113/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.09.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
1. v zákone Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v slovenskom vydaní,
2. v zákone Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o školstva v slovenskom vydaní,
3. vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1978 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a organizácií výchovy učňov, v českom vydaní
4. v úplnom znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1978 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v českom vydaní,
5. vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 102/1978 Zb. o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. Výročiu úmrtia Karola IV. v slovenskom vydaní
1.
v § 48 ods. 3 má byť číslo vládnej vyhlášky namiesto „71/1971 Zb.“ správne „72/1961 Zb.“.
2.
v § 14 ods. 2 písm. c) v predposlednom riadku má byť namiesto „uvedené pod písmenami“ aprávne „uvedené pod písmenom“.
3.
V záhlaví strabny 421 má byť namiesto „ Sbírka zákonú č. 73/1978“ správne „ Sbírka zákonú č. 90/1978“.
4.
v § 11 ods. 3 v prvej vete má byť namiesto „Pracujíci požívatelé starobních dúvodú“,... správne „Pracujíci požívatelé starobních dúchodú,...“.
5.
V § 1 v piatom riadku má byť namiesto „Král“ správne „KRÁL“.
Redakcia