Predpis bol zrušený predpisom 37/1988 Zb.

125/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1978 do 30.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
zo 16. októbra 1978
o organizácii školského roku na základných a stredných školách
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:
§ 1
Základné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje organizáciu školského roku na základných deväťročných školách, na základných školách, na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a na stredných školách (ďalej len „školy“).
§ 2
Obdobie školského vyučovania
(1)
Obdobie školského vyučovania sa člení na prvý a druhý polrok. S výnimkami ďalej uvedenými sa vyučovanie v prvom polroku školského roku začína 1. septembrom a končí sa 31. januárom nasledujúceho kalendárneho roku; v druhom polroku sa vyučovanie začína 1. februárom a končí sa 30. júnom. Obdobie školského vyučovania je prerušené obdobím školských prázdnin (§ 3).
(2)
V poslednom ročníku škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie sa obdobie školského vyučovania v druhom polroku končí dňom záverečnej porady maturitnej komisie v riadnom skúšobnom období; v poslednom ročníku stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učňovských škôl 15. júnom.
(3)
Na odborných školách, stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach, v ktorých žiaci konajú prevádzkovú prax čiastočne cez hlavné prázdniny, sa vyučovanie končí dňom nástupu na prevádzkovú prax.
(4)
V treťom ročníku stredných zdravotníckych škôl a v prvom ročníku dvojročného štúdia pre absolventov gymnázií na stredných zdravotníckych školách sa vyučovanie končí v piatok pred nástupom na povinnú štvortýždňovú prevádzkovú prax. Táto prax sa začína v prvý pondelok po 30. máji.
(5)
Ak začiatok prvého polroka pripadne na piatok, vyučovanie sa začne v najbližší pondelok. Ak koniec vyučovacieho obdobia v druhom polroku podľa odsekov 1 a 2 pripadne na pondelok, končí sa vyučovanie už v predchádzajúci piatok.
(6)
V posledný vyučovací deň každého polroka sa žiakom odovzdávajú vysvedčenia s dátumom toho dňa. O maturitných vysvedčeniach a vysvedčeniach o záverečnej učňovskej skúške platia osobitné predpisy.1)
§ 3
Obdobie školských prázdnin
(1)
Zimné prázdniny trvajú od 23. decembra do 2. januára vrátane. Ak 23. december pripadne na utorok, začínajú sa zimné prázdniny už predchádzajúcim pondelkom; ak 3. január pripadne na piatok, končia sa až týmto dňom.
(2)
Jarné prázdniny trvajú týždeň a začínajú sa predposledným pondelkom marca. Okresný národný výbor po dohode s krajským národným výborom môže posunúť termín jarných prázdnin na základných školách, na základných deväťročných školách a na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť až o dva týždne pred termín určený v prvej vete alebo zaň, a to jednotne pre školy v okrese, ktoré odborne vedie. Krajský národný výbor môže podobne posunúť termín jarných prázdnin na školách, ktoré odborne vedie. V miestach vo zvýšenej miere ohrozených priemyselnými exhaláciami môže sa termín jarných prázdnin posunúť až o štyri týždne pred termín určený v prvej vete alebo zaň.
(3)
Hlavné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku. Na školách, kde učebné plány určujú pre žiakov povinnú prázdninovú prax, krátia sa hlavné prázdniny o čas tejto praxe.
(4)
Zamestnávanie učňov v čase školských prázdnin upravujú osobitné predpisy.2)
§ 4
Úprava vyučovacieho času
(1)
Na školách uvedených v § 1 sa vyučuje v päťdňovom vyučovacom týždni.3)
(2)
Na návrh riaditeľa školy a po vyjadrení združenia rodičov a priateľov školy môže národný výbor, ktorý školu odborne vedie, určiť, že na príslušnej škole sa vyučuje v jedenásťdňovom vyučovacom cykle4) alebo v šesťdňovom vyučovacom týždni.
§ 5
Záverečné ustanovenie
Zrušujú sa smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. júna 1970 č. 9522/1970-I o organizácii školského roku na školách I. a II. cyklu (uverejnené vo Zvestiach MŠ a MK SSR, str. 71, registrované v čiastke 47/1970 Zb.).
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. námestník ministra:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.
1)
Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. novembra 1972 č. 12 799/1972-II/3 pre maturitné skúšky na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie, uverejnená vo Zvestiach MŠ a MK SSR 1972, str. 179, registrovaná v čiastke 29/1972 Zb., v znení úpravy z 21. januára 1977 č. 391/1977-II/1, uverejnenej vo Zvestiach MŠ a MK SSR 1977, str. 17, registrovanej v čiastke 7/1977 Zb. Vyhláška č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb., č. 11/1970 Zb. a č. 29/1976 Zb.
2)
Vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 88/1971 Zb., č. 82/1972 Zb. a č. 90/1978 Zb.
3)
Pri presunoch pracovného času podľa § 94 Zákonníka práce môže byť vyučovacím dňom aj sobota.
4)
Pri jedenásťdňovom vyučovacom cykle sa vyučuje striedavo v päťdňovom a šesťdňovom vyučovacom týždni.