
2.
§ 1 ods. 2 písm. h) znie:
„h)
amortizačné odpady od organizácií, ktorými sú vyradené dielce a súčasti strojov, prístrojov a zariadení obsahujúce striebro a iné drahé kovy (napr. stýkače, ističe, relé, rozvodné dosky a pod.);“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová:
„a jatočný odpad peria“.
4.
§ 1 ods. 2 písm. 1) znie:
„1)
odpad a upotrebené výrobky z prírodného korku;“.
5.
V § 4 ods. 1 písm c) sa bodkočiarka na konci vety nahrádza čiarkou a pripája sa tento text:
„ak ide o upravené odpady obsahujúce drahé kovy, dodávať ich organizáciám určeným ústredným orgánom štátnej služby pre drahé kovy;1).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1979.
Minister:

Ing. Jung v. r.