115/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky
z 10. augusta 1978,
ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a pre niektoré iné kampaňové práce
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Českým výborom Odborového zväzu pracovníkov potravinárskeho priemyslu:
§ 1
Rozsah platnosti
Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov získaných do odvetví potravinárskeho priemyslu
a)
na cukrovarskú kampaň náborom vykonávaným okresnými národnými výbormi,1)
b)
spracovateľskými organizáciami na kampaňové práce pri sušení čakanky a cukrovej repy, spracovaní ovocia a zeleniny podliehajúcej rýchlej skaze a pri spracovaní zemiakov na škob (ďalej len „pracovníci“).
§ 2
Pracovníkom sa poskytujú v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených tieto náležitosti:
a)
cestovné,
b)
stravné,
c)
rodinná podpora,
d)
ubytovanie a
e)
stravovanie.
§ 3
Cestovné
(1)
Pracovníkom patrí náhrada cestovného pri ceste na nástup do práce z miesta ich trvalého pobytu.
(2)
Po skončení pracovného pomeru a po splnení pracovnej zmluvy patrí pracovníkom náhrada cestovného do miesta ich trvalého pobytu. Náhrada cestovného patrí aj vtedy, ak sa pracovný pomer skončil z dôvodov, pre ktoré sa môže pracovný pomer dojednaný na určitý čas rozviazať výpoveďou zo strany pracovníka pred uplynutím tohto času.
(3)
Cestovné sa uhrádza za druhú vozňovú triedu osobného vlaku alebo, ak je to úspornejšie alebo nevyhnutné, za autobus; pri ceste vlakom do vzdialenosti vyše 100 km sa cestovné uhrádza za druhú vozňovú triedu rýchlika. Ak pracovníkovi vznikli pri použití iného dopravného prostriedku vyššie výdavky, patrí mu náhrada len vo výške cestovného za dopravný prostriedok podľa predchádzajúcej vety. Pracovník je povinný využiť možnosti zliav cestovného, s výnimkou cestovných výhod, ktoré mu patria ako rodinnému príslušníkovi pracovníka dopravy.
§ 4
Stravné
Pracovníkom, ktorým patrí náhrada cestovného podľa § 3, sa poskytuje stravné zahŕňajúce i náhradu zárobku, ktorý by pracovník dosiahol počas uskutočňovania cesty, a to, ak cesta podľa cestovného poriadku trvá dlhšie ako dve hodiny, vo výške 30 Kčs, a ak trvá dlhšie ako 10 hodín, vo výške 60 Kčs.
§ 5
Rodinná podpora
(1)
Rodinná podpora patrí pracovníkom, ktorí v súvislosti s výkonom kampaňových prác nemôžu denne dochádzať do miesta trvalého pobytu.
(2)
Rodinná podpora patrí
a)
ženatým (vydatým) a iným pracovníkom, ktorí poskytujú svojim rodinným príslušníkom zaopatrenie, vo výške 12 Kčs za kalendárny deň. Rodinnými príslušníkmi sa na účely tejto vyhlášky rozumejú manželka (manžel), druh (družka), vlastné alebo nevlastné deti, vlastní alebo nevlastní rodičia, osvojenci a osvojitelia, deti v pestúnskej starostlivosti a pestúni žijúci s pracovníkom v spoločnej domácnosti;
b)
ostatným pracovníkom vo výške 8 Kčs za kalendárny deň.
(3)
Rodinná podpora nepatrí za kalendárne dni, v ktorých pracovník nepracuje pre dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorým mu neprislúcha náhrada mzdy; ak však je pracovník v tomto čase hmotne zabezpečený podľa predpisov o nemocenskom poistení, nepatrí mu rodinná podpora len vtedy, ak sa zdržiava v mieste svojho trvalého pobytu alebo ak je v ústavnom ošetrovaní.
(4)
Rodinná podpora nepatrí za dni neospravedlnenej neprítomnosti v práci.
§ 6
(1)
Plnenie podľa § 3 až 5 poskytne organizácia, s ktorou bola uzavretá pracovná zmluva.2)
(2)
Ak pracovnú zmluvu3) s pracovníkom uzavrel v mene organizácie okresný národný výbor, vyplatí mu pri nástupe do práce cestovné a stravné. Organizácia uhradí vyplatenú sumu okresnému národnému výboru po nástupe pracovníka do práce, a to prípadne v dohodnutej paušálnej dane.
§ 7
Ubytovanie
(1)
Pracovník, na ktorom nemožno žiadať, aby sa denne vracal do miesta trvalého pobytu, má nárok na bezodplatné ubytovanie v ubytovni organizácie.
(2)
Organizácia zodpovedá za to, že ubytovňa sa udržiava v riadnom stave a že pracovníci majú zaručený primeraný a nerušený odpočinok a možnosť účelne využiť voľný čas.
§ 8
Stravovanie
Organizácia zabezpečí všetkým pracovníkom vo všetkých smenách celodenné stravovanie, a to predovšetkým formou závodného stravovania v zmysle platných predpisov.4)
§ 9
Zaškolenie
Organizácia zaškolí pracovníkov teoreticky i prakticky pri ich nástupe do práce.
Záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté iné predpisy o povinnostiach organizácií voči pracovníkom (napríklad predpisy o poskytovaní pracovného a ochranného odevu, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.).
(2)
Organizácia všas upovedomí získaných pracovníkov o začatí kampane a o dni nástupu do práce.
(3)
Organizácia sama, prípadne prostredníctvom okresného národného výboru vykonávajúceho nábor podľa § 1 písm. a) oboznámi pracovníkov pred uzavretím pracovnej zmluvy s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých sa má práca vykonávať; pri nástupe do práce oboznámi organizácia pracovníkov s pracovným poriadkom, s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poučí ich o všetkých bezpečnostných zariadeniach závodu.
§ 11
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov č. 58/1959 Ú. l., ktorou sa určujú náležitosti pracovníkov získaných pre cukrovarskú kampaň náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov;
2.
úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 10. augusta 1968 č. VII/3-2283/1968, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 58/1959 Ú. l., ktorou sa určujú náležitosti pracovníkov získaných pre cukrovarskú kampaň náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1978.
Minister:

Doc. Ing. Petřík CSc. v. r.
1)
§ 5 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily a § 10 a nasl. vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa tento zákon vykonáva.
2)
§ 19 vl. nar. č. 92/1958 Zb.
3)
§ 15 ods. 1 vl. nar. č. 92/1958 Zb. (vzor zmluvy publikovaný v čiastke 10-11 Vestníka MPVž ČSR z roku 1978).
4)
Nariadenie vlády ČSSR č. 25/1974 Zb. o závodnom stravovaní.